老阿媽出家

作者:張淑真


「Ió-sih啊!Lín查某囝有chhōa伊hit个囡仔,去kā Pó-toan拜年,啊哪ē無來看--我?」罕--à去佛堂kap hia ê師姐道親ku,過年到--ah,驚無人chhap,sì-kè ló͘電話,三个查某囝ló͘了ló͘無夠,無ló͘ hit个寶貝仔囝bē煞--chit。

「我a̍h知,伊mā無leh kap我chit个老爸sio借問,我也m̄ bat見過我ê孫是生做圓iah扁……」,大囝soâiⁿ-soâiⁿ kā中風ê老母應話,隨掛掉電話,驚講siuⁿ濟、問siuⁿ濟,老母若開喙叫--伊,討無boeh koh蹛佛堂,伊就是驚老母來kho͘-khap--伊,做人ê大囝無責無任,無擔當,放老母食老tī外口流浪,明明是二九暝,竟然無想boeh接老母tńg去圍爐,bóng tèⁿ-tsheⁿ;老母無依倚,ná像kap伊chit个做人大囝--ê無tī代仝款。

明其知大漢後生無可能照顧--伊,其實伊chiah m̄甘去勞煩大囝,未曾未替囝想便便;若m̄是一跤一手,伊koh boeh替in囝做所有ê代誌,精差無kā款三頓niā-niā。Tī伊心肝內認定,無才調ê查埔人chiah ē替查某人做家內事,伊心目中ê大囝是偌nī仔巧、偌nī仔有才情,是董事長級ê人才,thài-thó ē-sái叫董事長做東做西--leh?

「啊伊kám m̄知lín小弟無--去了,我就hō͘人hò͘--出-來hio͘h?」老母受盡委屈,滿腹ê iap-ai,像é-káu--ê teh死囝,有話無tè講,家己leh nga̍uh-nga̍uh唸。老阿媽若想著伊chêng少年做到老,做kah boeh死--去,食老連享受--著to無,soah來tài身命規身軀病,老翁仔死了,第二囝m̄情願顧,新婦koh-khah bē giàn款chit个ta-ke,一日到暗答喙鼓,一句來一句去,便若ta-ke開喙就去hō͘ hat kah無話好應,新婦應喙應舌應無夠,囝koh罵來鬥,查埔人也做人ê翁,也做人ê囝,ná像石磨仔心--leh。阿杉--a tiāⁿ-tiāⁿ khoe ka-tī講:「惡妻孽子,無法可治」、「無法度to嫁--著--ah」,keng-thé ka-tī是嫁--人,m̄是娶某。

老母看囝leh hō͘長頭毛--ê ge koh lé,無tâ-oâ害伊怨chheh kah看著人就直直投bē煞。人講:「不孝新婦三頓燒,有孝查某囝路邊搖」,koh-khah bái mā ka-tī ê囝,遇著新婦不孝bóng lún bóng過bóng忍耐,橫直koh食也無偌久--ah,he三八假賢慧,無愛chhap-siâu--伊,佳哉iáu有三个查某囝thang差來差去,上無mā ē-sái麻煩皈依ê佛堂師姐。

想bē到翁死無兩年,二囝soah koh死,hiau-hēng心肝上意重ê大囝koh bē ǹg--得。囝iáu tī廳頭,二新婦就boeh kā ta-ke put掉,叫伊去蹛老人安養院,無boeh hō͘老母ke看囝一面,二新婦bat hőng以『女流氓』移送『治平專案』,展伊三角框ê身軀,lô͘-môa-lô͘-chho̍ahⁿ giàng牙ê口氣硬chhiàng講「若koh hō͘老母蹛踮厝--裡一分鐘,伊tiuⁿ boeh改做lān」,牽拖in翁ê姊妹欺負伊死翁,硬boeh將老母糊伊chit个中年死翁ê cha̋u-á人,也無tài念守寡ta-ke koh死囝ê艱苦心,狠死boeh kā老母當做pùn-sò put-put--出-去,sòa--落koh假病病kah死死昏昏--去;若m̄是查某囝硬氣,將老母chhōa離開hit个無地位、無尊嚴ê所在,sòa--落ē發生啥代誌,無人ē知。

M̄-koh,老大人ê心態是koh-khah孤khu̍t che̍h種mā ē硬跤弓家己pû,無boeh去糊--人、去看囝婿ê頭面,到chia來--ah,姑不二三將包袱仔款款--leh來去tòe cha̋u-á囝食蹛。「哪ē chiah hiau-hēng--leh?A̍h有che做人新婦--ê敢趕ta-ke?」老寡婦去hō͘中年寡婦hêng-ge̍k,心內的確有捶心肝ê m̄情願、m̄甘願。「人goán éng過做人ê新婦,序大人講啥就啥,哪敢應半句、敢ke̍h--人,敢hiah-nī不孝?」,想bē到新婦做久升格變做ta-ke ê時chūn soah無thang tio̍h伊做主,koh就hō͘新婦當做狗leh huah,「做人上m̄值--lah!」

「愛好命免gâu做--lah!」聽老母leh se̍h-se̍h唸,唸bē煞,boeh kā安慰m̄是,boeh kā應也m̄是,只好皮皮--ā kā講:「橫直伊mā有囝,”人leh做,天leh看”。別日仔chiah試看māi--leh,in囝兒新婦ē按怎kā有孝?」

「出了家,離了家」,好得佳哉老阿媽頭殼iáu chiâⁿ清楚,行入一貫道皈依老母娘,虔誠食素齋清口20年,伊ê堅心確確實實有應驗--著,雖然中風行動不便,m̄-koh頭腦無歹--去,既然佛堂師姊肯收留--伊,感謝老母娘ê保庇,罕--ê chit世人求道得道,一貫道老母娘肯渡--伊,伊無怨無悔,均屬規世人to m̄ bat享受--過,食老chiah出家,kám是命運天註定?本chiâⁿ就boa̋i麻煩--人,koh-khah boa̋i hō͘序細負擔,倔強ê seng-kun到chia來--ah,真正無認命mā無啥ē-tàng選擇--ê--ah!

「死爸路頭遠,死母路頭斷,死兄弟無leh sio借問」。Cha̋u-á囝lóng去佛堂看老母,cha̋u-á囝soah無外家--ah。罕--ê出山hit工,伊ê外家無人出面,凊彩叫禮儀社ê人封釘,代表喪家致謝--ê是in佛堂ê師姊。台灣人寫真專欄,本文使用教育部推薦漢字kap白話字。
台文通訊BONG報302期,2019年5月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。