筍仔跤ê糖霜丸(一)

作者:許珮旻


Hit年歇熱,阿兄kap阿姊因為阿母誤解,意外去到幾十公里遠ê和美學駛車。頭剃--落無洗bē-sái,為著路途遙遠,學費代先交leh等,專工tī和美揣厝蹛一段時間。Hit-tang-tsūn ê我m̄知leh創啥,高中時代早早開始暑期輔導,無tiānn-tiānn tī厝。三不五時tńg來聽in講學車ê情形、去拜訪表姊kap伊拄出世半冬ê外甥仔、iáu有稅厝所在阿婆--ā ê代誌。阿姊講,阿婆--ā in兜有一隻『小黑』,牛--ê tńg--去lóng ē kā摸頭。

Hit隻『小黑』臭mi-moo,kōo鍊仔鍊tī門跤口,聽leh講,活動範圍無超過半徑一米——koh kánn-ná四分之一;阿婆--ā ē去菜市仔khioh人無愛ê肥肉iah是tshìnn肉,tńg來hōo伊食。聽in講,『小黑』有特殊ê技術:伊ē-hiáu「拜託拜託」。

聽,lóng是聽講--ê。

Hit日禮拜早起去和美beh kā結訓ê兄姊接--tńg-來,因為人iáu-koh tī駕訓班,guán去阿婆--ā hia替in款行李。He是我頭一kái看著『小黑』。

烏lu-lu phak tī hia,衰尾面衰尾面;經過ê時看著guán就直直來,hah-hah喘討beh摸。行李ná款,ná參阿婆仔a̋i-sat-tsuh。阿婆--ā問guán有ài狗--無?伊hit隻『小黑』飼年外,無愛飼--ah。

阿母一向愛狗,聽著án-ne生,khû落來參小黑sńg。『小黑』兇狂beh mooh阿母,kho̍k-kho̍k beh tsn̄g伊ê面。我是躊躇仔躊躇,電話請示兄姊看in啥意見。姊弟仔mā躊躇仔躊躇,講無愛。『小黑』好親像知影誰tsiah thang做決定,黏阿母黏tiâu-tiâu,尾溜sut bē停跤。「阿爸一定bē同意。」我án-ne講。阿婆--ā koh一擺強調,伊講guán若ài就kā tshuā--tńg-去,mài食掉就好。

落尾是阿母無顧逐家反對,kā『小黑』牽起去車頂,牽拖講:「Lín姊--à想beh飼狗!」M̄是無愛狗,是過去狗仔tī guán兜lóng活bē久,無就是各種無仝ê理由ē離開,阿爸koh對狗仔tsheh kah m̄-móo講。尾--à,m̄甘飼--ah。見若khioh一隻狗,最後lóng kan-na sīn目屎。阿母tsit回雄雄án-ne生,做tsit个決定講--khaih mā神奇。看著狗仔坐車頂,隨个仔隨个lóng tshuah一tiô,suah無啥意見。就m̄知tńg--去阿爸反應啥款。

『小黑』真巧,tī伊坐車ê時,就發現--ah。

伊愛吹冷氣。車頂五个人一隻狗,小黑gâu占位,兩肢前跤khuè tī中ng ê kheh仔,徛tiâu-tiâu,冷氣tuì面衝,非常enjoy,kā舌吐kah長長,tsia看hia看,爽kah無tè講。衰著我,tī後座中ng kā圍--leh,m̄知偌久無hông洗--過ê身軀,狗仔hiàn攪臭味,bē輸gá-suh,正經thāu死人。「Mài kā我tshuah尿就好。」阿母án-ne se̍h-se̍h唸。

Guán tī車頂討論伊ê名,阿母講beh叫『嘟嘟、冬冬』(真無新意),臭豆腐、粗皮iah好(阿媽投粗皮一票)。M̄知誰先講著粗皮變烏皮,烏皮變『黑皮』,阿母huah出喙「叫Happy好!」Happy tī車頂lóng無放尿,一落車到guán門跤口,跤攑kuân-kuân,「tshuah」一phû tsiok大phû,即時做號!逐家呵咾伊巧。阿母講,有才調禁tsiah久!註定來lán兜--ê--lah!

真正是註定來guán兜--ê


Tshím開始,Happy蹛外口。因為身軀iáu thái-ko,hōo guán好好仔lù幾若擺。Happy thái-ko--ê m̄ kan-na臭,臭hiàn好處理,規身軀狗pi tsiah是問題。看伊hōo狗pi苦毒kah bē哀--得,眾人閒閒無代誌kā so ê時,tâi就ná掠。

Hit-tang-tsūn規口灶我上閒,一日到暗就kā洗身軀兼掠tâi。坐tī菜瓜棚仔跤掠tâi做狗奴才ê日子bē記得khai偌久,規个下晡就是掠tâi做趣味。狗pi肥肥,肚仔膨sai-sai,食血食kah飽tuh-tuh。因為siunn濟,Happy koh真愛鼻——有tang-tsūn仔koh愛食,suà手就kā狗pi juê死tī塗跤,juê kah規塗跤全狗pi死體,舞kah bē輸命案現場。阿爸經過講:「Khong--ê--ooh,hōo你掠a̍h ē了?」

