預防射

作者:邱偉欣


Kám真正有廖添丁chit个人?


傳奇故事無一定是真--ê,m̄-koh,廖添丁chit號人物是確實存在:日本時代ê戶口名簿頂koân有記載台中廳大肚上堡秀水莊(taⁿ是台中市清水區秀水里)一戶姓廖ê人家,戶主正是廖添丁,kap伊蹛做伙--ê iáu有伊ê阿媽陳氏呂,kap伊ê叔伯小妹廖氏嫗(ò͘)。Chit時ê戶口名簿頂,有一欄是「種痘」,廖添丁kap伊ê阿媽tī chit欄ê標記lóng是「天」,小妹廖氏嫗ê標記是「一」;chit个意思就是講,廖添丁kap伊ê阿媽lóng bat tio̍h過天然痘,廖氏嫗無tio̍h--過,m̄-koh有注過天然痘ê預防射。


天然痘就是smallpox,華語叫做『天花』。根據荷蘭人ê記載,1645年台灣就bat發生過天然痘ê時疫,造成bē少人死亡。天然痘ê流行若發生,chhiâng-chāi ē死bē少人,好--去ê人lóng ē有khî tī身軀、跤、手、面,歹看koh驚--人。一直ài到1871年,長老教會ê醫療傳教師德馬太來到台灣以後,chiah開始有tī一寡所在kā民眾「種痘」——「種痘」就是注天然痘ê預防射——he是1796年英國醫生剪鑼(Edward Jennar)利用牛ê「痘」發明ê預防射。1906年日本總督府發佈「台灣種痘規則」,了後chiah有透過政府ê力頭tī台灣大規模kā民眾「種痘」;1796年英國醫生剪鑼tú開始beh kā逐家介紹天然痘預防射ê時,逐不時就hō͘人kā ge洗、反對。1906年以後,日本政府chhím beh叫台灣人去注天然痘預防射,真濟人mā是反對,甚至講hit號是日本人ê陰謀。不而過,1883年出世ê廖添丁,伊若慢25冬出世,凡勢有機會去注天然痘預防射,就bē去tio̍h病變做貓仔面--lah!


天然痘預防射百面是歷史上上kài成功ê疫苗,因為經過人類有計劃tī逐所在注預防射,184冬了後,世界衛生組織tī 1980年宣佈造成天然痘ê病毒hō͘ lán勦滅。


※ ※ ※


除了天然痘ê預防射,chit-má lán有真濟款預防射,in ê功能lóng仝款:注tī健康人身軀頂koân,後擺伊就bē tio̍h hit號病,萬不二若tio̍h hit號病,mā khah bē發生食力ê症頭。總--是,beh開發一劑安全koh有應效ê預防射通常ài幾若冬甚至chiâⁿ十冬chiah有法度。


自中國tī 2019年年兜爆發武漢肺炎以來,chit-má已經chiūⁿ億人遭受病疼,超過三百萬人死亡。除了直接tio̍h著病ê受害者,間接--ê:經濟ê損害、家庭ê失和、個人心情ê鬱卒,甚至án-ne來自殺死--ê,種種ê悽慘落魄,實在無法度計算。中國瘟神hiah-nī厲害,恐驚tio̍h-ài有預防射chiah舞伊ē直?


因為代誌實在緊急,世界各國tio̍h kā法令放lēng--淡-薄,hō͘開發武漢肺炎預防射--ê thang駛khah緊--leh;koh,近來ê分子生物學進步chiok濟,預防射開發ê技術mā tòe teh進步,lán總算tī 2020年ê年尾仔,開始tī醫護ê身上注射武漢肺炎疫苗。


※ ※ ※


早前ê預防射真濟就是「減毒疫苗」來chiâⁿ--ê。Chit个意思就是講,科學家kā病毒sa--來,想辦法kā伊ê毒性降低——減毒了後ê病毒就直接提來做chiâⁿ預防射。Kā減輕毒性ê病毒注入去好好人ê身軀,其實就是hō͘伊tio̍h小可病,好--去了後,伊就ē有抵抗力,對chit號病毒「免疫」。雖然機會無大,m̄-koh減毒若失效,注chit个預防射ê人顛倒ē tio̍h病。Chit擺中國開發ê武漢肺炎預防射就是chit款「減毒疫苗」,風險有khah koân。


