鬼蝶仔(一)

作者:陳龍廷


(一)


松--ā有歲--ah,人不時án-ne tiāⁿ-tiāⁿ gōng神gōng神,bē記得東,bē記得西。伊tī客廳一下坐--leh,電視機就拍開,看無偌久,人soah開始tuh-ku。M̄知是伊teh看電視,iah是電視tī-leh看--伊?伊人有夠無頭神--ê,tiāⁿ-tiāⁿ bē記得講家己tú-chiah有食飯--無?Soah有tang時仔食飽--ah koh再食,tang時仔bē記得食飯mā m̄知iau。

In牽手--ê,Yuki陪伊去看醫生,講是腦神經退化。

「Sia̋n-sián,che kám有藥仔thang食?」

「Hmh……,藥是有--lah!M̄-koh我若開hō͘--伊,伊kám ē-hiáu按時食?」

「Hio͘h!啊若無,beh按怎?」

「上好是鼓勵伊去做家己有興趣ê活動,hō͘伊一寡刺激。拍麻雀,iah ī牌仔lóng總好--lah,án-ne頭殼khah bē一直退化!」

「Hmh……,m̄-koh hit款poa̍h-kiáu--ê ho͘hⁿ,伊lóng bē-hiáu neh!」

「上無,ke減kap人講話mā好!」

Hit日伊ê好朋友,阿木--à án-ne神秘神秘:「Ho͘h……,松--ā,我提一項mi̍h件來送你ko̍h!」

阿木--à m̄知自tang時開始興飼尾蝶仔(bué-ia̍h-á),便若有啥mih新--ê、khah稀罕ê形體,就提來展寶。

「你chhím頭仔teh看,可能無啥kah意,甚至有淡薄仔恐怖,m̄-koh到路尾你可能ē入hō͘迷--去,像我án-ne--lah!」

阿木--à自án-ne mo͘h一跤箱仔,好禮仔、輕輕仔kā拍開。

「Ai-io?驚死人!有蟲--lah?」Yuki去hō͘驚--著,chőaⁿ大哀一聲,規身軀ê雞母皮做一下lóng chhàng--起-來。伊自來tī市街蹛慣勢,對hia-ê杜定--lah,蜈蜞--lah,蛇--lah,螿蜍--lah,lóng án-ne活beh驚--死。

松--ā是庄跤大漢--ê,對田--裡永有ê萬物lóng真熟sāi ko̍h,甚至像牛屎,hit款囡仔時代故鄉ê氣味hō͘伊上siàu念。

「Hahⁿ?刺毛蟲?」伊真平靜掠阿木--à看--一-下。

「Ho͘h……,我kā你講,che是我最近揣--著--ê,sù常真罕得看--見!在地ê人講che號做鬼蝶仔--lah!」 

「鬼仔?烏肉雞か?」

「Hmh……,kah烏骨雞--leh,烏肉雞?」

「我是講おばけ --lah!」

「啊……,我hia-ê芋仔葉,早lóng mā還hō͘老師--ah!」

「Hahⁿ?啥mih芋仔葉?」


「啊to透早起來kap人見面he啊,おはよう --lah!」

「鬼蝶仔?Thài有che名hiah奇怪--ê?」

「Hmh……,m̄知--leh!」

「Che有啥特別?」

「我mā bē-hiáu講。橫直你飼看māi--leh,就ē知--lah!」

自án-ne交代松--ā講ài飼伊食啥mih樹葉仔,物件囥--leh,人就離開--ah。

「Ho͘h……,beh走也bē-hiáu sòa提提--走,害我就ài chiok忍耐kā pìaⁿ-tàn-sak!」Yuki tī kha-chhng後就kāu-kāu唸。

松--ā對che天頂lak--落-來ê禮物,並無排斥。

Hit尾蟲看--起-來bái了有夠cha̍p-chn̂g,m̄-nā身軀生毛tài角,bē輸是啥mih鱸鰻鱸chhòaⁿ ê大kioh-siàu--leh,而且規隻烏sô-sô,khah無膽ê人看--著拍算ē吐。

