Tha̍k “龜leh hah-hì”

作者:Tōo I̍k-iông

Guá kám-kak “龜leh hah-hì” tsit phinn siá kah tsin tshù-bī, m̄-koh mā ū tām-po̍h-á pi-siong, leh tha̍k thâu tsi̍t tuānn ê sî, tha̍k kàu “tsháu-pau” tiō tsai sī leh kóng Hân Kok-jû, sui-jiân thâu-tsîng ū “siú-tiúnn”, m̄-koh pîng-siông bô leh sú-iōng tsit jī, hiông-hiông tiō khuànn-bô, bûn-tsiunn muí tsi̍t tuānn, tsok-tsiá lóng piáu-ta̍t i tsiok kan-khóo pi-siong, ba̍k-sái ti̍t-ti̍t lo̍h, iā lóng ē kóng Hân Kok-jû ê iu-tiám (î-san tó-hái, tsiú-kok ing-hiông), āu-piah mā it-ti̍t kā i khau-sé (tâu-tsu, tòng-suán, suan-thuân ē thàn-tuā-tsînn), guá siūnn tsìng-siông ê Ko-hiông-lâng ing-kai tuì i tsin sit-bōng tsiah tio̍h.

21 hō ê iû-hîng, nn̄g pîng tsham-ka ê lâng sī tsiânn tsē, ka-tsài bô siánn-mih tshiong-tu̍t, tsuè-āu sǹg sī uân-buán kiat-sok, sui-jiân ū tsiah tsē lâng khiā--tshut-lâi, guá sī kám-kak tâu-phiò hit kang mā lóng ài khiā--tshut-lâi tsiah ū lōo-iōng.#心內話專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。