Pua̍h-pue

 作者:蕭聿萱 


「萱--ê,來kā阿公報到,ài ē記得講家己ê名!」


逐擺tńg阿媽in兜,阿媽lóng ē講tsit句話。阿公過身到tann已經十外冬--ah,阿媽講ê「kā阿公報到」其實就是拜阿公ê神主牌仔。


阿公過身ê時tsūn我tsiah九歲niā-niā,坦白講,我對伊tsiânn實是無啥印象。我甚至已經無法度想起伊ê聲是kuân是低,mā無法度想起我徛tī伊邊--a ê時,我ê身kuân到in身軀ê佗位。M̄-koh伊iáu是有時tsūn ē出現tī我ê夢中,夢中ê伊坐tī客廳看報紙,阿媽坐tī邊--a揀菜,就親像伊koh在世ê時仝款。


我ē記得阿公過身hit工,阿媽是偌堅強,堅強kah m̄願哭出聲。


阿媽是tsiok愛阿公--ê。


一般來講,拜祖先是燒金紙就好,m̄-koh因為bat有親tsiânn夢著阿公來kā伊講無錢thang khai,所以無論是清明、重陽iah是做忌,阿媽一定ē áu tsiok濟金元寶,交代阮tsia-ê做孫--ê提去燒hōo阿公。十幾冬過去--ah,阿媽猶原leh áu金元寶。


「萱--ê,阿公食飽--ah。」


阿媽若是講出tsit句話,就表示伊pua̍h著siūnn-pue,mā代表阮beh準備去燒金紙kap金元寶--ah。


坦白講,燒金紙tsit件代誌是tsiok無聊--ê;熱天免講,已經熱kah beh害,koh ài忍受hit个火leh燒,真正是ē燒kah懷疑人生;有時tsūn就算是寒天,mā有可能拄著落雨,tsit个時tsūn tio̍h-ài bih tī nî-tsînn跤,iáu是ke減ē ak著雨。


我bat問過媽媽,阿媽beh áu金元寶áu kah tang時?


「Mài án-ne問,tse mā是阿媽ê一个寄託。」


我mā有問逐擺lóng kap我做伙去燒金紙ê苦主,阮小妹。


「檢采ē一直到阿媽tńg--去ê hit个時tsūn。」


我mā是án-ne想neh。


頂擺tńg阿媽in兜ê時tsūn,阿媽看--起-來tsiok歡喜--ê,伊一直kap我講小學同學會ê代誌,我koh叫是阿媽今年有tńg去伊ê故鄉——彰化二水。


「阿媽你是tang時去同學會--ê?」


「20冬進前啊,hit當時是lín阿公開車載我tńg--去--ê。」


我bat聽過一个講法,人若食老,就ē開始越頭看家己ê青春。我感覺tse是tsiok合理ê代誌,畢竟人生kan-na一擺niā-niā,精彩--ê通常lóng tī少年時代。


阿媽ê青春,十頁內底,十頁lóng ē-sái揣著阿公ê形影。


阿媽mā tiānn-tiānn提一寡古早ê相片出--來,hōo阮臆佗一个是阿公。


「Lín阿公少年ê時tsūn有緣投--無?」


雖然阿媽是喙笑目笑,mā無法度kā伊ê思念am-khàm--起-來。


Hit年,阿公確定得著癌症ê時,已經是尾期--ah。詳細ê情形我是m̄知,m̄-koh阿公kánn-ná早早就kā家己ê後事鋪排好勢,mā一定有kap阿媽參詳;我ē án-ne感覺是因為阿公ê塔位是「雙人房」。


是neh,in已經代先kā阿媽ê塔位買好--ah。


聽--起-來是一件ē hōo人起毛管ê代誌,但是阿媽從來m̄ bat對「死亡」表現出一sut-sut仔驚惶。


阿媽是tsiok愛阿公--ê。


逐擺去靈骨塔ê時,阿媽lóng ē tshuân兩个十箍ê銀角仔當做是pue。


我一直lóng有看著阿媽ê眼神,伊pua̍h-pue ê一目nih仔,伊ê期待,kap pua̍h--出-來是笑pue ê無奈,無pue ê失望,koh有siūnn-pue ê心滿意足。


Ài用pua̍h-pue ê方式tsiah有法度kap親愛--ê講話,tsit款代誌我真正iáu無法想像。


阿媽是偌堅強,堅強kah從來m̄ bat大聲哭--出-來。


我koh ē記得阿公過身ê前一工,其實阮lóng知影阿公ê時間已經差不多--ah,除了阿媽。阿媽規工無歇睏,伊就坐tī阿公邊--a,按怎lóng無願意放棄急救。雖bóng阿公人已經無意識,三魂七魄mā lóng歸天--ah。


講再見,he是偌痛苦ê代誌;我m̄知阿媽hit當時leh想啥,m̄-koh「阿媽ê青春」tsit本冊,過了hit工,就bē koh看著阿公ê形影。


我是m̄知影阿媽kap阿公ê愛情故事,雖然hit个年代應該是相親,無,就是爸母叫你結婚就結婚,是無法選擇--ê。


順suà講--一-下,因為hit个年代ê人lóng khah早結婚,所以我到tsit个年歲iáu未結婚對阿媽來講已經是tsiok老、tsiok m̄-thang--ah。


「萱--ê,你tang時beh結婚?阿媽ê時間已經賰無偌濟--looh!」


M̄-koh tsit-má就是án-ne,我koh leh讀大學,koh leh寫tsit篇文章,除了燒金紙以外koh有tsiok濟tsiok濟代誌beh做;阿媽mā iáu是ē繼續思念阿公,繼續áu金元寶,繼續叫阮tsia-ê做孫--ê去燒金紙kap金元寶hōo阿公。


阿媽ē án-ne過生活,一直到伊beh tńg--去ê hit一工。


「Bē--lah!阿媽你一定ē食百二--lah!」
#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報320期,2020年11月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。