貓仔

作者:林佳怡貓仔無--去了後,厝內ke tsiânn恬靜。

老歲仔貓,無像囡仔時代ē tī厝內kho̍k-kho̍k-tsông,大部份ê時間其實lóng leh睏,kan-na腹肚iau kap beh愛人kā lua̍h毛ê時ē iaunn,照講bē差hiah濟。

「Koh減lán kap伊講話ê聲音--啊。」牽--ê án-ne講。

「Lán有hiah tsia̍p kap伊講話--ooh?」凡勢有。

細漢,伊無啥ē iaunn。應該是兩禮拜大ê時接過手,我大學畢業拄出社會,伊iáu未斷奶,三點鐘ài飼一kái,我只好kā伊偷偷仔載去公司,tī超商買牛奶,伊食一湯匙、我食180 cc,hit段時間我牛奶lim有夠濟。

斷奶了後,我去上班、伊就家己屈tī我稅ê房間,囡仔貓愛sì-kè tsông,頂頂下下,飛天鑽地。房間地板是磨石仔,我kā tshu tàu片仔地毯,逐工下班tńg--來定著隨片拆拆掀掀--開。Hit時伊lóng無聲,bē輸é-káu。第一个過年,kā放tī房間兩暗無人陪,我tńg--去hit工伊iaunn kah偌激動。原來m̄是é-káu,是金喙m̄願開。

一目nih,已經是20冬前ê代誌。20冬,m̄管感情kap事業按怎起起落落,貓仔抱--leh,就是上大ê安慰。

老貓kap老人lóng仝症頭,生骨刺,龍骨骨tsat sio黏,有時伊疼kah ē哀,食保養品以後有改善;總--是,行路愈來愈食力,跤腿ê筋肉開始消瘦,不時ē軟跤,前跤跤骨mā變形;後--來koh放血尿,hōo醫生看mā無路用。佳哉後--來朋友介紹一位好醫生,kā阮解sueh講,tsia-ê症頭lóng是因為龍骨sio黏ê疼造成--ê,好bē tsiâu-tsn̂g,建議阮hōo伊食神經性止疼藥仔,維持伊ê生活品質就好,mài koh做啥治療。

經過伊ê開破,阮mā開始接受,to食kah tsit个歲--ah,逐工ê日子lóng是趁--著--ê。

趁kah hit工,伊m̄食--ah。Mā m̄是m̄食,有想beh去食,m̄知按怎suah喙去bak-bak--leh就走。伊本底就tsiok瘦,胃口koh tsiânn好,koh-khah bē堪得無食。阮看m̄是勢,用注射筒灌肉湯hōo伊食,伊勉強吞--落,mā是koh吐吐--出-來,灌食ê時伊ē滾liòng,看著tsiok m̄甘、tsiok m̄甘。

伊是m̄是想beh離開--ah?勉強kā留--leh,kám好?

後--來,連水to m̄願lim,kan-na the tī膨椅喘khuì,koh不時想beh換位,ná像按怎to無sù-sī。Hit暗,阮kā抱tī眠床邊,電火m̄敢禁,睏bē落眠。伊已經無行路ê khuì力,suah m̄知按怎,一下仔beh去客廳,一下仔beh來房間,阮就順伊ê意,kā伊抱--過-來、抱--過-去。

早起,牽--ê上早班已經出門,我歇睏。一下精神隨去kā看,仝款倒tī膨椅,喙已經有小可仔開開。阮有查過資料,知影伊隨時就ē老--去--ah。

Kā伊mooh去曝日,伊無愛;tī膨椅tshu一塊毯仔hōo伊倒,伊koh一直想beh peh--起-來,可能siunn光;kā徙去內底勢倚壁ê位,伊就無koh起--來--ah。我坐tī伊身邊,輕輕仔kā摸,心臟iáu有leh跳、有喘khuì,只是m̄知人--ah,像阿媽hit時仝款。Hit工,我mā是phak tī阿媽身軀邊,摸伊ê頭毛kap面,kā伊講,阿媽,真多謝--你。

心肝仔貓仔,真多謝--你。你圓lin-lin ê目睭,古錐koh巧神,lín老母--ooh,khah妝mā無你一半suí。心肝仔貓仔,真多謝--你,有夠--ah,若beh去,免掛意,mā m̄-thang驚惶,阿母tī tsia。

賰khuì絲仔,目睭金金,聽講就是ē án-ne。我m̄甘看mā m̄甘走,伊蹄仔冷冷,lóng無tín動。最後,小liòng--一-下,一口khuì吐--出-來,無喘khuì--ah,心臟iáu勻勻仔跳,無偌久,tī我手底,跳上尾一下。

我提衫kā khàm--leh,bē擋--得,háu出聲。

Beh暗仔載伊去火化,焚化爐hōng-hōng叫,我kap牽--ê lóng無講話。中途,火葬場ê工作人員kā thà-thà--leh,伊tī hia,mā無tī hia。

「好--ah。」Hit个人kā骨頭hu pué-pué--出-來,phâng來阮面前。我kā伊ê毯仔mooh-tiâu-tiâu,無--ah。Hit个人講:「阮做tsit途,看tsiânn濟--ah,勸你一句,在生有kā惜就好。」

好。細細罐仔ê茶米罐,貓仔造型。開門,「貓仔,lán tńg到厝--ah。」

無貓仔ê日子mā是ài繼續,仝款起床,仝款上班,仝款下班煮食,只是m̄免飼貓仔、免piànn貓仔砂--ah,mā無貓仔thang抱,bē koh kap貓仔講話--ah。

阮kā囥tī結婚證書頭前,約束hōo好,等阮lóng變做罐仔,就ē-sái囥做伙--ah。 

台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 344期,2022年11月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。