Koh做一擺學生,tsiânn好

作者:陳怡如


我tī 1998年師範大學出業,經過一冬ê實習,真順利就考tiâu學校開始教冊。頭幾年,想講趁少年時應該緊去讀研究所,ē-tàng sa一个學位,koh ē-tàng hōo薪水增加,真正是「一兼二顧,摸lâ仔兼洗褲」。Iáu-m̄-koh tshuā班kap教課真正tsiok忝,而且mā siunn愛kap同事朋友sì-kè tshit-thô,讀冊tsit件代誌就一直tshiân--落-去。


Koh來結婚了後,過兩冬兩个囡仔sio連suà出世,開始做一个職業婦女,逐工就ná親像干樂gōng-gōng-se̍h,一時仔上班,一時仔家庭、囡仔,完全bē去想著讀冊。你ē問我講,啊lín翁婿--leh?因為伊是一个職業軍人,大部分ê時間lóng tī軍中,我就是一个『類單親媽媽』,ē-tàng kā家己、囡仔kap khang-khuè顧hōo好就bē-bái--ah,無koh-khah濟 ê時間kap khuì力去讀冊。


進前tī學校看著高師大有台語第二專長進修班ê訊息,就tsiok想beh去上課,因為tī十幾年前,阿爸就有kā我講,台語ê學問萬底深坑,應該ài去學mā ài保存--落-來。我hit-tang-tsūn mā感覺家己台語講了bē suà拍,想講beh揣所在學台語,iáu-m̄-koh mā是「一暝全頭路,天光無半步」。所以看著tsit个訊息,隨kap同事做伙報名,後--來同事有hōo錄取,m̄-koh我無,心內有小可仔凝心。


Suà--落-來,因為疫情ê關係,全國ê學校lóng線頂上課ê時,我tī厝內接著助教ê電話,伊講我有候補著二專班ê課程。聽--著ê時我真正tsiok歡喜,隔tńg工隨緊去學校kā文件kap手續辦hōo好,liam-mi kā保證金kap資料寄去高師大,我真感謝天公伯--à hōo我候補--著,ē-tàng有機會koh再學習。


Hit年歇熱阮開始上二專班課程,因為疫情ê關係,是tī線頂上課,連suà上六禮拜,而且一工一門課,規工án-ne上課--落-來真正tsiok忝,m̄-koh我上kah tsiok歡喜。因為逐个老師ê學問lóng tsiok飽,hōo我學著無仝款koh phong-phài ê智識,koh-khah認bat lán ê母語kap文化。而且我tsiok佩服逐个老師,in ê電腦能力lóng比我khah gâu。


因為上tsit个課程,hōo我熟sāi tsit-má做伙上課ê同窗。雖然頭起先阮lóng是tī線頂上課,m̄ bat見面--過,m̄-koh若有人拄著電腦ê問題iah是bē-hiáu ê功課,只要tī LINE kuân頂問逐家,就有tsiok濟同學lóng ē tàu-sann-kāng提出步數。而且逐家ē互相提醒上課ê時間、啥mih老師ê課ài寫啥mih功課,iáu有,分組做伙完成老師功課ê時tsūn,bē khîng分koh ē互相tàu幫贊。


Tī準備台語認證ê時,tsiok濟同學lóng bē囥步一直分享資源,若有啥mih好空--ê lóng ē tàu sio報,考過認證ê人一直kā阮鼓勵、hōo阮信心,hōo我感受著tsiok濟溫暖,所以我真愛kap逐家做陣上課,ē-tàng tńg來做學生熟sāi逐家,tsiânn好。#心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 352期,2023年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。