Phah-tn̄g Chhiú-kut Tian-tò Ióng 拍斷手骨顛倒勇

 作者:So͘ Sēng-chong  (台羅會會員 )


Chú-chō͘ tiúⁿ-ló pêng-an, chhut-thâu-thiⁿ. Hiān-chhú-sî ēng chiâⁿ m̄-kam ê sim-chêng teh siá chit tiuⁿ phoe. Tī lé-pài-jī àm-sî bô khòaⁿ-tio̍h lí lâi siōng-khò. Jiân-kî-āu ta̍k-ke thiaⁿ-tio̍h lí tùi lâu-thui téng-bīn poa̍h--lo̍h-lâi siū-siong ê siau-sit. Kui àm siōng-khò sim lóng būn-būn bē sóng-khoài. Ta̍k-ke lóng tī sim-lāi thau-thau-á teh háu. In-ūi goán lóng m̄ sī bô hoeh, bô ba̍k-sái ê lâng. Mā in-uī lí sī chi̍t ê ūi Chú chò-kang koh chīn-chit ê tiúⁿ-ló. Iā sī goán ta̍k-ke sim-ba̍k-tiong éng-oán ê hó pan-tiúⁿ.

Ē-kì-tit tī chiâⁿ chē nî í-chêng, góa khì chham-ka Hái-an Kàu-hōe N̂g Tián tiúⁿ-ló ê kò-pia̍t-sek. Sim-chêng mā sī chhiūⁿ chit-má án-ni m̄-kam. I sī Hái-an Kàu-hōe khai-ki goân-chó͘ ê tiúⁿ-ló. Mā sī chiâⁿ jia̍t-sim teh ho̍k-sāi Chú. Ū chi̍t kang, khiâ i sim-ài ê o͘-tó͘-bái tāi-piáu Hái-an Kàu-hōe beh khì A-lian Kàu-hōe khui-hōe. Bô-gî-gō͘ soah tī Khoân-kiû-lō͘ hoat-seng sū-kò͘. I bô khiâ kàu A-lian, tō án-ni khiâ tùi thian-kok khì. Bông Chú un-tiàu. Kò-pia̍t-sek chiâⁿ chē chhin-iú chham-ka. Ta̍k-pái nā siūⁿ-khí N̂g Tián tiúⁿ-ló, sim-lāi tō ē siūⁿ: Siōng-tè nā-sī mn̄g i tùi tó-ūi lâi--ê? I tō ē-tàng kā Siōng-tè kóng, góa tùi ho̍k-sāi ê pòaⁿ-tiong-tô͘ lâi--ê. Góa teh siūⁿ, i ê kiáⁿ-kiáⁿ sun-sun mā ē thè i kám-kak chiâⁿ kong-êng.

Goán thiaⁿ-tio̍h lí ê thâu khò-siong, lâu chin chē hoeh, thīⁿ chin chē chiam. Chhiú-kut koh tn̄g--khì. Ta̍k-ke ba̍k-sái kiōng-beh lìn--lo̍h-lâi, mā lóng tī sim-lāi teh thè lí kî-tó, sui-bóng goán m̄ chai ná ē hoat-seng chit khoán ì-gōa. Chóng--sī góa teh siūⁿ, Siōng-tè tek-khak ū I bí-hó ê chí-ì. Sio̍k-gí kóng, “phah-tn̄g chhiú-kut tian-tò ióng”. Kiám-chhái Siōng-tè ài lí seng hioh-khùn--chi̍t-chām-á. Tán lí sin-thé khong-ho̍k ê sî, tō ē-tàng thè Siōng-tè chò koh-khah chē ê kang, hō͘ Siōng-tè toā-toā sú-iōng.

Goân-pún siūⁿ-beh siá chi̍t-kóa-á chhiò-khoe hō͘ lí chhiò-chhiò--leh. Hō͘ lí ê sim-chêng khah hó--leh. Chóng--sī kiaⁿ lí siuⁿ kek-tōng, khang-chhùi ē thiàⁿ. Ka-siōng ìn-pió-ki ê ba̍k-chúi chiâⁿ kùi, nā-sī ēng siuⁿ chē, goán ê gín-á ē chhoe-káu-lê. Só͘-í góa siá kàu chia tō hó. Koh-chài kóng, chū-kó͘ eng-hiông sin-thé hi, tio̍h-ài khah pó-tiōng--leh. Goān Chú chiok-hok lí chá-ji̍t khong-ho̍k. 台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報317期,2020年8月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。