Tiong-kok Hì-iām 中國肺炎

作者:Tiuⁿ, Ho̍k Chû (張復聚)(台灣羅馬字協會理事長)

Ji̍t-pún Náu-iām (Japanese encephalitis), Hiang-káng-kha (Hong Kong foot, Athlete’s foot) kap Tek-kok-phia̍h (German measles) lán lóng chai-iáⁿ sī siáⁿ-mi̍h. Tān-sī lí kám ū thiaⁿ kòe Tiong-kok Hì-iām?

Ji̍t-pún Náu-iām sī tī 1871 nî Ji̍t-pún tāi-seng pò-tō ê náu-iām. Pēⁿ-goân-thé (pathogen) sī chi̍t chióng pēⁿ-to̍k, kiò-chò JEV (Japanese Encephalitis virus, Ji̍t-pún Náu-iām pēⁿ-to̍k). Chit khoán pēⁿ-to̍k ē kám-jiám ti-á. Tāi-iok lán Tâi-oân chhī tī ti-tiâu ê ti-á lóng ū kám-jiám--tio̍h! Koh lâi chiū sī chi̍t khoán hoe-kha-báng, seng tèng í-keng ū kám-jiám ê ti-á, kā hoeh suh--ji̍p-khì, chiah koh lâi tèng--lâng, kā sin-khu lāi-té ê pēⁿ-to̍k chù ji̍p lâng ê sin-thé, hō͘ lâng phòa-pēⁿ. Chit khoán báng-á kiò-chò phó͘-thong-báng, Culex (『家蚊』). JEV pēⁿ-to̍k mā sī 1934 nî Ji̍t-pún-lâng tāi-seng hun-lî khak-jīn--ê.

Nā-sī Tek-kok-phia̍h, 1740 nî Tek-kok i-seng F. Hoffmann thâu pái thê-chhut pò-kò. Kàu 1814 nî Eng-kok i-seng G. de Maton khak-jīn he sī chi̍t ê to̍k-li̍p ê chèng-thâu (disease entity). M̄-chiah kiò-chò Tek-kok-phia̍h. Chit ê chèng-thâu tōa-pō͘-hūn bô siáⁿ-mih iàu-kín. M̄-kú nā-sī ū-sin ê hū-jîn-lâng tī thâu-chêng 3 kò goe̍h kám-jiám-tio̍h Tek-kok-phia̍h, pak-tó͘ lāi ê gín-á ē tài-tio̍h sian-thian-sèng Tek-kok-phia̍h chèng-hāu-kûn (congenital rubella syndrome). Gín-á chhut-sì ē ū sè-lia̍p thâu-náu, ba̍k-chiu būn-tê, sian-thian-sèng sim-chōng-pēⁿ, thé-tāng bô kàu, koaⁿ, pî, hīⁿ-á, phôe-hu... chiok chē hē-thóng lóng ū khoat-hām! Siōng chió 33% ê chit khoán gín-á chhut-sì chiū kap lán kóng bye-bye!

Hiang-káng-kha sī án-chóaⁿ lâi--ê?  M̄ chai siáⁿ-mih sî-chūn, Eng-kok-lâng lâi Hiang-káng bô sûi lo̍h chûn, koh lâu tī chûn-chhng. Hit-chūn thiⁿ-khì chin joa̍h. Chûn-chhng lāi joa̍h koh hip. Sip-tō͘ chiok koân. Eng-kok-lâng chhēng tn̂g-kóng-ê, kha pau kàu ba̍t-chiuh-chiuh. Kòe bô gōa kú, ū lâng phīⁿ-tio̍h chhàu-kha-sio̍h, koh hoat-hiān kha-té seⁿ chúi-phā, phòa-phôe, koh chin chiūⁿ! Eng-kok i-seng khòaⁿ m̄ bat chit khoán jia̍t-tài chiah ū ê chèng-thâu. Chiū kā hō-chò “Hong Kong foot”. Āu--lâi chiah chai gôan-in sī “seⁿ-ko͘”. Hiang-káng kap Tâi-oân sio-kāng lóng sī tī A-jia̍t-tài. Joa̍h-thiⁿ joa̍h koh sip. Chin chē lâng phôe-hu lóng ē seⁿ-ko͘, chiū sī seⁿ-sián--lah! Tān-sī it-ti̍t kàu 1908 nî Hiang-káng-kha chiah chèng-sek lia̍t-ji̍p i-ha̍k ê ka-cho̍k. Án-ne kóng lán chiū chai, nā beh hō-chò Tâi-oân-kha mā OK.

