Lán對海龜ê「塑」縛

作者:許慧盈

編按:本文是6/21「棲地復育台語講座~咱對海龜ê「塑」縛」講座摘要記錄,主講者是海湧工作室執行長陳人平。台灣蠻野心足生態協會舉辦ê「蠻野講堂」tuì 2019年3月份起kap李江却台語文教基金會合辦規劃十場有關生態環境議題ê台語講座,歡迎逐家tī逐個月第三禮拜五暗時七點到九點,同齊來「呷米共食廚房」(台北市中正區衡陽路9號3樓)擴展家己ê台語棲地(tshe-tē)!詳細資料ē-tàng看「台灣蠻野心足生態協會」FB專頁。Tsit回tī蠻野講堂台語棲地復育系列座談ê題目是:Lán對海龜ê「塑」縛。Uì題目看--起-來,lán叫是主角是海龜。實際上聽了tsiah知m̄是。而且,hōo人「塑」縛--ê,mā m̄-nā海龜niā-niā。

主講人是海湧工作室ê執行長陳人平先生。伊ê台語真自然,tī少年輩內面台語算講是真好。應該普通時仔就有teh講。Tse mā tuì in ê組織名看ē出--來。海湧本身就是一个台語詞。陳執行長koh kā海tsit个漢字tháu開來看,解說講海m̄-nā是水,mā是人類ê母親。Hōo人感覺tse是一个真心疼thàng海ê組織。因為關心海、愛海,結果suah變做塑膠pùn-sò ê專家。Tse講--起-來mā是真感慨。海湧工作室tsit-má上主要ê khang-khuè是舉辦清沙埔、講座等等來倡議lán ài tuì源頭開始減少pùn-sò量。海龜一直lóng tsiok有人氣。真濟人為著beh親目睭看著伊,ē專工去海島藏水。但是lán對in確實無真了解。講座先kā逐家介紹一寡包括海龜ê種類、特性kap分佈等等ê智識。除了知影講lán ê小琉球tī短短ê 200公尺海岸就ē-tàng看著38隻海龜,是分佈密度世界第三名以外,lán mā了解著一个tsiok重要ê關鍵:華語號做『水母』ê thē,原來是海龜tsiok重要ê食si̍t。Tse,mā是海龜變做海pùn-sò tsiok大受害者ê原因。

原來,塑膠袋仔tī海--裡浮--leh浮--leh ê時,kap thē是teh-beh成。致使海龜tiānn-tiānn ē kā in吞落去腹肚底。而且因為海龜in kan-na ē-hiáu吞,bē-tàng phuì,所以就算講in發現去食著歹mi̍h件,mā是ài硬吞--落,無其他ê選擇。有ê人ē質疑講,塑膠袋仔kap thē也ē分bē清楚?陳執行長隨就kā gún試驗。囥一張相片叫逐家判斷看是塑膠袋仔iah是thē。Tsiah試一張相niâ,逐家就m̄敢koh笑海龜ê目色bái--ah。Tsit-má己經有真濟組織,不時to發佈海龜食著塑膠pùn-sò死亡ê消息。腹肚kā剖--開,各種ê塑膠pùn-sò lóng有。Tsit站仔網路頂一段影片,看著一隻海龜竟然ē去hōo人uì鼻空khiú一條suh管出--來。海龜痛苦ê表情kap哀叫聲hōo逐家看kah tsiok m̄甘。逐家開始檢討講,原來lán人製造ê塑膠pùn-sò竟然ē去害其他ê動物食苦。

