Siàu念虎仔

作者:洪錦田古早有一个禪師,tī山跤khioh一个三歲孤兒,伊就tshuā tsiūnn山頂tuè伊出家修道。Tsit支山真kuân,師徒兩人就蹛山食山,真罕得落山。

十冬了後,師徒落山化緣。小和尚沿路看見飛鳥走獸,koh看見牛、馬、羊、雞、鴨、狗……,m̄-koh lóng無sio-bat。禪師就khuann-khuann仔一項一項kā教:「Tse號做牛——ē-tàng犁田,tse號做馬——ē-tàng騎kap拖車。啊huâi號做雞kap狗——天beh光ē啼kap kâng顧厝……。」

無偌久,有一个suí姑娘仔tuì tsia行--過,小和尚看一下suah gāng-gāng,就問講:「師父啊!Tse是啥mih動物neh?」

禪師驚伊犯戒、起邪心,就kā heh驚講:「Tse是虎--lah!人若倚--去,ē hōo伊拆食落腹,連屍骨to無賰--ooh……。」

化緣煞,行beh kah兩暝日tsiah到山頂,禪師就問伊:「Lán落山hit一工,你所看ê mi̍h件,頭殼內iáu ē記--得--bē?有leh想--in--無?」

小和尚回講:「啥mih mi̍h件我lóng無想,kan-ta siàu念he ē食--人ê虎仔。」


Bóng講笑專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報302期,2019年5月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。
郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。