人心tī內(上)

作者:李淑貞


2015年10--月政府通過,tī台灣做滿12年ê外勞免出境,若符合60分資格,ke延長兩年,上長14年。舊年4--月Parti三年合約到期,重新簽約,伊來台灣滿六年--ah。


合約到期前六個月,探Parti意思,lóng sak hōo翁,驚翁m̄答應,tńg去kap翁慢慢仔參詳,生活六年--ah,淺想其實伊決定就好!連suà六年無陪厝--裡過年,tsit擺按算歇兩個月,條件是來回機票,tsiah拍合約,歹面腔、口氣硬,感覺頷仔頸hông lîng--leh。Lán人6--月印尼過年,mā是齋戒月,來台灣ê印尼勞工tī tsit段時間tńg--去,驚that車,慢一禮拜歇假,最後阮答應。


Tńg來今年2--月台灣新正時,Parti簽證到期換證件,資料已經寄hōo公司,四個月時間辦證件ē赴tsiah tio̍h!等到5--月,無收著新證件,一下查tsiah發現台北làu-kau,拄公司年度活動歇一禮拜,佳哉證件無耽誤,寄--ê、買--ê,lóng無問題,感受著伊歡喜ê心情,m̄知問題tsiah beh開始……。


Tńg--去前一禮拜,落雨天,我出錢款四秀仔。三年前特別做塗豆糖、王梨酥,今年無做,錢省--起-來。Tńg--去時間一工一工接近,阮tshuah leh等,tńg--去前三工公司iáu無聯絡……。Parti按算6月11離開台灣,機票買好--ah,照理人ài提早三~五工接手。M̄知啥原因?已經配合六年,公司無消息?只好家己想辦法,小妹診所患者,tī中人公司做翻譯,拄頭擺tuì菲律賓來台灣,等體檢報告。阮決定beh換人,公司無歡喜,阮老客戶,人早就tshuân好,無問題,怪阮siunn緊張。拄印尼過年,全台灣欠工,假使m̄決定,就讓--人,踏真硬,阮當然答應,辭掉菲律賓外勞。


Parti離開前三工,總算調來20 thóng歲,人kuân粗勇suí-suí ê印尼外勞——阿蒂,是為阮特別留--ê,時到日到,無khuì力計較,只要肯學,兩個月真緊結束!臨時調--來--ê,上重要是giú阿母手勢ê mê角,驚láng bē起,鼓勵--伊,giú ê部份阮ē tàu-sann-kāng,表情無把握,到下晡無細膩閃著腰,伸bē直。公司明知伊有身三個月--ah,伊為著趁錢甘願冒險。替外勞悲哀,萬一làu胎,阮負全部責任,上bái是小妹先家己來,公司假m̄知kā阿蒂tshuā--去,tang時有人來接手無答案?


隔工,公司調印尼A-mi來,拄雇主過身等接手,kan-na ē-tàng做一禮拜。Tsiah歡喜有人來接手,Parti去機場,無通知接送時間,阮tuè leh緊張。拄拜六公司歇睏無人接電話,手機khà規下晡lóng無回,Parti緊張kiōng-beh哭,按算包計程車,5,000箍伊出。阮beh等公司回消息,tsiah決定,thài ē是外勞負責車資?Parti面仔扁扁,無心食飯,行出行入:『車錢早就付了,以前會事先通知,為什麼今年沒聯絡上車時間?』Ài阮想辦法聯絡業務員,簡單坐車問題thài ē tsiah複雜,萬不一……,阮心內有上bái ê拍算!一直到暗時6點,tī台北渡假ê業務員總算回消息,安搭Parti免緊張,地址電話已經交ùn-tsiàng,暗時7、8點聯絡上車時間,心tsiah tiānn--落-來。Beh交代新人印尼A-mi,mā無時間,行一步算一步,「時到時擔當,無米tsiah煮番薯湯」來安慰家己!


車無問題,Parti有笑容,手緊無閒,喙雜唸:『我很不高興!上一次公司會提前通知,為什麼這次沒聯絡?』私底下kā公司問,是in bē記--得,進前lóng是tī暗時7、8點通知。 司機通知上車時間,確定無問題,逐家tsiah吐一口khuì!


時間一分一秒接近,大概1點來接,坐車時間確定,伊歡喜,阮是tshuah leh等——目一nih,過三年--ah,人蹛久hōo顧,等三年合約到換人,koh驚阿母bē ha̍h,「人質」tī伊手內,只有忍耐!人鬥陣久總--是有感情,離開前不時面phak tī阿母喙phué邊雙手緊so:『阿嬤,我要回印尼了,很快就回來,你要等我。』阿母知影,嘴翹翹激面腔!阮tuè leh安慰:「阿母--à!Parti來台灣真辛苦照顧三年--ah,lán ài hōo伊tńg去過年,翁kap囝lóng leh想--伊,真緊就tńg--來。」阿母hainn-hainn叫,表示抗議。


沿路載仝班機ê人,提早準備,半暝1點行李tshuân好、囥nî-tsînn跤,烏色lè-sìr縛烏tòo紅頭鬃,雙爿喙phuè抹薄粉紅粉膏、大紅胭脂,穿紅色siat-tsuh、烏長褲、kuân踏鞋,行來我面頭前。『你好漂亮!老公跟baby不認得,會說是誰?』皮膚變白,穿插hiánn頭,真suí……。半暝街路,四箍liàn-tńg恬恬恬,我kap小妹等ùn-tsiàng,目睭金金看伊上車khah放心。2點半車來--ah,提300箍hōo--伊、mooh--leh:『辛苦你了!代替我問候老公、媽媽,感謝他願意讓你來台灣照顧阿嬤。不要擔心,好好陪家人,祝你一路平安,到家後記得打電話。』『謝謝!』伊suà手kuānn行李,tńg--去tsit tsuā路,等三年。稀微燈光,拖車影愈行愈遠,互相搖手,tńg-uat tsiah關大門。阿母應該是仝款心情,兩個月,久koh長。(後期繼續)


#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報320期,2020年11月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。