地動ê島嶼kah都市更新

作者:王大維、吳玉祥


逐家lóng知影台灣是一个厚地動kah風颱ê島嶼,tsit幾冬mā不時仔有大地動發生。過去平均每20冬,就有一擺地牛大翻身,m̄-koh 2016年美濃ê地動kah兩冬後ê花蓮地動就倚真倚。哪ē美濃ê地動湠kah台南ê樓仔厝崩崩倒倒--去--leh?專家講tse就是『震源輻射』,伊uì地動ê源頭傳向四圍ê強度無平濟,tsit kái ê地動拄好向西爿tshuah khah濟。另外,『地震波』拄著台南沖積平原鬆軟ê塗肉發生『場址效應』,m̄-nā『地震波』變強、『震幅』變大,連動ê時間mā拖長,就ná像菜燕仝款tī hia sìm--leh sìm--leh。


台北盆地也是仝款ê『場址效應』,所以雖然九二一地動源頭hiah-nī遠,台北ê大樓mā是倒幾若棟。結構技師講,地動ê時tsūn亭仔跤íng-íng是上lám ê所在,tsit款「軟樓層」若是kan-na兩排柱仔ê『單跨距』,若準有柱仔斷--去,雙層樓枋就ná割包雙爿合--起-來變做一樓,規棟樓mā ná跤uáinn--著ê軟跤蝦,隨時就有可能ē khi--落-去。


1997年,政府kā『耐震設計』規範tuì《建築技術規則》內底切--出-來,tsiânn做獨立ê法規『建築物耐震設計規範』,仝時mā澈底修正『耐震設計』規範,採用khah先進ê『水平加速度反應譜』係數,參照地盤ê種類kap「塗肉含水」(『土壤液化』) ê評估方法,嚴格規定鋼筋紅毛塗ê施工細節。所以1997年以前起ê厝對『耐震設計』ê要求就khah līng,koh再若是借牌ê營造廠,in ê施工就khah凊彩,比如講鋼筋紅毛塗建築內底無仝樓層teh接鋼筋用gá-suh燒,無用新型ê『續接器』。另外mā有等到建築物出問題ê時tsūn,營造廠早就停業解散,親像花蓮地動大樓倒--去就揣無建設公司。Ài注意--ê是lán台灣ê厝平均有一半已經超過30歲,特別是台北市ê舊厝超過七成上嚴重(照戶數計算)。


按我專門teh診斷土地ê經驗來看,都市更新上好空ê就是厝主,免出本錢koh lóng上少增值50%以上。M̄-koh上歹參詳--ê mā是厝主,特別是一樓店面teh稅--人ê厝頭家。最近台北東區一个90戶ê都更案,其中有一間稅無啥ē出--去ê一樓,厝主mā是手攑「建商無誠信、欺騙地主」ê牌仔teh抗議,講伊25坪ê樓跤厝tsiah換一間20坪ê一樓hām一間23坪ê二樓,根本就無到建商當初講ê兩三倍。建商應講一切lóng mā照約teh行,beh告就在你……萬不二若án-ne,規个案來huah擋,時到是佗一爿損失iáu真歹講--leh。


Tsit款案件建商iáu有利純,khah艱苦伊mā是ē tshi̍h落去做,啊若一般住宅區ê舊厝,照《使用分區管制規則》規定,「容積率」就無kài kuân,新厝起好扣掉地主保留戶、賰ê厝kah車位賣掉tsiah有收入;建商算盤tiak-tiak--leh若無利純,伊就bē考慮合建。「容積率」就是一坪土地ē-tàng起偌濟樓枋面積ê比率,koh再ke添《都市更新條例》規定ê容積獎勵成數,算--出-來就是tsit塊土地ē-tàng起ê上盡磅ê規模。雖然政府用心計較teh tshiau空揣縫增加容積beh來siânn建商,比如講用錢買容積(移轉)、iah是捷運站出口500公尺內ê土地增加容積,m̄-koh建商ê風險iáu是上kuân--ê。


所以厝主beh等建商tshiâu kah好勢,規氣家己來『自主都更』,先hōo火車出月台tsiah-koh講。經過tsiah濟冬政府已經對『都更』ê流程真熟手,mā tsia̍p-tsia̍p teh公佈詳細ê規範hōo逐家照步去行。政府m̄-nā邀請專家做伙來審查送件ê計畫,所有ê siàu目有眾人teh金金看,koh公開抽籤選三个獨立估價師來隨筆仔評估產權ê價值,透明ê過程hōo逐家感覺khah公平放心。Mā是因為有án-ne teh監督,銀行tsiah願意提供全額ê貸款。新厝起好一部份賣掉去還貸款(總成本),賰--ê就hōo厝主照股聲(權值)來分——「ke pun就補錢,減pun就領錢,逐家歡喜甘願。」


Tú-tsiah講ê「自主都更」tsiok濟人iáu m̄知影,有ê案件mā真有可能因為開始發動hit時ê資金有厝主提bē出--來,講bē成就散股--去。Tsit-má tsit部份ê資金政府有補助一半左右,講--起-來是tsiânn有誠意teh tshui-sak。逐家m̄-thang愛錢無愛命,規工leh nǹg錢空,後擺大地動若koh來就走bē赴--looh!#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 354期,2023年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。