君の名

作者:Khu Úi-him『報告的時候請說國語。』

『不然我們聽得很吃力。』

連suà兩个同學tī雅君報告了teh討論ê時chūn,攑手án-ne講。

教授坐踮台仔跤無意見,雅君徛tī台仔頂手攑mài-khuh,心頭ná ân面ná紅,tùn-tēⁿ--一-睏,無話無句。

『各位同學,讓我們謝謝雅君的報告……』

Ak-chak氣tòe教授chit句話一下tháu,雅君笑笑行落台仔跤,同學ê pho̍k仔聲lang-lang,經過張滿妹kap蔣後生ê座位,刁工越頭,面仔凊凊,心肝蒂仔tiuh--一--下。

Hit工了後,雅君滿腹思量直直到學期煞,直直到大學畢業。

兩冬後,chiâⁿ實照雅君ê ǹg望,出社會ê頭一个khang-khòe就hō͘伊chiâⁿ做一个小學仔ê台語老師。

今仔日是學期開始ê頭一節課。雅君歡歡喜喜來到伊ê班。40蕊目睭,20个活動ê囡仔,用幼mî-mî ê聲音kā行禮。雅君真得意。

「Lán先點名hohⁿ!」

雅君提出點名表,拍算beh趁點名來認bat學生ê尪仔頭,mā hō͘ in知影beh按怎用台語呼家己ê名。

「Khó͘ U̍t-têng!」

無人應?

「Khó͘ U̍t-têng?」Iáu是無人應!

『許聿婷!』

一个細粒子勻勻仔攑手。

雅君笑笑,「Ài ē記得家己ê名ō͘!」

「Tân Kiān-hiông。」

「老師,我叫陳kiàn雄,你kā我ê名唸m̄-tio̍h--ah。」

『陳健雄,』雅君好禮仔講,「你ê名台語是Tân Kiān-hiông ō͘。」

「陳kiàn雄!陳kiàn雄!我叫陳kiàn雄!Gún媽媽lóng án-ne叫--我!」查埔囡仔soah起性地,hoe bē離。

雅君chhāi tī hia gāng--去。菜鳥仔老師m̄知beh按怎,kan-ta ē-tàng kā hit號滋味酸酸m̄知是啥貨ê mih仔吞落腹。

「Lán繼續點名hohⁿ!」

暗時tńg來到厝,飯也無食,浴也無洗,雅君一下手就bih去家己ê房間,物件phiaⁿ--leh,家己隨kā沉重ê身軀siak去膨床頂。第一工,六節課,學生ê反應lóng sio-siāng仔sio-siāng,kā in點名,m̄是聽無,就是hoe講厝--裡m̄是án-ne叫。Kài成,罕得有囡仔知影家己ê台語名?
「哪ē án-ne?」

雅君péng身phak--leh,想起兩冬前ê hit个熱天……

10 thóng个同學lóng chiūⁿ台報告了,chit學期人類學ê課就煞尾--ah。

『各位同學,不要忘記,暑假我們要去花蓮的豐濱鄉做田野調查喔!』下課進前,教授kā逐家提醒。

7月初,逐家照約束ê時間坐車到花蓮。教授宣佈,sòa--落-來到「豐年祭」ê he幾工,查埔查某ài分做兩組去蹛蔣後生kap張滿妹in兜,逐家chiah知hit tah是in兩个ê原鄉。『不過,今晚我們都到蔣同學家吃飯!聽說他們準備了很棒的風味餐要請我們呢!』教授koh án-ne講,逐家聽了hoa-hoa滾。

到蔣後生in兜ê時,門跤口徛有一个老阿媽,兩个囡仔,一个面jiâu-jiâu頭毛花花ê o͘-jí-sáng。

蔣後生走tùi教授頭前去,代先到門跤口。

雅君聽著老阿媽講一句話:「O singsi ato widang iso? ‘Aloman to!」

『對啦!他們是我的老師跟同學!』蔣後生chiok歡喜kā老阿媽紹介,手刀liam-mi比教授,koh劃tùi學生hia去。

O͘-jí-sáng chit時行倚老阿媽:「O singsi cingra, o mitiliday kora.」

『各位同學!鏘鏘鏘鏘!這是我阿媽,這是faki,我的大伯啦,這兩個小鬼是我弟跟我妹。』

『阿媽,我們有個同學也是Pangcah,也是我們部落的人喔!』

O͘-jí-sáng kā阿媽講:「Ira ko cecay mitiliday a wawa no Pangcah ni Lekal. O Makota’ayay ito a tamdaw cingra.」

『張滿妹!張滿妹!』

張滿妹徛--出-來,行到khah倚阿媽ê所在。

阿媽雄雄滿面笑容:「Cima ko ngangan iso?」

『誒!誒!阿媽問你的名字是什麼?』『我聽得懂啦!』

「Ci......Osai......kako.」

『大家都來跟阿媽自我介紹喔!要說ci,然後你的名字,然後kako,會不會?』教授pō͘-pîn án-ne講,逐家歡喜ka̍h……,lóng走去阿媽身軀邊,骨力kā chhím學--來ê話表現--出-來。

雅君心內有憢疑,趁機會,行到張滿妹邊--a,問講:「Lín kám ē-sái教我幾句仔Amis ê話?」

張滿妹頭àⁿ-àⁿ,『你有興趣要學,去找蔣後生的faki,我們都不太會講了!』

『我們只剩下名字。』
~~~~

雅君chit-má知影hit時chūn蔣後生kap張滿妹是按怎beh tī伊用台語報告了後kā伊chhiàng聲。

伊ùi膨床頂坐--起-來,親像看著hit時ê形影。Ùi伊ê心,ùi嚨喉空,大聲對in hoah:「Gún連名to無賰!Gún連名to無賰--ah!」


#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap白話字。
台文通訊BONG報305期,2019年8月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。