肉粽角kah大風車

作者:楊振裕

松柏港tsit个所在,阿成頭一擺行跤到。

台中市大甲區ê松柏漁港,舊名叫做「船頭埔」。以前媒體bat報導講 : 漁港北爿駁岸附近ê海域水質好,海湧khah穩定,是台灣中部出名ê衝湧勝地;駁岸邊有一大phiàn平thánn ê海沙坪,適合大人tshuā囡仔去hia sńg水、tshit-thô。阿成tiānn-tiānn想beh去hia看māi,不而過可能是因緣無夠成熟ê關係,suah一直lóng無機會親身去行踏。

4月18禮拜日hit工,志工大隊長「柳--哥」招幾个好朋友,做陣駛兩台車去苗栗三義peh火炎山。Pn̄g柳--哥ê福氣,總算達成久長以來iáu未完成ê美夢。柳--哥駛第一台車兼做嚮導,中晝回程ê時離開國道一號,uat tuì苑裡過--去,換beh行西濱快速道路(台61線)落南。因為時間iáu liōng-liōng--ā,規氣來一个「山海一日遊」,就順路se̍h去松柏漁港行行看看--leh。

頭起先看著路邊有一間海產店,hiánn目ê kha̋ng-páng大大塊,店外轎車kah重型機車停kah tshah-tshah-tshah,生理有夠好。漁港內歇幾若十隻漁船仔,海風有夠透,搧kah帽仔kiōng-beh戴buē tiâu。海湧攑kuân,一湧一湧溢--過-來,拍tsiūnn駁岸邊ê肉粽角,若徛siunn倚岸邊,無細膩衫仔褲定著ē去hōo水花噴tâm--去。天氣涼涼--ā,阿成in眾人真歡喜,tī hia遊賞、開講kah hip相。規大排kuân-lòng-lòng ê大風車tshāi tī岸邊,風葉仔ia̍t無停,替美麗ê海岸線增添buē少迷人ê風采。

落車了後,柳哥tshuā逐家順南爿ê駁岸邊慢慢仔行。吹海風、欣賞漁港ê景緻。好朋友做陣,沿路ná行ná開講,心情tsiâu放鬆。

In並無去北爿ê海沙坪,只是徛踮駁岸邊,看tsiânn百公尺kuân ê風車親像白色ê巨人,伸出三肢長長長ê手,一直ia̍t無停;又koh看著闊bóng-bóng ê台灣海峽,海湧一波一波衝--過-來,大大力拍ǹg疊tī駁岸邊,疊kah真tsām-gâm ê肉粽角……。

同行ê素玲小姐頭攑kuân-kuân,金金siòng大大隻ê風車,看kah無nih目。過一睏仔,tsiah開喙kā逐家講:「Tuì桃園、苗栗一直到彰化、雲林一帶ê沿海,是台灣發展風力發電上好ê風場。大風車日夜tńg-se̍h,ē-tàng提供lán台灣清氣無汙染ê “綠電”,實在有夠讚!」

繡惠姊聽了有淡薄仔異議,就應講:「風力發電雖然真好,m̄-koh m̄管架設tī沿岸iah是離岸,風車ê tńg-se̍h lóng ē產生噪音,干擾鳥隻ê遷徙kah生湠,影響環境kah生態。」

素玲小姐聽了想--一-時-仔,應講:「世間ê代誌真少有hit號十全十美--ê!無論用啥mih方法發電,lóng無可能無缺點!逐家lóng真清楚,核能發電ê危險性,世界各國全部承受buē起,廢核已經是lán台灣民意共同ê心聲,既然án-ne,清氣無汙染ê綠電就是上好ê選擇!風力發電雖然ē產生噪音,m̄-koh比較--起-來,iáu-koh算是風險khah少--ê!」

聽in án-ne對答,拄退休ê黃老師忍buē tiâu,mā接落去講:「是啊!每年10--月到隔tńg年3--月,是lán台灣東北季風上強ê季節,he是天公伯送hōo台灣上珍貴ê禮物!Lán若ē-tàng充分利用東北季風來做風力發電,到炎熱ê夏季,koh利用充足ê日頭光來做太陽能發電,án-ne好好仔鬥搭、調度,就免驚koh欠電--ah!」

看素玲小姐in一人一句tī hia答喙鼓,講kah kiōng-beh大聲--起-來,柳哥緊踏擋仔,接落去講:「Ueh!Lán是來tshit-thô--ê,mài講kah hiah嚴肅--lah!」

逐家聽了lóng起愛笑,緊做伙應講:「阮是leh討論,無leh sio諍!」講了繼續hi-hi-huā-huā,tī漁港邊--a排phòo-sù hip相,留落美麗ê影像。趁海湧拍tsiūnn駁岸,一大phiàn白色ê水幕溢kuân-kuân ê時,逐家聽柳--哥ê口令跳kuân--起-來,tī hit个瞬間,「lìn-gòo咬一喙」ê手機仔已經kā眾人可愛ê形影hip--落-來--ah。阿成驚帽仔hōo風吹走--去,正手一直khiú-tiâu-tiâu。

繡惠姊kā彩色ê圍巾提tī手--裡,hip相ê時hōo強風吹kah變做一面iānn-iānn飛ê旗仔。目睭看ǹg海岸邊ê肉粽角,tī社區教插花ê繡惠姊不知不覺又koh開喙nauh講:「Hainnh!海岸線本來suí-suí,人類實在有夠無知,tàn一寡紅毛塗khōng ê肉粽角,bái糊糊,一屑仔美感to無,kā天然ê環境破壞了了!」

聽繡惠姊án-ne講,素玲小姐koh有意見--ah,就細細聲應講:「人he肉粽角是法國人頭先使用--ê,全世界多數國家mā lóng有採用,tī地質khah lám、khah ē hōo海湧tshiâng歹--去ê海岸囥一寡肉粽角,雖然無美觀,m̄-koh mā是目前不得已ê做法。」

阿成恬恬仔聽,lóng無tshap喙。

伊感覺繡惠姊kah素玲小姐講了lóng有理,只是用無仝ê角度leh看代誌niā-niā。環境保護kah經濟發展lóng真重要,若ē-tàng兼顧是上kài好。柳--哥好意tshuā好朋友來松柏漁港lau-lau se̍h-se̍h--leh,看著肉粽角kah大風車,無意中suah引起逐家關心,話題mā講tuì hia去。

逐家bóng phò-tāu,時間真緊來到下晡點半。

Beh離開松柏漁港--ah,一tsūn聲勢驚--人ê海風kah強湧拍--過-來,阿成頭殼內kan-na想講:海岸邊若無囥一寡堅固ê肉粽角,海湧暝kah日無停一直leh tshiâng,駁岸做koh-khah好,mā ē hōo海水tshiâng kah崩崩--去!

經濟一直發展,欠缺美感ê肉粽角,kám是無法度閃避ê罪惡?暝kah日製造噪音ê大風車,tang時tsiah有改善ê良方?
#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報329期,2021年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。