Àm-chīⁿ ê 3-goe̍h-thiⁿ

暗chīⁿ ê 3月天


本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:Ngô͘ Ka-bêng


Hioh-khùn-ji̍t sòa chiap

Éng-oán bē thêng-khùn ê la̍h-ji̍t

Chheⁿ-hūn ê phàu-á

Hòng-sàng hoaⁿ-hí khèng-chiok ê siaⁿ

228 tōa iu-thāi--o͘h

228 tōa sio̍k-bē--o͘h

228 1-kin ê sí-thé ta̍t gōa-chē

Thâu-ke kā góa chhìn khòaⁿ-māi--leh

Tâi-oân-hûn

Tī tiām-chēng ê bāng-lō͘ tiàm-thâu--ni̍h

Po̍k-chà


Chhī-chèng-hú ê mn̂g khui--khui

Ka-hāi-chiá ê giân-gí

Ta̍k-put-sî ùi góa ê ba̍k-chiu-jîn pa--koaih

Ó--oh

Ó--oh

Koh pa--koaih

Tâi-oân-hûn

Tī àm-so-so ê Tâi-oân-sú chheh-tû--ni̍h

Chhiō siáng ê chi̍h


Lāu-jia̍t ê Ài-hô kîⁿ

Bó-gí thoa-bôa ê kha-jiah bô lâng ē thiaⁿ--kìⁿ

Tá-káu-káng ê âng-hê

Káⁿ-sī í-keng am-khàm 74-tang chêng ê hoeh-chúi

Hô-pêng-chiáu m̄ bat chhut-sì

Soaⁿ-àm-kong oa̍h tī “Chóng-chǹg kiô” ē-té ê àm-chīⁿ--ni̍h

Hām-bîn


Khó͘-thiàⁿ ê 3-goe̍h-thiⁿ

Sit--khì ê hûn iáu-sī bô tit-tio̍h chèng-gī

Tn̄g--khì ê chi̍h chá to̍h kòe-ki hō͘ tùi-te̍k puh-íⁿ

Mô͘-kúi ê chhiú kā lán ê sîn-hûn siàng lŏe thô͘--ni̍h seⁿ-thòaⁿ

Ē liáu bē chīn

74-tang āu

Sio-lō ê ba̍k-sái í-keng hu--khì

Káⁿ-sī lán hòng-khì lán ka-tī

#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報327期,2021年6月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。