做伙畫豬

作者:張家榮


「記憶」對櫳仔內ê我來講,好親像一面年代tsiânn久ê老鏡,歲月tī鏡頂面留落一重厚厚ê塗沙粉。徛tī鏡前,阮用盡khuì力走揣hām厝--裡ê人做伙快樂ê記憶。忽然間,阮ê心肝頭有一種講bē出--來ê疼,koh有一種m̄ bat有ê悲傷、懊悔。因為我啥mih to無揣--著,kan-na看著一个蹧躂人ê囡仔niâ。

坦白講,我ê人生kan-na「oo-lóo-bo̍k-tsè」ē-sái形容。自細漢到大漢,食kah beh 40歲--ah,我一直lóng是一个hōo爸母煩惱、頭疼、失望ê逆子。我15歲就離家hām人做m̄-tsiânn囡仔,規工為非做歹,甚至嚴苛ê法律無leh信táu,tī烏暗ê歹路ná行ná遠、愈liâu愈深;終其尾造成無法度挽回ê遺憾,用少年ê懵懂、khong-gōng、gia̍t-siâu,換來一張lò-lò長ê囚票!確實,我m̄-nā是一个蹧躂人ê罪奴,mā是hōo爸母艱苦tsē-kuà ê不孝囝,是我害序大人流落濟濟ê目屎,失去笑容,失去hit个自底幸福ê家。

見笑,自我踏入監獄hit日開始,爸母ê面就失去笑容kap光彩。Tann,內籬仔ê日子已經14年--ah。Tsit十外年來,雖然無自由hông感覺稀微,m̄-koh我bē孤單,人講「天下爸母心」,無論我按怎不受教,阮爸母仝款kā我惜命命,便若làng縫有閒,in就ē來監--裡看囝。

Ē記得有一擺阿爸阿母koh有阿姊來監--裡參加「面對面懇親」活動。過程中,阮除了把握時間hām序大人攬做伙、phò-tāu以外,上kài心適hōo人難忘--ê是,監方貼心為阮tshuân一出食bē著ê菜,菜名號做「記憶中上難忘ê一出菜」;料理方式:白色ê畫圖紙一張、彩色筆一盒。意思m̄免ke講,用跤頭趺想就知,就是叫阮畫出一出好食ê菜。

當時,爸母hām阿姊六蕊目睭掠我金金siòng,我是一箍giàn-giàn,sa無beh按怎畫?想bē到,就tī我走揣記憶,頭殼內想起一出菜ê時,阮四个人四支喙,竟然同齊講出「麻油豬肉」四字!一時間,我雄雄喉tīnn,目屎不由自己流--落-來。

Iáu ē記得細漢ê時tsūn,tng阿母無閒tshih-tshih tī灶跤煮麻油豬肉ê時,我總--是徛tī鼎前喙瀾流--leh流--leh,看「豬--ê」tī鼎內leh滾跳。Hit號芳kòng-kòng koh kòng-kòng芳ê滋味,kan-na用想--ê就腹肚iau!話講倒tńg--來,手tsíng頭仔kā算算--leh,我已經20外年m̄ bat tńg去厝--ah,「麻油豬肉」生做啥mih款,我thài畫ē出--來--leh?

「Lán畫豬!」阿爸看我sa無beh按怎畫,真sáng勢án-ne講。

「啥貨?畫豬!」我目睭thí金、人lóng gāng--去。想bē到,阿爸suà--落suah pìnn面,m̄-nā講一寡歹聽ê話kā我khau洗thuh臭,koh kā我làu-khuì講:「豬若bē-hiáu畫,去照鏡看--一-下就ē--ah!」Uah!當時,我是歹勢kah一个面紅kì-kì,見笑kah想beh挖一个空bih--起-來,ak-tsak阿爸罵我是豬——笨!

有影,hōo阿爸án-ne thuh,心肝內真艱苦,m̄-koh我知影阿爸m̄是真正beh罵囝成豬,伊是厭氣我gōng,ǹg望我ē-tàng學乖做好囝,mài koh kap以早仝款bē-hiáu想。

「來!Lán做伙畫豬!」阿爸看我一个面臭konn-konn,隨換做疼囝ê面容。Suà--落-來,心適koh趣味ê「麻油豬肉圖」,就tī阿爸一筆、阿母一劃、阿姊出意見,kap我畫烏漆白ê舞弄之下完成--ah。阮四个人畫--出-來--ê是,一粒大大粒ê——豬頭!一時所有ê人笑kah東倒西歪,連阿爸阿母mā笑kah看無目睭。

雖然tsit幅「豬頭圖」hông笑kah làu-ē-hâi,ē-sái講是不答不七,m̄-koh伊對我來講是一種幸福,是任何mi̍h件lóng無法度sio比--ê。因為he是我hām厝--裡ê人親密圍tī桌仔邊,一筆一劃畫--出-來ê幸福,上重要--ê是,爸母笑--ah,笑kah歡頭喜面。

俗語講:「爸母疼囝是長流水,囝兒有孝爸母是樹尾風。」Tsit句話一點仔to無m̄-tio̍h,世間做人序大--ê lóng仝款,m̄管家己ê囝兒有偌歹,in永永遠遠lóng用愛kā疼惜。

今仔tī tsia,我想beh對厝--裡ê序大講:「阿爸阿母,多謝lín對我ê疼thàng,請lín放心免煩惱,內籬仔ê結束,定著是我好好仔做人ê開始。」 
台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 344期,2022年11月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。