《悲慘世界》台語版序(節錄)

作者:林彥廷發心做tsit个khang-khuè,先講lán ê想法kap目的:

一、翻譯《悲慘世界》台語版,hōo台語文學tuè ē著時代,mā ke減thap寡翻譯名著ê空,hōo台語文學有khah tsa̍t腹ê內涵。

二、翻譯《悲慘世界》台語版ê內容,無透lām華語,mā無用台華語對照,培養用台語思考、翻譯、改寫ê人才。

三、透過《悲慘世界》台語版,hōo閱讀者、學生囡仔ê台語閱讀kap寫作能力,ē-tàng同齊提升。

四、透過《悲慘世界》台語版kap世界名著tsih接,提升台語文學tī冊店(kap網路頂)ê地位,展現台語族群ê特殊kap多元性。

五、透過《悲慘世界》編寫ê應用,tsiânn做後擺beh翻譯其他世界名著,親像《老人kap海》、《小王子》、《安徒生童話》、《蕭拉方思》(Sherlock Holmes)探案集……等等ê經驗。

《悲慘世界》台語版是一款創作,mā是一門藝術。因為翻譯ê時tsūn,m̄-nā ài翻出作者原本ê意思,ài koh思考beh按怎用台語ê語法、詞彙、khuì口,呈現文本精彩ê內容。Tī台語iáu未有kài濟人慣勢讀、寫進前,借翻譯世界名著,mā提供寫作多樣化ê空間,自然有伊傳承、推sak ê意義。

是按怎beh揀《悲慘世界》


冊海茫茫,gún選法國大文豪雨果(Victor Marie Hugo)先生ê名著《悲慘世界》(Les Misérables)做「世界名著」翻譯系列ê頭集。確實,冊名kap內容lóng leh描寫tsit个tsiok「悲慘」ê世界,雨果先生寫kah貼底beh表達啥mi̍h?

胡珍藍ê母性,hōo伊一直到過身進前,lóng leh為伊上愛ê查某囝tsông錢、揣出路。鍾萬良救辜細萄出--來;伊出庭自首,koh救無辜ê商馬稻一命;落尾kā伊上m̄甘、上疼thàng ê辜細萄,交hōo伊tuì下水道救--出-來ê馬休思,成全兩个少年家上純真ê愛情。Tse是啥mih款ê責任感iah是贖罪ê精神?就算規工掠鍾萬良金金siòng、揣證據beh kā掠tńg去關ê刑警謝迷,伊mā堅持法律,落尾甚至放鍾萬良走,suah無才調放過伊家己。

話講倒tńg--來,是按怎beh揀《悲慘世界》?因為lán若斟酌kā讀,雨果先生其實是leh kā lán暗示:「Kan-na tī上烏暗ê時代,tsiah有法度反射出上suí、上善良、上正pān、上高貴ê人性。」

Gún ê處理方式kap態度


本冊ê用字kap標音,是遵照教育部辭典ê推薦用字、台羅拼音。因為逐家lóng是頭擺翻譯名著,tann仔開始khah sa無tsáng,先拜託楊允言教授做諮詢教授,kā整體ê方向掠hōo tiâu。

《悲慘世界》原版是用法文寫--ê,gún特別tshiànn專精法語ê莊士弘老師做gún ê顧問,提供專有名詞(人名、地號名等等)ê翻譯參考。

上重要ê翻譯內容,gún翻譯額分配了,定稿進前翻譯老師ē互相參詳、校稿;落尾koh tshiànn王崇憲主任、郭福州老師總校訂,mî-nuā做tsit層事工。

另外,gún mā無惜重資,tshiànn專業ê插畫kap冊本設計師--吳偉樺老師kap伊ê團隊,tī文本內底插畫、設計封面封底、內áu。因為有質感ê設計,tsiah ē hōo人讀--起-來感覺ná來ná趣味、有水準、有氣質。

終其尾,ài感謝:公視台語台主播吳國禎先生、《台文通訊BONG報》總編輯兼李江却台語文教基金會執行長陳豐惠小姐、一等一ê台語文作家鄭順聰先生專工寫序文sio-thīn,hōo tsit本冊koh-khah光彩。

話尾


《悲慘世界》自1862年初版到tann,m̄-nā已經改編做戲劇、電影、歌舞劇、甚至是尪仔冊,koh hōo世界各國翻譯做二十外種語言發行,tsit-má,lán ê台語,mā有翻譯本--ah!

總講--一-句,以上是tsit本冊ê mê-mê角角kap處理方式、態度,總--是有tsiânn濟無齊勻ê所在,tsiah請各位前輩補正。


冊ê紹介


<<悲慘世界>>

原文作者:Victor Marie Hugo

插畫:施媚芸、徐志安

封面或插圖設計者:吳偉樺

譯者:吳雅如、林彥廷、卓麗梅、陳怡寧、張燕玲、蔡幸紋、鍾逸莉、簡貞宜、簡惠珠


出版社:林彥廷

發行者:開朗雜誌事業有限公司

社址:709台南市安南區府安路七段10巷18號

電話:06-2585148

ISBN:9789574372089

頁數:240 頁

定價:NT$250

出版日期:2019/12/01


#讀冊開講 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。