上煩惱阿爸無kah意,哪知Happy m̄-nā愛mooh人大腿koh gâu看人目色。對阿爸sai-nai kah m̄-móo講。阿爸tsáinn仔翹翹,指Happy ê鼻頭講:「你若烏白咬拖仔我就kā你載去tàn。」Happy來guán兜八冬外,tuì頭一日起,m̄ bat咬過半隻拖仔鞋。

暑假過無偌久,學校開始上課,歇假tńg--來阿媽ē kā我展Happy真乖,kā洗身軀m̄免鍊鍊仔。伊閒閒就kā拖--來、水tsâng-tsâng--leh,Happy bē烏白走,乖乖仔thìng候阿媽huah「好」,tsiah緊suan。乖bóng乖mā是bē得大意,我iáu是khah kah意參伊做伙坐tī菜瓜棚仔跤。Tī hia伊真gâu表演特技「拜託拜託」,弄kah逐家歡喜ka̍h。(實在因為鍊仔鍊--leh走bē去,拜託beh放--lah。)「免想!身軀無ta免想beh走,koh hōo你sńg kah規身軀塗粉沙,無彩工leh洗。」我kā歹,伊就ka̋吠;吠無效看阿爸tńg--來就換目標kā討摸,ài阿爸kā放,徛--起-來就拜託。阿爸看kah笑hai-hai,倚過來hōo Happy mooh大腿兼搖尾,阿爸lóng ē ná kā so頭ná kap伊講話,「Án-ne--ooh,án-ne--ooh,好--lah,等--leh tsiah tshuā你出--去。」

逐家弄狗mā hōo狗弄,每一个人lóng有參Happy鬥陣ê方式。
  

Happy是guán兜ê心肝仔囝


Happy上愛含媽媽ê手,做骨頭哺做骨頭ngeh,但是khè kah tsiok細膩,好親像驚kā阿母傷--著仝款。一日兩kái,lóng總八冬,逐工lóng tsit形,m̄ bat失覺察--著。逐工逐工,聽著車聲就緊張phi̍h-phi̍h-tshuah,tsia tsông hia tsông,萬不得衝出去迎接--人。尾溜撇--leh撇--leh,用kōo搖--ê,kōo晃--ê,最後kōo sut--ê,sut到規kha-tshng lóng tuè leh tsùn。有tang-tsūn仔koh ē假鎮靜,假仙假tak,看尾溜就bat,從來bē白賊。落尾,koh兼學ē-hiáu開門。你就看伊狗ē助走、加速,kā門sak開一細縫,趁機會就bùn--出-去。Guán厝門真重,四歲囡仔可能就sak bē行。啊Happy為著jiok pùn-sò車,為著迎接阿母tńg來厝,學ē-hiáu開門。

Happy真愛阿姊,阿姊上tiānn-tiānn tī厝,上惜--伊mā上愛kā管,雖bóng huah東huah西,訓練伊ē握手koh ē-hiáu tsn̄g喙舌,但是學校放學tńg--來lóng ē紮雞腿骨hōo做點心,tsia mooh hia mooh,koh ē kā mooh去眠床頂做伙睏;Happy mā真愛阿兄,見擺tńg--來lóng ē khai時間參伊tshit-thô,提一塊布kā弄。人tak牛guán tak狗,hōo伊跳kuân-kuân,參伊搶,比tsiâ khah有力;若無,就騎oo-tóo-bái載伊出去pha-pha走。

一擺,阿媽比平常時慢兩三個月tńg--來。厝--裡親tsiânn五十、一thoo-lá-khuh tng拄好tī仝一工來拜訪。Happy無貼任何人,kha-na bùn阿媽跤縫tsiok久tsiok久。阿媽kā so頭講,「Ē想hiooh?想講tsit个人哪ē tsiah久無看hiooh?好--lah好--lah!」Happy有一隻狗尪仔,lóng愛咬去伊ê巢囥;因為咬kah烏sô-sô koh破空,阿媽就一針一線替伊thīnn,thīnn好koh兼洗。逐家lóng惜伊惜命命。

講--khaih規間厝我上無伊ê緣,因為我一日到暗就beh拖伊去洗身軀。「少爺」若講著出--去走代先,一尾若活龍;若講著洗身軀,hooh,偌無情願--leh!一步一步踏到ná幾十公斤重,兩米路kā我行規分鐘久tsiah sô來我面頭前,頭lê-lê規氣無愛動,直接倒tī塗跤喘,規身軀激到懶屍爛骨,完全m̄激力ài人kā抱,20斤ê體重koh m̄是假。「少爺」tio̍h好好仔款待,身軀tio̍h勻勻仔kā lù,lù完順suà lù喙齒。M̄情願,苦水bóng吞,Happy mā是hōo我洗,等kah我講好,走kánn-ná飛。M̄知是洗了輕鬆爽快,iah是壓力siunn大洗了無爽快,見若一下放狗tio̍h-ài兇狂tsông一tsūn,koh tī草皮仔頂liàn-liàn--leh tsiah ē甘願。

Happy是阿爸阿母ê屘仔囝,雖然bē-hiáu講話(「Kan-na金金看,你講話啊!」阿爸ná kā摸鼻ná án-ne講。)但是bē忤逆,bē參in sio嚷,gâu sai-nai koh得人疼。Tī guán lóng無tī厝ê時tsūn,是Happy陪in度--過,m̄管電火有to̍h無to̍h,Happy永遠坐tī hia迎接--in。

(後期繼續)


#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報304期,2019年7月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。