Hōo Ma-ma ê Siàu-liām-bûn

Hōo媽媽ê siàu念文

作者:李志明


Ma-ma tsò-lâng jīn-hūn, tsò-sū bîng-pi̍k. Ma-ma kóng, lán nā kìng-pài thinn-tē ū kian-sim, tsiong-lâi tiānn-tio̍h ē ū hó kiánn-sun.


Ma-ma uì gín-á-sî tuè i ê a-pa kuah-huè tann tshè-ki(脆枝)  sì-kè o, kàu kah tuā-hàn khan gû tsia̍h tsháu kòo gû-á-kiánn. Kiat-hun ê sî, āu-thâu iōng senn-thuànn ê 1 tsiah gû-á-kiánn hōo i tsò kè-tsng.


Ma-ma ê thâu-khak hó, sǹg-su̍t gâu, 80 tang tsîng hit-lō Ji̍t-pún sî-tāi teh tha̍k-tsheh ê kuà-sǹg-pió, kàu tsāi-senn tsîng lóng koh àm-kì tiâu--leh, sóo-í gún tsai-iánn i sī khiàm tsai-puê niā-niā.


I kóng, “huann-hí tsò, kam-guān siū”, he sī i ê miā, m̄-koh lóng ē tshuì-tshiò-ba̍k-tshiò, kóng i ê sió-tī siāng gâu, tha̍k su-tsuan, tsò lāu-su kà-tsheh, hōo i tsò tuā-tsí--ê tsiânn ū kong-tshái.


Kè lâi Lâm-tsiu tsò sin-pū, ma-ma 42 huè ê sî, ang-sài tō lâi kuè-óng, m̄-koh hōng-thāi ta-ke-kuann, tshiânn-ióng hit-sî-tsūn siāng sè-hàn, tann-á 9 huè ê gín-á iu-guân tsiàu-khí-kang, m̄-nā bô khiàm lâng tsi̍t-sián-gōo-lî, tshiânn-ióng 1 lâm 2 lú siū kàu-io̍k, kah lâng khiā-khí pí-phīng mā lóng bô su--lâng. Tshù-pinn-thâu-bué ê lāu-tâng-sāi lóng kóng, bóo-mí-lâng--ah, lí ū-ta̍t--ah. Āu-tshiú tsit kuí tang, lāu-tuā-lâng ta̍k-ji̍t tī biō tsîng kah lâng khai-káng kóng kuè-khì ê sî, sī i jîn-sing siāng bí-hó ê sî-tsūn.


Ma-ma, tann iā tsiàu lí sóo guān, kiánn-jî-sī-sè ū sîng-tsiū koh ū bîng-pi̍k sī-hui siān-ok ê sim, tāi-tāi siong-thuân, ē-īng-tit kóng jîn-sing uân-buán.


Ma-ma khîn-khiām khînn-ke, thiànn-thàng sī-sè.


Ma-ma tsū sè-hàn tō khiām-té--ê, tsò-lâng lāu-bú liáu, koh-khah khiām-tn̂g-neh-tōo uī kiánn-jî-sī-sè. Lāu--lâi nā tú-tio̍h nî-á-tseh-á, mā bô teh iàu-ì ka-tī ê sin-miā, pa̍k tsàng tshue kué ta̍k hāng lóng-tsóng lâi. Ma-ma lóng ē kóng, lâng teh bē--ê, m̄-niā liāu bē si̍t koh bē ha̍h gín-á ê khuì-kháu.


Ma-ma pa̍k ê tsàng ē hun-tsò kuí-ā iūnn, ū-ê bô thôo-tāu, ū-ê bô kiâm ah-nn̄g-jîn, ū-ê bô hê-bí, koh ū-ê bô bah--ê, koh ū beh pa̍k tāu-á-tsàng, lóng kā sun-á ê tshuì-táu kì-tiâu-tiâu, hōo tsia-ê sī-sè tsiânn m̄-kam. Hit tsióng uì sim-kuann-khut-á tshut--lâi ê kám-siā, lóng tsiânn-tsò gún kui-ke-hué-á tuì i ê siàu-liām, iā-sī gún tuì ma-ma tsi̍t-sì-lâng tam su-iânn koh giám-ngē ê kì-ik.


Ma-ma ê kì-tî hó, piān-nā kiánn-jî-sī-sè lán-lâng ê senn-ji̍t, i lóng ē huan-hù ài tńg-lâi tsia̍h ke-nn̄g-ko.


Ma-ma tsāi-senn ê sî-tsūn ài tshiùnn-kua, kua-á-tuann lāi-té ū “Lâm-tsú-hàn ê ài” tíng lóng-tsóng 15 tiâu ê Tâi-gí kua, he lóng sī i lāu-tuā-lâng siāng ài tshiùnn--ê, gún beh sàng hōo i khì siau-iâu tshiùnn.


Muí-àm guá lóng ē lâi kā i mn̄g-an koh sûn khuànn gá-suh ū kuainn--bô. Nā tú-tio̍h siunn uànn, bô-huat-tōo kuè--lâi, guá ē khà tiān-uē mn̄g kóng gá-suh ū kuainn hōo hó--bô, i lāu-tuā-lâng tsiah ē an-sim khì khùn, tsit khuán mn̄g-an ê hong-sik tō tshin-tshiūnn “tsia̍h-pá--buē” án-ne, sī guá teh kā ma-ma kóng àm-an, tshiánn i khì hioh-khùn.


Ma-ma lí kong-tik uân-buán, gún lóng ē thiann lí ê kà-sī, tshiánn ma-ma m̄-bián kuà-lī, kiánn-jî-sī-sè lóng ē kāng-sim ha̍p-tsê.


Ma-ma gún ài--lí, gún huann-hí tsò lí ê kiánn-jî. 


台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦ê台羅

#台文通訊BONG報 343期,2022年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。