Hō͘翁ê情批

作者:徐孟妘


台語ê情批,ná寫ná目屎流。生日快樂,我上心愛--ê。


「好運--ê tio̍h時鐘,歹運--ê tio̍h龍眼。」本是台灣人ê好禮數,m̄是禁忌;台灣人開店、入厝,lóng ē送時鐘iah是時針,來表示上大ê祝福。


心愛ê翁:


生日快樂!想bē到你已經來到「30-ish」1 ê最後一个坎站--ah!Lán mā熟sāi四年外--ah。Chiok感謝Judy姊--à,tī 30幾年前kā你生--出-來,koh愈感謝天公伯--à hō͘我拄著你。


你是我一生上好ê伴,你總--是知影欣賞我ê美麗、我ê chhóng-pōng;m̄管我tang時女性化,tang時男性氣慨,你to kah意;你有自由自在ê靈魂,mā hō͘我活出上好ê一部份。


感謝我ê另外一半是你,你tī我決定beh kap阿囝kā台語khioh--tńg-來ê時,無第二句話就跳落來支持;tī我有情緒ê時chūn,你是我上好ê老師kap出口。本來chiok煩惱bē-hiáu用台語談情說愛ê lán,想bē到chit-má mā慣勢慣勢--ah。


人leh講「好運--ê tio̍h時鐘,歹運--ê tio̍h龍眼。」送你一粒鐘,提醒你mā chiâⁿ好運去娶著我--lah!


愛--你ê某


1.編按:30歲頂下


(作者是「Ē-liàn-tńg台語讀寫基礎班」結業學員)
心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 342期,2022年9月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。