Hau-siâu Gī--ā

【Lah-jih gū-giân kóng-kó͘】

作者:蕭平治


Kó͘-chá Pe̍h-chha̍t-chhit--á ài kóng pe̍h-chha̍t-ōe, phiàn-lâng gōng-gōng-se̍h.

Hiān-tāi Hau-siâu Gī--ā, hèng kóng hau-siâu-ōe, hāi lâng hông gō͘-hōe, sî-siâng kā lâng hōe-sit-lé.

Ū chi̍t pái thàu-chá thàu tōa-hong, A-Gī--ā sì-kè kā lâng soan-thoân ké siau-sit “Bîn-á-chài m̄-bián khì o̍h-á tha̍k-chheh !”

Kiat-kó, hāi goán chhù-piⁿ-keh-piah ê gín-á, thiⁿ-kng-ji̍t lóng hō͘ lāu-su phah kha-chhng-phé, in-ūi kin-pún bô chò hong-thai, bô pàng hong-thai-ká.

A-Gī--ā it-ti̍t kā goán hōe-sit-lé.

Koh ū chi̍t pái, A-Gī--ā thau-cháu-o̍h kā keh-piah a-ḿ kóng: “A-ḿ ! A-Hông poa̍h-tó tn̄g chi̍t ki kha-kut, hông sàng khì pēⁿ-īⁿ.”

A-ḿ chiok kín-tiuⁿ chiok hoân-ló cháu khì pēⁿ-īⁿ, chhōe bô A-Hông tī pēⁿ-īⁿ, kóaⁿ-kín chông khì ha̍k-hāu mn̄g lāu-su, khòaⁿ-tio̍h A-Hông koai-koai tī kàu-sek, chiah chai khì hō͘ A-Gī--ā phiàn leh lin-long-se̍h.

A-Gī--ā kā a-ḿ hōe-sit-lé: “A-Hông kan-na poa̍h--lo̍h-khì, kha-kut bô tn̄g, hó-ka-chài.”

A-Gī--ā tō-sī it-ti̍t kóng hau-siâu-ōe it-ti̍t kā lâng phiàn, m̄-chiah hō͘ lâng kiò i “ Hau-siâu Gī--ā ! ”

Hau-siâu Gī--ā ū chi̍t pái khì peh-soaⁿ, put-hēng hō͘ pah-pō͘-chôa kā--tio̍h, tó tī thô͘-kha ai-pē-kiò-bó hoah kiù-miā: “Góa hō͘ chôa kā--tio̍h, kóaⁿ-kín sàng góa khì pēⁿ-īⁿ ! Góa hō͘ chôa kā--tio̍h, kóaⁿ-kín sàng góa khì pēⁿ-īⁿ !”

Ta̍k-ke kiò-sī Hau-siâu Gī--ā iū-koh kóng hau-siâu-ōe leh phiàn--lâng, bô lâng boeh chhap--i.

Bóe--á, in-ūi A-Gī khàu kah sau-siaⁿ, chiah hō͘ lâng sàng khì pēⁿ-īⁿ, in-ūi to̍k-khì hoat-chok, ko͘-put-lî-chiong tio̍h kā kha-kut kì-tn̄g. Khó-liân ê A-Gī, chū án-ne m̄ káⁿ koh kóng hau-siâu-ōe.

Gū-ì: Pe̍h-chha̍t hau-siâu sī pháiⁿ-tāi, hāi lâng hāi kí put eng-kai.


台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報313期,2020年4月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。