Si Saⁿ Siú

詩三首


作者:Khu Phek-hôa
(台羅會會員)

●Tâi-oân Thng-thâu 


Tâi-oân lâng, chia̍h-pá--bōe?
Âng-chhài-thâu, pe̍h-chhài-thâu, 
Siah phôe, siah siah siah,
Chhiat kho͘, chhiat chhiat chhiat.

Kheh-lâng, sṳ̍t páu mò? 
Tek-sún, kha-pe̍h-sún,
Peh ha̍h-á, peh peh peh,
Tok koe̍h, tok tok tok.

Ko-lê-chhài, tōa-pe̍h-chhài,
Liah chò phìⁿ, liah liah liah, 
Hiuⁿ-ko͘ 5, 6 lúi, hê-pi chi̍t tōa me,
Kam-chià nn̄g chat, tōa-kut saⁿ ki,
To-goân cho̍k-kûn, to-goân gí-giân,
Tōa-hóe chú hō͘ kún, bûn-hóe bān-bān-á khòng,
Chú chi̍t tiáⁿ siōng kài êng-ióng ê Tâi-oân bī.

Tâi-gí lâng kóng Tâi-gí,
Kheh-lâng kóng Kheh-gí,
Goân-chū-bîn kóng Lâm-tó-gí,
To-goân cho̍k-kûn, to-goân gí-giân,
Chú chiâⁿ chi̍t tiáⁿ Tâi-oân bī. 

●Kò͘-hiong ê Chhân-hn̂g


Tek-ûi lāi sī an-sim ê só͘-chāi,
Lāu-káu kò͘ tiū-tiâⁿ, chhù-chiáu-á m̄-káⁿ óa,
Niau-mi kut-la̍t cháu, niáu-chhí m̄-káⁿ lâi,
Phòa-chhù-tháng-á, soah sī ún-sim chū-chāi.

Chhì-tek cha̍h hong cha̍h gōa-lâng,
Tek-ûi gōa sī bô kâng sè-kài,
Chhân-hn̂g chheⁿ-chhùi, tiū-á lāng-hoe,
Chit pêng ah-thûn-á teh tho chhân-lê,
Hit pêng ke-thûn-á teh chhéng thô͘ péng thâng,
Hóe-ke pháiⁿ-chhèng-chhèng, sì-kè thî, sì-kè jio̍k,
Hi-hi hōa-hōa, lāu-jia̍t kún-kún.

Ba̍k-chi̍t-nih, sî-kan hóe-chhia í-keng kòe,
Lâu-á-chhù chi̍t-tòng chi̍t-tòng khí,
Tiám-á-ka lō͘ chi̍t-chōa lâi chi̍t-chōa khì,
Se̍k-sāi ê chhì-tek-ûi, sī cháu khì tó-ūi bih?
Ah-á, ke-á iā lóng phàng-kìⁿ,
Phīⁿ bô kò͘-hiong ê chhân-hn̂g bī,
Hoân-hôa lāu-jia̍t, lāu-jia̍t hoân-hôa,
Ah! Soah m̄ chai beh án-chóaⁿ sī?

Chhì-tek cha̍h hong cha̍h gōa-lâng,
Phòa-chhù-tháng-á, soah sī ún-sim chū-chāi.
Chhân-hn̂g chheⁿ-chhùi, tiū-á lāng-hoe,
Hi-hi hōa-hōa, lāu-jia̍t kún-kún,
Ba̍k-chi̍t-nih, sî-kan hóe-chhia í-keng kòe,
Phīⁿ bô kò͘-hiong ê chhân-hn̂g bī. 

●Khó͘-loân Koa


Ī-hiong saⁿ-kìⁿ, soah sī kū-chêng tîⁿ-mî,
Chhit kang ê í-óa, chhit nî ê tán-thāi,
Tán ā tán, bāng ā bāng, ūi lí chhi ūi lí bê,
Ta̍k-ji̍t ê phe-sìn, siuⁿ-si chhiùⁿ bē lī,
Suiⁿ-suiⁿ ê lê-bóng, tiⁿ-tiⁿ ê phang-bi̍t,
Sī góa tùi lí ê chêng-ì.

Tang-bóe siu-soah, koah-chhài hong-siu,
Kha ta̍h kiâm-chhài-tháng, chi̍t-pō͘ nn̄g-pō͘ chhian-lí lō͘ .
Tō͘-chiáu lâm lâi, lí góa iáu sī chhian-lí hn̄g,
Bān-lí-hiong, thoân chhian-lí, kám thang kià chêng khì?
Sàng-phe--ê ta̍k-ji̍t lâi-khì, káu pūi hóe-chhia bô lō͘ ēng,
Tán ā tán, bāng ā bāng, kám sī chhé-chhé khah kui-khì?

Tek-nâ hong-siaⁿ siⁿ-siⁿ-soāiⁿ-soāiⁿ, ūi góa sò͘ siuⁿ-si,
Chhiū-oe ko͘-chiáu, hiⁿh-hiⁿh kiò kui mê, ūi góa sò͘ khó͘-būn,
Aih! Hong chhoe chêng sòaⁿ, chhin-chhiūⁿ lông-kun i.
Ah! Chù-tiāⁿ kai sī toān-tn̂g si. 
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報330期,2021年9月出刊。

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。