Goán台北阿媽 Goán Tâi-pak A-má

作者:陳雷

(本文是漢羅合用kap羅馬字一段一段對照)

Goán阿媽人上kài好性,不時輕聲細soeh,面仔笑gi-gi,m̄ bat看伊受氣歹聲嗽。一世人kan-taⁿ 兩項欠點,chêng少年逐日愛suh水薰吹、食肥豬肉。

Goán a-má lâng siōng kài hó-sèng, put-sî khin-siaⁿ-sè-soeh, bīn-á chhiò-gi-gi, m̄ bat khòaⁿ i siū-khì pháiⁿ-siaⁿ-sàu. Chi̍t-sì-lâng kan-taⁿ nn̄g hāng khiàm-tiám, chêng siàu-liân ta̍k-ji̍t ài suh chúi-hun-chhoe, chia̍h pûi ti-bah.

70歲ê時,醫生講伊有koân血壓,m̄-thang koh suh薰食肥肉,ē tio̍h心臟病、tio̍h肺癌。Goán大舅有孝,聽醫生喙,叫伊兩項lóng改掉。Koh驚goán阿媽m̄聽話,水薰吹kā收--起-來,厝內無koh買肥肉。

70 hòe ê sî, i-seng kóng i ū koân-hoeh-ap, m̄-thang koh suh hun chia̍h pûi-bah, ē tio̍h sim-chōng-pēⁿ, tio̍h hì-gâm. Goán tōa-kū iú-hàu, thiaⁿ i-seng chhùi, kiò i nn̄g hāng lóng kái-tiāu. Koh kiaⁿ goán a-má m̄ thiaⁿ-ōe, chúi-hun-chhoe kā siu--khí-lâi, chhù-lāi bô koh bé pûi-bah.

Goán阿媽雄雄無suh薰、無食肥肉,坐也m̄是,徛也m̄是,bē輸tio̍h大病。擋無一禮拜,走去隔壁 tâu錦--à :「我歲頭食到70--ah,koh食是幾冬?……Goán村--a聽聽he醫生喙,chit款kā我凌治。」煽動錦--à去市仔買肥豬肉煮hō͘伊食。錦--à同情--伊,chiâⁿ實買豬肉來偷khòng hō͘伊食。又koh o͘-se錦--à去買一枝水薰吹,逐日來錦--à in兜suh薰吹、食肥肉。

Goán a-má hiông-hiông bô suh hun, bô chia̍h pûi-bah, chē iā m̄ sī, khiā iā m̄ sī, bē-su tio̍h tōa-pēⁿ. Tòng bô chi̍t lé-pài, cháu khì keh-piah tâu Gím--à: “Góa hòe-thâu chia̍h kàu 70--ah, koh chia̍h sī kúi tang?... Goán Chhun--a thiaⁿ-thiaⁿ he i-seng-chhùi, chit khoán kā góa lêng-tī.” Siàn-tōng Gím--à khì chhī-á bé pûi-ti-bah chú hō͘  i chia̍h. Gím--à tông-chêng--i, chiâⁿ-si̍t bé ti-bah lâi thau khòng hō͘ i chia̍h. Iū-koh o͘-se Gím--à khì bé chi̍t ki chúi-hun-chhoe, ta̍k-ji̍t lâi Gím--à in tau suh hun-chhoe, chia̍h pûi-bah.

Án-ne平安過一個月,阿舅看阿媽乖乖無suh薰、無食肉,遇著錦--à就kā品:「Goán母--à chiâⁿ實氣魄,hoah改就改,一個月無薰無肉,無hì-haiⁿ--著……」錦--à恬恬也無應--伊。

Án-ne pêng-an kòe chi̍t kò goe̍h, a-kū khòaⁿ a-má koai-koai bô suh hun, bô chia̍h bah, gū-tio̍h Gím--à tō kā phín: “Goán bú--à chiâⁿ-si̍t khì-phek, hoah kái tō kái, chi̍t kò goe̍h bô hun bô bah, bô hì-haiⁿ--tio̍h...」Gím--à tiām-tiām iā bô ìn--i.

阿媽勇健食到99歲,厝內跋一倒,kho̍k著頭殼,腦出血過身。了後大舅kā錦--à講:「佳哉早就改掉,無suh薰、無食肉,活到99。」錦--à恬恬無應。有時siàu念goán阿媽,水薰吹提tī手--裡so,喙唸:「聽聽he醫生仔喙,無影無跡……」

A-má ióng-kiāⁿ chia̍h kàu 99 hòe, chhù-lāi poa̍h chi̍t tó, kho̍k-tio̍h thâu-khak, náu chhut-hiat kòe-sin. Liáu-āu tōa-kū kā Gím--à kóng: “Ka-chài chá tō kái-tiāu, bô suh hun, bô chia̍h bah, oa̍h kàu 99.” Gím--à tiām-tiām bô ìn. Ū-sî siàu-liām goán a-má, chúi-hun-chhoe the̍h tī chhiú--ni̍h so, chhùi liām: “Thiaⁿ-thiaⁿ he i-seng-á-chhùi, bô-iáⁿ-bô-chiah…”


#寫hō͘學生朋友ê代誌 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。
台文通訊BONG報311期,2020年2月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。