Siōng-khò liáu-āu

作者:林邵璇  (作者是世新大學ê學生;「基進ē輾轉-台語讀寫基礎班」結業學員)


Guá tsi̍t-khai-sí sī in-uī a-bú mn̄g guá kóng: Lí beh o̍h Tâi-gí--bô?Guá siūnn-kóng:hó--ah, jî-tshiánn guá ê Tâi-gí mā bô kóng guā liàn-tńg, sóo-í guá tō lâi--ah. Kui-ê kàu-sik lāi-té tō guá siōng siàu-liân. Kóng kàu tsia, guá sing kài-siāu tsi̍t tshut tiān-iánn, sī楊力州tō-ián khai 10 nî ê sî-kan hip ê kì-lo̍k-phìnn “紅盒子”. Tsit tshut tiān-iánn sī teh kóng Tâi-uân thuân-thóng pòo-tē-hì ê hiān-hóng. Í-king 87 huè ê lāu sai-hū陳錫煌lāu-su, i tuì pòo-tē-hì ê ài, i-ki̍p bô hi-bāng i siau-sit ê sim-tsîng. Tsit tshut tiān-iánn guá sī khuànn 2 pái khàu 2 pái, in-uī guá kám-kak tsiok pi-ai kap siong-sim.

楊力州tō-ián ū kóng “Tâi-uân jú-lâi-jú bô su-iàu pòo-tē-hì--ah.” Tiān-iánn tsuè-āu tshiánn lāu sai-hū koh puann 1 tshut bô kháu-pe̍h ê hì. In-uī thiann-ū Tâi-gí ê lâng jú-lâi-jú tsió. Beh huí-bia̍t 1 ê gí-giân kî-si̍t tsin kán-tan, Tâi-gí tsit-má tō-sī bīn-tuì án-ne giâm-tiōng ê khùn-kíng.


Sui-jiân kóng Tâi-lô phing-im iáu-koh bô sǹg phóo-phiàn, put-kò guá siūnn ū o̍h pí bē-hiáu siá khah hó, tsì-tsió guá tsai-iánn beh án-ne siá.  


#心內話專欄,本文使用臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報309期,2019年12月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。