Hōo你ê真珠~記念『米拉』老師

作者:郭采昕


Hit工 美妙ê音樂是teh記念--你

你變做春天 koh化做秋天

Tsiok濟目屎 因為想--你 滴--落-去

Hia-ê目屎就ná真珠hiah珍貴

滴--落-來ê真珠 

Beh送hōo--你


#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 355期,2023年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。