外來種ê入侵kap原生植物ê保育

主講/楊國禎

記錄/陳心婷
編按:本文是2020/9/17棲地復育台語講座「外來種ê入侵kap原生植物ê保育」講座摘要記錄,講者楊國禎是台灣生態學會ê前理事長。台灣蠻野心足生態協會舉辦ê「蠻野講堂」tuì 2019年3月份起kap李江却台語文教基金會合辦規劃有關生態環境議題ê台語講座,歡迎逐家tī逐個月第三禮拜五暗時7點到9點,同齊來「呷米共食廚房」(台北市中正區衡陽路9號3樓)擴展家己ê台語棲地(tshe-tē)!詳細資料ē-tàng看「台灣蠻野心足生態協會」FB專頁。


話頭


1970年代,因為台灣工業ê發展,開始有大量ê青年徙去都市食頭路。留tī庄跤ê農民年歲愈來愈大,hit當時koh無退休金,致使農民無想beh koh作穡,田就放hōo pha荒--去。Koh加上hit時台灣開始hām國際有koh-khah濟交流,台商、外國人tī台灣出出入入,suah無注意紮一寡外國植物ê種子入--來。Mā有一寡是有人為著beh趁錢kā紮入來台灣--ê。Pha荒、無人管理ê土地加上外來植物ê種子,外來種問題就tuì hit時出現。Tsit kái「野蠻講台——台語棲地復育系列座談」邀請台灣生態學ê前理事長楊國禎,來kap lán分享外來種ê入侵kap原生植物保育ê牽連。


啥mi̍h是「外來植物」?


本底就tī台灣生長ê植物叫「原生植物」,本底無--ê叫「區外植物」。若是區外植物hông紮入來台灣,就叫做「外來植物」。外來植物koh有分類,若是人提來種、有人照顧了後,ē-tàng代代直直thn̂g--落-去--ê,叫做「馴化植物」。若是m̄免人照顧,tī野外就ē-tàng家己生湠--ê,叫做「歸化植物」。椰子就是真好ê例。雖然椰子已經是台灣南部ê代表景觀,m̄-koh椰子iáu無法度家己tī野外生湠,所以koh屬tī馴化植物。Tī恆春tiānn-tiānn ē-tàng看--著ê棋盤跤,或者講水茄苳,就算是歸化植物。


外來種之一:『大花咸豐草』


『咸豐草』、『鬼針草』是lán台灣原本就有ê植物,通常lán lóng講是「刺查某」、講者楊國禎kā伊叫做「Tsiam-á-hông」。1984年,『大花咸豐草』tsiah第一擺hông發現,m̄-koh到tann tsiah無偌濟年,tsit-má tī台灣已經全全是--ah。是按怎ē湠tsiah緊?因為台灣原生ê tsiam-á-hông是「一年生」,就是到冬天就ē ta--死,需要靠伊留--落-來ê種子重koh落塗、puh-ínn、生長、開花,tsiah ē-tàng代代繼續生存。M̄-koh,『大花咸豐草』是「多年生」ê植物。伊冬天bē ta--去,無kā土地làng出來hōo其他植物ē-tàng生長。M̄-nā án-ne,伊規年thàng天lóng leh開花,人一下行--過種子就bak tī人ê身軀頂,隨人sì-kè湠。


當初因為飼蜂人看重伊規年lóng ē開花、好採蜜,就kā引入來台灣。想bē到伊愈來愈大pôo、湠kah滿sì-kè,甚至壓迫tsiam-á-hông ê生存。


外來種之二:『小花蔓澤蘭』


『小花蔓澤蘭』是一年生ê外來種,伊puh-ínn了後,藤ē沓沓仔纏去別个植物頂頭,khiû tī樹仔頂kā日頭lóng占--去。時間若khah久,下跤ê植物可能就ē死--去。雖然伊ê種子真濟,tsiânn萬tsiânn千,koh真輕ē-tàng隨風sì-kè飛。Khah早台灣ê田地lóng有人定期整理,『小花蔓澤蘭』iáu未湠--開就hông phut掉,根本無法度湠--開,mā bē造成tsiânn大ê危害。


M̄-koh,拄著農村高齡化、pha荒地愈來愈濟ê時機。Koh加上全球暖化,『小花蔓澤蘭』一年生ê循環ná來ná無明顯。Tsit-má只要是無人顧ê田園hām林地,就ē湠kah滿滿是,造成其他植物ê死亡。

結論


外來種tī台灣無天敵,若是適應力khah強ê就ē隨湠--開、壓迫其他植物ê生存。講者楊國禎指出,若beh解決外來種問題,應該ài tī伊iáu未湠kah真嚴重ê時tio̍h-ài來斬除。而且一定ài khau kah離離離,tsiah bē隔tńg冬無人管理就隨發--出-來。


但是,伊感覺政府tiānn-tiānn lóng tī外來種已經造成危害--ah,tsiah beh來解決問題。親像『日本菟絲子』是寄生(kià-senn)植物,khah早民間就有tsiok濟人呼籲政府ài緊處理。M̄-koh農委會hit時認為iáu未造成農業危害,就無處理,到tann已經bē赴--ah。


除了頂kuân舉ê例,台灣koh有tsiok濟外來種需要來解決。雖然外來種若湠--開就真恐怖,m̄-koh楊國禎感覺「人」tsiah是上大ê問題。因為人為ê開發,koh無照顧土地,外來植物tsiah有pha荒地ē-tàng來生長。Tsit-má外來種主要koh tī平地,M̄-koh若是未來外來種湠去樹林,hōo物種單一化,就koh-khah費氣--ah。伊mā希望政府ē-tàng koh-khah重視外來種問題,tsiah ē-tàng保存台灣ê生態。
#棲地復育台語講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報320期,2020年11月出刊。
 
--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。