Chim-giân ê Kám-tōng 箴言ê感動

 作者:Âng Ek-sim  (台羅會會員 )


Chit pún gîn-sek chheh-phôe ê Tâi-oân-jī Sèng-keng, sī 2015 nî Tâi-lô-hōe 15 chiu-nî, iau-chhiáⁿ ta̍k-ke chū-iû koan-khoán chō͘-ìn ê chheh. Chhut-pán ē kā koan-khoán-chiá ê miâ ìn tī hong-bīn chò kì-liām. Hit-chūn kan-na tan-sûn phòe-ha̍p niâ, bô jīm-hô siūⁿ-hoat.


Sū-āu, in-ūi góa ê sèⁿ Âng, khiā tī koan-khoán miâ-toaⁿ ê tē-it ê. In-ūi chit ê ki-iân, hō͘ góa te̍k-pia̍t tin-sioh kap chit pún Sèng-keng ê iok-hōe. Sam-put-gō͘-sî ē the̍h lâi hian-hian--leh, tòng-chò liān Pe̍h-ōe-jī ê kàu-châi. Bóe-chhiú koh ū kàu-hōe ê chí-moāi sàng góa Hàn-Lô pán--ê. Só͘-í góa ê Tâi-gí Sèng-keng lóng-chóng ū 3 pún, ū siáu--bô?


Góa tha̍k Pe̍h-ōe-jī Sèng-keng Chim-giân, kúi-pái-á liáu-āu, ū chi̍t kang sèng-lêng kám-tōng. Ah! Siōng-tè ê gí-giân ài iōng “chim”--ê, ài chiah chhin-bi̍t, ài chim-chiok su-khó Siōng-tè só͘ beh thoân-ta̍t ê tì-hūi. Goân-lâi, ài oa̍h-chhut Sèng-keng ê chin-lí. Lán ta̍k kang siū sè-kan u-jiám kap eng-ia jia-khàm ê sim, ài khò Siōng-tè ê khé-sī chiah ū hoat-tō͘ lâi kiat-chēng. 


Kā Siōng-tè sàng--lán ê bó-gí tha̍k chhut-siaⁿ, m̄-nā kám-tōng ka-tī. Chiū Siōng-tè khòaⁿ--lâi, chai-iáⁿ lán ū leh tin-sioh i chhòng-chō ê pó-bu̍t. Só͘-í kap Chú ê kī-lî jú lâi jú kīn. Kap I ê koan-hē jú óa, hoân-ló mā jú lâi jú chió. In-ūi í-keng kau-thok hō͘ bān-kun ê chú-cháiⁿ-chiá. 


Chim-giân lóng-chóng 31 phiⁿ. Tú-hó chi̍t kang chi̍t phiⁿ. Khai chi̍t-tiám-á sî-kan, siu-sêng sī chi̍t soaⁿ-phiâⁿ. Che sī góa tâu-chu ê hāng-bo̍k tiong, ûi-it chi̍t pái ū thàn--ê! Tùi í-chá siáⁿ-mi̍h lóng bô, kan-na chhun chîⁿ, kàu-taⁿ siáⁿ-mi̍h lóng ū, kan-na bô chîⁿ ê khám-chām! Ta̍k lâng ê tì-hūi, koan-tiám, phòaⁿ-toàn, lóng bô-kâng. Kāng-khoán chi̍t pún chheh tit--tio̍h ê khé-sī mā bô-kâng. Kóng chèng-keng--ê, Hôa-gí bûn-giân-bûn kap Tâi-gí Hàn-Lô pán ê Sèng-keng góa chin-chiàⁿ tha̍k bô. Mā sī koh ài hoan-thâu lâi kiû-chèng Pe̍h-ōe-jī. 


Tiáⁿ liān gîn

Lô͘ liān kim

To̍k-to̍k Siōng-tè liān lâng-sim

Tì-hūi khah hó tio̍h n̂g-kim

Chē-chē chîⁿ iā put-gī

M̄ ta̍t chió-chió chîⁿ ū kong-gī


Gōng lâng chhùi thó͘ gû-gōng

Khui chhùi khí oan-ke

Tì-hūi ê chi̍h kóng chai-bat

Ē hō͘ khì soah


Gōng kiáⁿ hō͘ pē hoân-ló

Sī pē ê chai-hō

Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ pē hoaⁿ-hí

Thiaⁿ pē ê kàu-tok


Gōng kiáⁿ hō͘ bú iu-khó͘

Khòaⁿ-khin lāu-bú

Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ bú kà-sī

Àⁿ hīⁿ-khang tī tì-hūi ê ōe


Ióng-kiāⁿ sī siàu-liân-lâng ê êng-kng

Pe̍h-thâu-mn̂g sī lāu-lâng ê thé-bīn


Chhù tùi tì-hūi lâi khí-chō, tùi chhong-bêng lâi kiàn-li̍p. Tì-sek sī pâng-keng, chhiong-boán ta̍k hāng ê pó-pòe. Chim-giân lóng té-té ê ōe-kù, m̄-koh sim-lāi put-sî ē tōa-tōa-ē iô-chhoah. Bē tńg-oan-se̍h-kak ū-kàu chin-si̍t. Chit-má giân-lūn, kóng-ōe tiāⁿ-tiāⁿ ū-lí tō beh hông sí ê kám-kak, kú mā ē thiám. Só͘-í bih tī Chim-giân ōe-gí lāi, bián-hùi sé chi̍t thoaⁿ thâu-khak spa. Chhùi lim chi̍t poe kam-tiⁿ ê ka-pi sī jîn-seng siōng hēng-hok ê hiáng-siū. 
台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報317期,2020年8月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。