紫斑蝶

作者:易俊宏

圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euploea_mulciber_barsine_female_ventral_view_20150124.jpg     作者:Peellden


頂個月ê專欄講著「白腹仔」,講著以前阿啄仔因為看著伊是台灣tsiah有ê品種、想beh號一个有台灣特色ê名,所以用著「國姓爺」(coninga)來做伊ê學名。文章出--來,就有tsiânn濟朋友kā我講:「鄭成功mā是外來ê殖民者,伊對平埔祖媽ê作為mā是tsiânn粗殘,「千萬m̄-thang用外來殖民者ê名來替在地原生生物號名,無--者,變成做認賊做老爸兼侮辱家己」。

看著tsia,我就想beh繼續來介紹另外一種,台灣在種ê特有種,mā是用「國姓爺」來號名、只是拼法無全lóng sio仝:『小紫斑蝶』ê學名是koxinga。若是逐家有leh注意新聞,每年ê清明節前後,高速公路lóng ē管制,無論是用網仔來隔離保護、iah是封閉車道,lóng是為著hōo紫斑蝶有一條平安tńg--去ê路。因為紫斑蝶慣勢去南部過冬,差不多是tī-leh屏東茂林kap台東大武;春天過了主要生活ê所在,西部是苗栗竹南、彰化八卦山,東部是花蓮立霧溪口、宜蘭。

差不多tī-leh清明節左右ē飛tńg去北部生活,in飛--過ê路lán叫「蝶道」,kap lán人所開闢ê路ē sio挵,發生lán進前講--過ê「路殺」(roadkill)狀況。Khah無仝--ê是,以前講著「路殺」是陸生動物,親像果子猫、tsiánn水蟹bē-hiáu看青紅燈,hōo車挵死tī路頂;tsit擺是蟲thuā ê群體季節性徙siū,mā是ē hōo車挵--死。

台灣ê紫斑蝶lóng總有四種,用「國姓爺」來號名ê是『小紫斑蝶』,另外koh有『端紫斑蝶』、『圓翅紫斑蝶』kap『斯氏紫斑蝶』等。其中,『小紫斑蝶』kap『圓翅紫斑蝶』是lán台灣tsiah有ê特有在種蟲thuā;因為紫斑蝶tī lán台灣,tsit款群體季節性徙siū,mā是tsiânn罕見ê現象,所以國家有時ē看狀況,甚至為著保護蝶仔ē kā車道關--起-來;差不多是tī-leh國道三號林內段250公里處左右。

蝶仔ê生活差不多lóng sio仝:tuì卵pū--出-來tsiânn做刺毛蟲,大漢了後就變做蛹,最後tuì蛹中出--來變蝶仔。『小紫斑蝶』是四種紫斑蝶內底上細隻、mā是飛上慢--ê。號tsit个學名ê人,是19世紀蹛tī台灣ê英國人『斯文豪』,用伊ê名來號--ê,有杜定、mā有四跤仔。Tsit四款紫斑蝶內底,『斯氏紫斑蝶』ê名,紀念--ê mā是伊。講tse背景是beh解sueh,學名m̄是lán台灣人家己號--ê,所以無啥mih「認賊做老爸」ê問題。

我同意若是tuì無仝ê史觀角度、ē得著無仝ê解sueh:若是tuì平埔祖媽ê觀點來看,鄭成功是tsiânn可惡;若是tuì原住民ê角度來講,漢人mā tsiânn可惡;日本人mā有可惡ê所在,國民黨就m̄免講--ah。M̄-koh m̄是所有ê外省人lóng是國民黨,以前ê族群議題mā不只平埔祖媽kap中國漢人niā-niā,漳泉械鬥、甚至是無仝原住民族,爭地盤結怨結仇ê歷史,lóng是lán台灣ê過去……,但是tse lóng是kan-na看著lán人類ê活動niā-niā。

Lán lóng知影:人類是無法度家己獨立tī自然環境中生存--ê。空間、食mi̍h……lán人類koh kap tsiânn濟動物ê生活lóng有關係,mā ē互相影響。Kám有法度共同生活tī tsit个島嶼頂kuân?有tsiânn濟動物、in ê祖先比lán平埔祖媽koh-khah早來tsia生活,lóng演化出有tsit个島嶼ê特色--ah,為啥mi̍h人類ē-sái「乞食趕廟公」、kā tsia-ê在種ê特殊動物逼kah lóng beh死tse̍h--去--leh?

Tsit个專欄寫到第三冬--ah,tsiah-nī濟生態概念kap生物智識,我想beh提醒--ê是:對全台灣ê自然環境來講,人類帶--來ê威脅上kài濟;lán需要真正開闊ê心胸hām清醒ê頭腦,認真來tshui-sak永續發展ê理念,若無,就ē變做另外一種程度ê殖民者、繼續kap當權者做伙蹧躂lán寶島台灣。
#台灣動物記事 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報314期,2020年5月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。