松--ā橫直閒閒,透早食飽就kap hit尾蟲sio對看,飼伊食葉仔,準做是一款做議量。

Yuki想著醫生講,若hō͘伊一寡刺激,對腦神經khah好。就算講心肝內頭lóng總是jiâu痕,m̄-koh mā是出在伊去pìⁿ。

「Kā當做是teh飼蠶仔(thâm-á)--lah!」

松仔飼蟲chhit-thô,mā飼出趣味。頭起先ê bái koh怪,看一下久mā慣勢--ah。逐日kā看,kánn-ná lóng有khah大--一-sut-仔。親像teh io囡仔仝款,ǹg望伊一暝大一寸,伊tiāⁿ-tiāⁿ用尺kā量,khah量mā是一兩公分niā-niā。

過chiâⁿ禮拜了後,kánn-ná ē褪殼,原早ê la-sap烏lóng總褪tàn-sak,規尾做一下變青,bih tī樹葉內面,根本hō͘人看bē出是一尾蟲tī hia。M̄-koh khah倚kā看,伊胸前hit對假目睭án-ne惡kiak-kiak,bē輸便若khí-mo͘無啥爽,就kā人gîn、kā人chiáu án-ne!

Koh過chiâⁿ禮拜,hit尾蟲吐絲編兩條索仔,kā伊家己縛tī樹葉仔頂,連tín動to m̄ tín動,bē輸死--去仝款,自án-ne變做一个繭(kián)。松--ā逐日食飽就去看,bē輸作穡人teh巡田水,m̄-koh koh-khah看,mā是一sut仔chùn-būn to無。

Koh過chiâⁿ十工,有一擺雄雄聽著蔥脆ê聲,細細聲仔niâ。Hit个繭li̍h--開--ah,liam-mi就看著烏tò͘紅ê頭殼,松--ā看kah目睭lóng無nih,mā m̄敢喘一下khùi。新性命beh出世是hiah-nī拚勢,hē性命做一下總拚--出-去,真短ê時間就tùi繭內面鑽--出-來,tī葉仔下面倒吊,本來iáu jiâu-peh-peh ê翼股hō͘伊大力kā展開。有時伊ûn-liâu仔tín動伊ê翼仔,tī hia恬恬仔thèng候辭水。

是一隻頭到尾紅透枝ê尾蝶仔。

Hit款ê紅m̄是一般喜事ê紅,像火舌án-ne紅kòng-kòng,規phiàn紅phà-phà,紅kah ē出汁,紅kah ē驚--人。

松--ā看kah lóng gāng--去。想bē到一粒真chiâⁿ細粒ê繭, ē-tàng變做chiah-nī大隻ê蝶仔。

等chiok久chiok久,m̄知koh過幾若點鐘,鬼蝶仔雄雄飛--起-來。Ò͘啊,有夠豔麗--ê,bē輸是一pha火tī完全烏暗ê天頂跳舞仝款。松--ā看kah入迷。Khah久仔蝶仔kánn-ná飛了ē忝,chőaⁿ歇tī松--ā ê chéng頭仔。

松--ā想講應該hō͘伊去厝外自由飛,一下去到外口soah tio̍h一驚。

街路上teh行ê人早就行--過--ah,m̄-koh in ê影跡竟然顛倒頭行。順hia-ê影跡看倒--tńg-來,連伊蹛ê chit間厝soah仝款一直行倒退,本來ê四層樓仔soah變三層,變兩層,甚至iáu未起厝,kan-na囤一墩沙仔ê空地。愈看愈倒退,中央市場soah變做日本時代ê屏東病院,iáu未去hō͘人燒--去hit个模樣。

時鐘lóng行倒péng,松--ā所看--著--ê,m̄是目睭前ê形影niā-niā,仝一个時chūn伊soah看著過去ê影像,親像電影顛倒頭放仝款。老歲仔tī伊ê面頭前行--過,順伊ê影跡看--去,soah看著伊囡仔時代ê súi-boah-boah、súi-tang-tang。人影soah行倒退,愈來愈青春,愈來愈少年。

M̄-koh,鬼尾蝶仔雄雄飛--起-來,所有ê幻影chőaⁿ lóng無--去。

一下看著幻影,hō͘松--ā非常ê驚惶。M̄-koh一下消失--去--ah,soah hō͘伊感覺真無彩、真拍損!

自án-ne松--ā飼出興趣,一睏頭飼chiok濟隻,mā飼kah有夠認真。逐日lóng是án-ne看了koh再看,beh等hia-ê刺毛蟲kiⁿ繭。


(後期繼續)

Sann-kap讀小說專欄,本文使用教育部推薦漢字kap白話字。
台文通訊BONG報306期,2019年9月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。