分子生物學ê方法是取用病毒ē引起人體免疫反應ê部份來做預防射,che是現代安全ê預防射。現此時英、美、歐洲teh注ê武漢肺炎預防射就是chit款。主要有三種。第一種,kā ē產生病毒kek(棘)卵白(spike protein)ê RNA分子注入去lán人ê皮ē(下),hō͘細胞吸收chia-ê RNA koh製造出病毒kek卵白,引起身體ê免疫反應,hō͘ lán產生抵抗力;BNT kap Moderna ê預防射屬tī chit款。第二種,kā ē產生病毒kek卵白ê RNA分子包tī烏猩猩ê Á-tián-ló͘病毒(Adenovirus)ê空殼內底:lán kā chit號病毒ê腹內挖清氣,kā武漢肺炎病毒ê RNA當做餡,kauh tī Á-tián-ló͘病毒ê空殼--裡;射注tī皮ē以後,Á-tián-ló͘病毒ē去感染細胞,武漢肺炎病毒ê RNA就走去細胞內底,製造出病毒kek卵白,引起免疫反應,hō͘ lán產生抵抗力;AZ預防射屬tī chit款。第三種,iah就是lán台灣家己teh製造kap試驗,tih-beh chiūⁿ市--ê;lán kā武漢肺炎病毒ê RNA囥入去實驗室teh飼ê細胞內底,hō͘伊產生病毒kek卵白,chiah-koh利用chia-ê病毒kek卵白來製造預防射。


上要緊--ê,頂面講ê分子生物學ê方法去做chiâⁿ ê預防射,bē有防腐劑——formaldehyde(『福馬林』),mā kap「卵」無tī-tāi。Phēng早前ê方法安全濟--leh。


※ ※ ※


武漢肺炎預防射注了,ke減lóng ē發燒、頭疼--一-兩-工,少數人ē有khah大ê無爽快ê反應。進前,AZ預防射bat傳出講,注了血筋內底ē生出血角,甚至造成性命危險,歐洲國家因此暫時停止注射AZ疫苗;經過詳細調查了後,確定AZ預防射造成血角ê機率phēng十萬分之一khah低,ē-sái講是極微細,對民眾來講,注chit號預防射ê利益贏過生血角ê危險性濟濟濟。


台灣第一批ê預防射是AZ預防射,到5月底,注了ê人有46萬外人,到6月初2,chiah出現第一例確定ê血角病例。患者因為發現了早,接受治療以後mā已經無代誌--ah。所致,李秉穎醫生提醒逐家:注射AZ預防射了,28工內,ài觀察家己ê身體狀況——若一直teh頭疼、目睭bông霧、出現羊眩、腹肚疼,食力koh疼bē煞,超過24點鐘、胸坎疼kah chiok厲害koh喘khùi bē順、雙跤腫歪歪iah是ē疼、皮膚無代無誌出現烏青iah紅點——有頂koân講--著ê症頭,tio̍h-ài緊去hō͘醫生看,而且ài kā醫生講最近有注過預防射。


到今年(2021)5月中,英國有超過5,900萬人注AZ預防射,確診人數mā已經ùi逐日五萬人降落來到逐日兩千人左右。若美國,到taⁿ注射預防射ê人已經超過兩億人,逐日確診ê人數mā phēng éng過降低38%。Chia-ê事實顯明,chit-má ê預防射確實ē-sái對抗中國武漢來ê瘟神--lah。


台灣tī今年5--月ê時經過一擺社區感染ê緊張,taⁿ就知中國瘟神猶原tī四箍liàn-tńg teh ûn,lán若失覺察就ē tio̍h瘟。對付chit隻,上有效ê方法就是注預防射!未來,不管是AZ、Moderna、BNT iah是台灣製ê疫苗……,有,就khah緊去注! 


#醫學台文 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字
台文通訊BONG報328期,2021年7月出刊。
 
--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。