Tī Chú Lāi-bīn Tâng-sim Ha̍p-it

 Tī主內面同心合一


作者:So͘, Sēng Chong  (台羅會會員 )


Téng-goe̍h-ji̍t ê jī-saⁿ sī chi̍t ê tōa hó ê ji̍t-chí. Iām-san chip-sū mā tī hit-chi̍t-ji̍t chhōa sin-pū. Goán mā siū iau-chhiáⁿ khì kā in tàu-nāu-jia̍t. Kó͘-chá-lâng teh kóng, “Chúi-kóng-á ài tàu chi̍t ki pèⁿ, án-ni khah hó-gia̍h.” In ê kha-chhng mā ū tàu pèⁿ. In mā chiâⁿ hó-gia̍h. In-ūi in mā sǹg-sī tē-hng-siōng ū bêng-bōng ê hó-gia̍h-lâng.


Tī chái-khí-sî ê kiat-hun tián-lé téng-bīn, goán ū khòaⁿ-tio̍h sin-lông. I sī in sī-tōa-lâng ê thn̂g-sng-oân, seⁿ-chò chiâⁿ chiàng-châi. Só͘ chhēng ê se-chong mā chin phāⁿ neh! Sin-niû seⁿ-chò bí-lē koh tāi-hong. Iû-kî hit niá sin-niû-saⁿ bóe-liu thoa beh cha̍p gōa chhioh. Phēng khóng-chhiok ê bóe-liu khah tn̂g, koh-khah súi. Chin-chiàⁿ sī ū-kàu súi--ê--lah. Bo̍k-koài lâng lóng teh kóng “lông-châi-lú-māu”, m̄ sī bô goân-in--ê.


Sòa-chiap tiong-tàu tī Tâi-lâm Tióng-êng Chiú-tiàm chhiáⁿ lâng-kheh. Chē kap goán kāng toh ê lâng lóng sī kàu-hōe ê hōe-iú. Tāi-ke ū kóng ū chhiò. Chē tī góa keh-piah chi̍t ê bí-lē koh chiâⁿ ū khì-chit ê tiúⁿ-ló-niû tō khui-chhùi kóng i chiâⁿ ài chia̍h iû-pn̄g. Góa kā i kóng kin-á-ji̍t ê chhài-toaⁿ bô siá iû-pn̄g. Téng-bīn siá--ê sī âng-chîm bí-ko. Chóng--sī chit-má chin chē lâng bêng-bêng to chhut iû-pn̄g, kiat-kó chhài-toaⁿ lóng siá bí-ko. Ū khó-lêng siá bí-ko khòaⁿ--khí-lâi khah ko-siōng. Ōe-tê chi̍t khui, tāi-ke tō khai-sí thó-lūn iû-pn̄g kap bí-ko sī beh án-chóaⁿ hun-pia̍t. Ū lâng kóng iû-pn̄g sī kiâm--ê, bí-ko sī tiⁿ--ê. Mā ū lâng kóng iû-pn̄g sek-chúi khah chhim, bí-ko sek-chúi khah chhián. Nā-sī góa jīn-ûi bí-ko sī iōng tīm--ê, khah liâm. Iû-pn̄g sī iōng chhoe--ê, khah bô hiah liâm. Tāi-ke thó-lūn--chi̍t-khùn-á mā sī bô kiat-kó. Chòe-āu Sūn-an tiúⁿ-ló tō khui-chhùi kóng, “Hó--ah! Lín ta̍k lâng lóng mài koh sio-chèⁿ--ah. Thêng--ā nā-sī phâng--chhut-lâi, kā i khat lâi khǹg tī oáⁿ--lìn ê sî, he tō sī kiò-chò oáⁿ-ko. Só͘-í lín m̄-bián koh chèⁿ--ah.” Ta̍k ê lâng thiaⁿ liáu-āu lóng chhiò kah chiâⁿ tōa-siaⁿ. Ta̍k ê lâng lóng chiâⁿ jīn-tông i ê kóng-hoat. Góa teh siūⁿ, che mā sī chi̍t chióng lēng-lūi ê tâng-sim ha̍p-it.


Hit kang tiong-tàu só͘ chhut ê chhài-sek bē-bái, mā chiâⁿ hó-chia̍h. Góa teh khòaⁿ, chi̍t toh bô sio̍k--o͘h. Tān-sī tī hit kang tiong-tàu tàu-té goán sī teh chia̍h siáⁿ-mih oáⁿ-ko, ta̍k ê lâng mā m̄ sī chiâⁿ chheng-chhó. Iû-pn̄g kap bí-ko sī beh án-chóaⁿ hun-pia̍t tō iú-chhiáⁿ kok-ūi sia̋n-pái lâi soeh hun-bêng. 
台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報320期,2020年11月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。