陳執行長koh hōo gún看tsiok濟世界各地ê影片kap相片。包括in組織去清沙埔ê「成果」。有ê所在,甚至一个海湧拍--過-來,竟然看bē著水面,lóng是pùn-sò。Tī澳洲mā有影片看著講拄出世ê細隻龜想beh爬入去海--裡竟然揣無路,因為沙埔全全是pùn-sò。Tsit寡影片lóng hōo人看kah真驚惶。甚至lán mā開始了解著講食塑膠pùn-sò--ê mā m̄-nā是海龜,連魚mā ē食。魚食塑膠,人食魚。人類創--出-來ê歹mih仔最後lóng tńg來人類家己ê腹肚內。根據上新ê報告,lán現代人一禮拜竟然塑膠ē食到五公克,等於是一張信用卡ê量。Tse真正是tsiok驚--人。

陳執行長特別紮一个in去清沙埔收--tńg-來ê mi̍h件。竟然是30年前tsiok tshìng ê『蝦味先』袋仔。Tse除了代表講塑膠袋仔確實是真oh分解以外,mā hōo lán了解著講tsia-ê流入去海ê塑膠pùn-sò到底是tuì佗位來。原來in有真大部份是tuì合法ê pùn-sò場流--出-去--ê。陳執行長kā gún透露一件代誌就是:Lán ê pùn-sò處理有真大ê部份是kā埋--起-來niâ。大部份ê pùn-sò場koh lóng起tī海邊仔。所以若pùn-sò場滿--ah,tsia-ê pùn-sò就ē慢慢仔hōo人sak入去海--裡。Tsit个『蝦味先』ê外口袋仔就是一个例。30年前一个囡仔食了,雖然是乖乖仔kā tàn tī pùn-sò桶,但是30年後伊iáu是出現tī沙埔hōo人khioh--著。

M̄-nā pùn-sò ê處理是有真濟問題ài解決,就算講是lán上hōo人呵咾ê回收,詳細想想--leh,mā只是hōo伊khah uànn變pùn-sò niâ。所以講--起-來,beh真正環保只有一項khang-khuè。就是ài tuì源頭減量。減少使用塑膠ê量,自然塑膠pùn-sò ê量就ē減少。若無,koh-khah大型ê pùn-sò場mā無夠lán té。根據統計分析,tsia-ê塑膠pùn-sò前幾名lóng kap lán ê食si̍t文化有關係。所以lán ē-tàng tī lán ê日常生活內面就開始對環保做出貢獻。包括:出門家己紮矸仔thang lim水,m̄-thang買塑膠矸仔水;家己紮箸m̄-thang用免洗箸;m̄-thang用塑膠suh管,改用其他像玻璃iah是sir-tián-lè-sù--ê,甚至是規氣mài用、直接lim;買mi̍h件家己紮袋仔去té,mài koh ke khai一个塑膠袋仔;買菜儘量去菜市仔,mài去超級市場等等,lóng真有幫助。Tse tsit-má有一个新詞ē-tàng講。這就號做「減塑生活」。

最後,陳執行長koh分享in tsit-tsūn tng-teh推廣ê觀念。除了清沙埔以外,in mā開始去各大細公司推廣,若有公司內部ê活動,m̄-thang koh叫包做一粒一粒ê便當,án-ne用siunn濟一擺性ê mi̍h件。Ē-tàng改用自助餐,叫逐家紮家己ê碗箸來khat。已經有bē少公司配合。針對學校mā有新觀念tng-teh推sak。真濟學校lóng ē辦園遊會。Tse本底是一个ē-tàng hōo逐家歡喜ê活動。但是tse mā是ē產生tsiok濟一擺性pùn-sò。In mā有替逐家想一个辦法,就是ē-tàng hōo參加者現場「租」碗箸,看--起-來效果mā是bē-bái。

陳執行長最後hōo逐家一个觀念:伊m̄是叫逐家mài用塑膠,塑膠確實是一个現代人真好用ê mi̍h件,重點是:lán lóng siunn過討債。明明是ē-tàng用幾若遍ê mi̍h件,lán suah是貪省事一直kā製作--出-來。Tsit个歹習慣ài改,無,地球早慢ē tsih載bē tiâu。


#棲地復育台語講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報304期,2019年7月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。