Thiaⁿ-siá Pí-sài Kám-sióng 聽寫比賽感想

作者:Khu Phek-hôa

Che sī Tâi-lô-hōe thâu chi̍t pái pān-lí thiaⁿ-siá pí-sài, lóng-chóng ū 52 ê chham-sài-chiá, tiong-sió ha̍k-seng ū 24 ê, pí-sài hiān-tiûⁿ lāu-jia̍t-kún-kún.

Pí-sài kui-chek: Chhái-chhú tô-thài sài, iû chú-pān tan-ūi lia̍h 25 tiâu siang im-chat gí-sû, múi chi̍t ê gí-sû liân-sòa hòng-sàng 3 piàn. Chham-sái-chiá chiàu thiaⁿ--tio̍h ê gí-im siá tī tap-àn-chóa. Tē 1 lûn sêng-chek àn-chiàu toaⁿ-chhù hun-sò͘ koân-ke pâi miâ, nā bô hoat-tō͘ hun-pia̍t chhut miâ-chhù, tō ài chìn-hêng tē 2 lûn pí-sài, ká-sú ū pêⁿ chē hun--ê, kè-sio̍k pí tē 3 lûn, tē 3 lûn pí-sài ê sî, gí-sû kan-ta hòng-sàng chi̍t pái. Nā sī tē 3 lûn pí liáu koh ū lâng hun-sò͘ kâng-khoán, tō hō͘ kāng-khoán hun-sò͘ ê lâng thiu khau-á koat-tēng miâ-chhù.Chit piàn ha̍k-seng-cho͘ siōng sè-hàn ê chham-sái-chiá sī sió-ha̍k it-nî--ê, pí-sài kiat-kó sī tit-tio̍h Kàu-hōe Kong-pò-siúⁿ, ùi chia tō ē-tàng chai-iáⁿ nā-sī ū sim beh o̍h, Lô-má-jī tùi kē-nî-kip ê sió-ha̍k-seng lâi kóng pēng bô khùn-lân. Pâi thâu-miâ--ê sī sió-ha̍k gō͘-nî ê ha̍k-seng, pêng-kin hun-sò͘ sī 98, chiong-kīn boán-hun, kî-thaⁿ tio̍h chióng--ê sêng-chek mā lóng sī 90 hun í-siōng, khó-kiàn ha̍k-si̍p sêng-kó chiâⁿ hó.Siā-hōe-cho͘ tī tē 1, tē 2 lûn ū kúi-nā ê chham-sài-chiá lóng sī boán-hun, kàu tē 3 lûn chiah hun-chhut koân-ke, só͘ ū ê tio̍h-téng--ê pêng-kin mā lóng tī 90 hun í-siōng, chin-chiàⁿ lī-hāi. 

Thàu-kòe chit pái pí-sài, chèng-bêng ha̍k-si̍p Lô-má-jī pēng bô khùn-lân, m̄-koán sī tōa-lâng á-sī gín-á, lóng ū chiâⁿ hó ê piáu-hiān, chit ê siu-sêng ē-tàng the̍h-kiong hō͘ chèng-hù kàu-io̍k tan-ūi, chhui-kóng Lô-má-jī kàu-ha̍k chò chham-khó. 

(作者是台灣羅馬字協會會員)

台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw


#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報304期,2019年7月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。