Tńg去看老爸

作者:藍春瑞


阿爸tsit-tsūn 95,按我做囡仔ē bat代誌ê時tsūn起,就飼七个頭喙,求腹肚mài iau--著niâ,ku tī撩柴館做粗工,tshuân食、穿燒to艱難kah kiōng-beh無khuì thang喘,khah有快活ê日子thang過--leh。


伊45 ê時tsūn,走出來家己開店做建材、五金ê生理,舞khah無20冬,tsiah趁著淡薄仔老本有thang買地、翻厝,koh好運拄著時機一工一工好,生理tsiah愈來愈tsiâu勻koh有錢趁,thìng候hōo五个後生讀冊kap娶新婦lóng煞,義務小可有一个收尾ê時tsūn,伊就tiānn-tiānn leh hainn講差不多ài退--ah。


自án-ne 64歲hit年,kā生理放hōo大漢囝去huānn,講beh去掘樹頭仔、sńg盆栽kap山頂種菜,心肝tsiah ē快活,thang ke食--幾-冬-仔。伊真正講到做到,收跤洗手,放kah離離離。


四冬後,招一寡伊ê朋友伴,組織「中華雅石會」來sńg石頭,規日親像石磨仔心án-ne tńg bē煞,m̄ bat有閒--過。到伊差不多86歲hit年,規个人lio̍h仔走tsua̍h--去,是m̄是頭殼雄雄鈍--去,iah是元神、khuì力khah無,變kah lóng bē興去摸、去sńg所有kap石頭有牽kha̍p ê代誌,tsiânn少去tshap雅石界ê會務。


大體仔kā看--起-來,生理放hōo後生hit冬起,沓沓仔面肉消瘦、頭鬃反白,suà--落-去逐年lóng ke減ē破病、入院,一工比一工khah有老款,跤手ná來ná慢鈍,勻勻仔變做一个目花手tshuah,行無啥ē去ê老歲仔。按頭到尾我lóng看tī目睭內,見若想著tsia--ê,心肝頭lóng tsiânn m̄甘,mā tsiok無ta-uâ。


差不多是倚beh 20冬前,我hit-tsūn m̄知是佗一條筋絞無ân,iah是食m̄-tio̍h藥仔,無事無白khah ē去想著hām阿爸做伙ê日子賰無偌濟--ah,tio̍h-ài趁伊iáu健健有tī厝--裡ê時,khah tsia̍p去kap伊見面,順suà thang kap伊坐落來講一寡爸仔囝ê心內話;若無,都合ē愈來愈少,凡勢lóng烏有--去mā無的確。就是tsit个緣故,逐禮拜六ê beh暗仔,我lóng ē駛車tńg去瑞芳,同齊hām伊食暗、去伊ê房間bóng開講、話仙,搬一寡阮做囡仔hit時ta̍p-ta̍p滴滴ê笑詼代誌,iah若無,就牽tuì日本時代艱苦過日ê代誌出來liū。Tiānn ē拖到8點,伊準時hah-hì講beh歇睏,tsiah徙跤行離開伊ê房間。 

(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/L6z17x
#阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 357期,2023年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。