Tshi̍k仔麵

作者:陳意榕


Khiū-teh-teh ê麵 恬恬ê纏tuè

Kûn幾若點鐘ê大骨湯

油蔥酥 坦倒tī

上khiàng、激派頭ê肉片胸坎頂kuân

烏白切也來鬥鬧熱

逐家做伙kap煙氣bih-sio揣


細漢ê時tsūn

愛哭koh愛tuè路ê阮

拄著好食mih仔 liam-mi

喙笑目笑 tsiânn歡喜

閒閒陪阿母去菜市仔行跤花

Tiānn-tiānn順suà趁làng縫入去揣--你

你身軀鹹芳ê氣味 是阮

對故鄉ê記認


大漢了後

Tìm志 失元氣

Iau-sâi 想beh tām-sám ê時

燒hut-hut ê你

親像阿母ê輕聲細sueh

沓沓仔

Tī阮ê心內生湠#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 355期,2023年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。