Lim咖啡

作者:陳逸儒Ē生得囝身,bē生得囝心

Tī眠床píng來píng去睏bē去

Gōng囝去星巴克lim咖啡

Lim kah翻點iáu未倒tńg--去生得你緣投,bē生得貼心

Tī客廳行來行去睏bē去

Lim一杯濾掛式ê咖啡

等kah三更iáu未倒tńg--來煩惱伊bē大,煩惱伊大漢

在腦海翻天翻地睏bē去

伊講已經大漢bat代誌

愛kap同學做陣lim咖啡創作說明:無是苦,有是lóo,就是養育囝兒,甜蜜ê痛苦。Suah m̄知影,越一下頭,囡仔已經20歲,逐工to leh khà電話兼line leh kā伊lóo。其實,做序大人就是tsit粒,放bē落ê掛心。


做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報302期,2019年5月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。