Kóng kàu chia, Tiong-kok Hì-iām (TKHI) sī siáⁿ-mih chèng-thâu? Chiū sī ùi Tiong-kok thoân--chhut-lâi ê hì-iām. Ū 2 chióng pán-pún: TKHI 2003 kap TKHI 2019!

Lán eng-kai kì-tî koh chin chheng-chhó: 2003 nî ū hoat-seng chi̍t khoán hì-iām, chiū sī SARS! Chit ê SARS chhím khai-sí chiū sī ùi Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kńg-tang-séng khai-sí--ê. Chit khoán chèng-thâu ê pēⁿ-goân-thé mā sī pēⁿ-to̍k, kiò-chò Koan-chōng Pēⁿ-to̍k (冠狀病毒). Koan-chōng Pēⁿ-to̍k sī chi̍t ê tōa ka-cho̍k. Ē hō͘ chia̍h-leng-lūi kap chiáu-á-lūi phòa-pēⁿ. Chia̍h-leng-lūi chiū sī chhiūⁿ lâng, káu, seng-seng, gû, bé, ti, hîm, thò͘-á, niáu-chhí, kóe-chí-bâ, o͘-kha-hiuⁿ... téng-téng. Chit lūi ê tōng-bu̍t chhut-sì liáu khò chia̍h a-bó ê leng-chúi tōa-hàn. M̄-chiah kiò-chò chia̍h-leng-lūi tōng-bu̍t. Kin-kì kho-ha̍k gián-kiù TKHI 2003 ê pēⁿ-to̍k khó-lêng sī ùi siā-hiuⁿ-niau (covet) á-sī bi̍t-pô (bat) lâi--ê! Chit lūi ê iá-seng tōng-bu̍t chiàu kóng bô eng-kai kap lán lâng sio kau-chhap. M̄-kú TKL(Tiong-kok-lâng) chiok ài chia̍h iá-bī (野味)! Bô-lūn sī thiⁿ-téng poe--ê, thô͘-kha sô--ê, chúi--ni̍h siû--ê, hoân-nā lia̍h ē tio̍h, chiū lóng cháu ji̍p-khì in ê ngó͘-chōng lio̍k-hú, giān-giān bē siau kiān! Án-ne hō͘ pēⁿ-to̍k ū ki-hōe ti̍t-chiap kap lâng chiap-chhiok. Chóng-kóng, TKHI 2003 pán hō͘ choân sè-kài chhiau-kòe 8,000 lâng tài pēⁿ, 774 ê sí--khì! Lán Tâi-oân mā sí 37 ê lâng. (chham-khó: https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome)

2012 ê MERS (Middle East Respiratory Syndrome, Tiong-tang Ho͘-khip Chèng-hāu-kûn) ê pēⁿ-to̍k mā sio̍k Koan-chōng Pēⁿ-to̍k ê ka-cho̍k, sī ùi lo̍k-tô lâi--ê!

Chit-má, TKHI 2019 pán koh lâi--ah! Chit pái pí téng-piàn koh-khah khióng-pò͘ ! Kàu-taⁿ í-keng sí 400 gōa ê lâng! Tān-sī chit ê chu-liāu sī Tiong-kok thê-kiong. M̄ chai kám ū si̍t-chāi? Góa kò-jîn ê kiàn-kái sī eng-kai ū kúi cha̍p pōe, hoān-sè kúi pah pōe!

1.Chit chiah pēⁿ-to̍k, 2019-nCoV, mā sī sio̍k Koan-chōng Pēⁿ-to̍k. Eng-kai ū chin chē sèng-chit kap 2003 hit chiah sio-kāng.

2.Sí-bông-lu̍t bô 2003 hiah koân, piáu-sī ē koh thòaⁿ chin kú, chin khoah.

3.Kàu joa̍h--lâng, pēⁿ-to̍k khah bô hiah oa̍h-thiàu, liû-hêng eng-kai ē khah chhé-thè.

4.Chhì-giām-sèng ê tī-liâu io̍h-á nā ū-hāu, kám-siā thiⁿ-kong-peh!

5.Chiong-kî-bóe iáu-sī ài hoat-tián e̍k-biâu chò ī-hông-siā, chhiūⁿ lán chù liû-kám ī-hông-siā, 1 nî chù 1 pái.

6.Tâi-oân chit pái ê hông-e̍k chhò͘-si, kàu ba̍k-chêng sǹg choân sè-kài tē-1 miâ! Lán ài kā Chèng-hú tan-ūi phah pho̍k-á!  (chham-khó: https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3057851)

台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報311期,2020年2月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。