等待ê日子

作者:張家榮

有人講「人生就是等待」,tsit个問題不止仔有深度,gún mā m̄ bat kā斟酌想--過。M̄-koh,tī豬年尾到niáu鼠年頭ê tsit段時間,「等待」tsit兩字不時tī我ê頭殼內lin-long-se̍h,致使我有無仝款ê認bat,想beh用文字來分享等待ê心情。

其實簡單來講,「等待就是ǹg望」,mā ē-sái講是lán人ê想願。不而過,人生所有ê等待lóng需要時間ê考驗,無hit號m̄免等就完成ê代誌。精差--ê是時間長短niā-niā。

「規欉好好——無剉」,lán出生來到tsit个世間,序大人用盡khuì力辛辛苦苦,uì囡仔kā lán tshiânn飼到大漢,濟濟時間ê等待,ǹg望囝兒序細有一日成龍成鳳,無惜歲月換來白頭tsang ê代價。大漢了後ê lán--leh?Ē-hiáu想--ê跤踏實地,用時間認真讀冊、做khang-khuè、拍拚趁錢,等待家己心內hit个理想達成。啊若bē-hiáu想--ê--leh?人講,「少年bē-hiáu想,食老就m̄ tsiânn樣」,等待--ê kan-na是後悔niâ!

講gún好--ah,gún就是bē-hiáu想ê一个實例。今仔日ē跋倒tī櫳仔內,就是因為khong-gōng痟貪,貧惰用khuì力去討趁,tiānn想講家己有偌gâu,gia̍t-siâu倚靠邪惡,歹代盡做盡tshàng鬚,叫是án-ne趁錢khah mé,m̄免hē時間kap汗水去等。結果--leh,錯誤ê認知kā lán講:「天下無白食ê中晝頓!」等待--我ê是lò-lò長、關kah ē生蝨母ê刑期,實在有夠見笑!

見笑ê過去跳--過mài講,ke講是ke làu-khuì kap ak-tsak niâ。「天理昭昭」,貧惰等待ê代價不止仔硬táu,18年是我拗蠻所趁ê刑期。Tann,失去自由已經beh 15年--ah,tse十幾年來,gún關tī暗sàm無光、狹狹--à ê鐵籠內,每一工lóng teh等待,等待天光天暗、食飯、睏……一工過一工,ǹg望自由ê日子緊來到,tse是犯人稀微ê生活等待。M̄-koh,gún上tsia̍p等待--ê hām人無仝,tsit个等待對gún來講,是稀罕mā是陪伴,伊叫做《台文通訊BONG報》,是gún櫳仔內上好ê朋友!

天良來講,hit款食飽等死、規工閒sian-sian ê日子,講--起-來是teh浪費性命,hông感覺厭siān。Tshím頭仔teh關hit幾年,gún ê生活有影是不答不七,啥mih代誌lóng懶屍做,老我ê個性、血氣猶在,根本無想beh改變啥mi̍h。M̄-koh,便若暗時目睭皮kheh--落,頭殼內就ē tsông出一个聲音kā我講:時間是寶貴--ê,bē-sái繼續懶屍消沉--落-去,定著ài改變。所致,han-bān ê我好親像一隻gōng龜仝款,沓沓仔學bat字、看冊,khuann-khuann仔tī文字當中趖學,期待家己ē-tàng tī悔罪ê歲月中成長進步。

後--來,gún福氣tsih接著《台文通訊BONG報》雜誌,tī白話字ê台語文中開闊眼界,看見文字ê自由kap心適,hōo gún自底烏白ê日常充滿色彩。上kài值得呵咾拍pho̍k仔--ê是,BONG報m̄-nā tsiânn做gún生活ê陪伴,mā幫贊bē-hiáu想ê我認bat濟濟人生道理,hām濟濟íng過我m̄知ê歷史故事。尤其,台文ê讀寫,無形中改變我真濟錯誤ê觀念,hōo íng過懵懂ê我知影「罪惡不可取」,做人ài跤踏實地,認真拍拚,千萬m̄-thang想空想縫烏白pìnn,「人teh做、天teh看」,gia̍t-siâu到尾--à定著有報應。

不而過,lán話講倒tńg--來,kah意台文是一回事,beh讀kap寫是另外一回事。按怎講--leh,因為gún是一隻tshenn-mê牛,冊讀無濟,kan-na初中ê學歷niā-niā,台文ê mê角對gún來講不止仔深。Tshím頭仔是sa lóng無,ná看ná用臆--ê,學kah不答不七,koh揣無人thang好問。M̄-koh,gún無因為án-ne就來放棄,sa無、霧sà-sà無要緊,櫳仔內別項無,時間上kài濟,gún有上笨ê撇步,就是耐心thìng候每月日一本ê《台文通訊BONG報》,然後tī文字中沓沓仔做筆記、硬背、試寫。雖然tsit款方式費時了工,到tann猶原tsiânn han-bān,m̄-koh gún心內有喜樂、有ǹg望,逐工lóng過了真充實自在,思維mā好親像自由ê鳥仔無束縛。Tse,是gún等待ê日常,khuann-khuann仔趖、沓沓仔學……。

歲月悠悠日出日落,等待ê日子無張無持到尾站,一个用時間換--來ê ǹg望beh實現--ah,一粒燒lō ê心,gîn-hòo-hòo ê目睭,thìng候--ê是自由ê車pang。M̄-koh,hiàng時惡質ê罪業對社會傷害siunn大,致使gún hānn bē過自由ê大門。嚴苛ê假釋親像判官,掌管生死命運,驚gún自由以後死bē pìnn koh做歹,m̄願siunn早放gún tńg--去,tse,gún lóng理解mā有自覺。

確實,做歹ê罪犯hông無好印象,18年ê刑期mā是gún應有ê代價,無啥mih好同情--ê。M̄-koh今仔日tī tsia,gún beh講--ê是,íng過hit个邪惡、tshóng-pōng ê囡仔,已經tī罪--裡死--去--ah,tsit-má活--leh--ê,是一个知錯、悔改、良善、認真ê我,m̄管是m̄是有人beh相信,mā無論ài等待偌久,gún誠心向社會大眾講一聲:「失禮!Gún知影m̄-tio̍h--ah。」別日仔自由——gún定著好好仔做人。

新正年頭,tī tsia除了beh感謝BONG報逐個月寄雜誌hōo gún讀,幫助gún tī文字中改變,看見無仝ê人情世事,同時mā beh感謝濟濟作者ê台文用心,lín lóng是我人生ê老師,多謝--lín,lóo-la̍t!等待ê日子當中,gún ē繼續為台文拍拚。

祝福逐家,鼠年身體健康,生活sūn-sī,平安快樂食百二。#心內話專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。