Hă-chhiùⁿ

作者:Chô Nâ-sim


是siáng?

Iang風送來花芳

無分日--時iah是暗暝

通知阮

Hit爿ê山崙

柚仔花等候阮去鼻芳

阿虎講

Che m̄是我kah意ê芳

Hă-chhiùⁿ hă-chhiùⁿ


#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 355期,2023年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。