Khin-khó-tāi

輕可代

作者:Aminegy  Khó͘


Bô lâng chai-iáⁿ, góa mā sī ē-hiáu thâi-lâng--ê. Hō͘ i siau-sit, bô koh chhut-hiān. M̄-koh, góa m̄ sī lām-sat ê lâng, nā-sī kap góa bat sio-kìⁿ-bīn, ia̍h-sī hán-hán--à pôaⁿ-nóa--chi̍t-ē ê lâng, góa chiū m̄-kam kā thâi. Beh thâi--ê, lóng sī liân sī án-chóaⁿ ē chiâⁿ-chò “pêng-iú” to bē-kì--tit ê lâng.


Beh kā in thâi, hō͘ in siau-sit, tio̍h kéng 1 ê hó-ji̍t.... Ah, tō sī i ê seⁿ-ji̍t hit kang! M̄ sī chhìn-chhái kéng--ê, in-ūi kan-taⁿ hit kang, Facebook ē tī tiān-náu thang-á ê 1 ê piⁿ-á-kak tiám-tuh: “Kin-á-ji̍t sī bó͘-mí-lâng ê seⁿ-ji̍t, ....”


Thâi-lâng, chi̍t-tiám-á to bē kan-khó͘, kō͘ chńg-thâu-á kap khí-pôaⁿ tō ē-ēng--tit, bô lâng lâu-hoeh mā bô lâng ē thiàⁿ. Chhi̍h--lo̍h-khì, koh chhi̍h--lo̍h-khì, bûn-bûn-á-chhiò tī sim-lāi, “Kín-á-ji̍t sī lí ê seⁿ-ji̍t, mā sī lí ê sí-kî.” 

Sann-kap讀小說 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 345期,2022年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。