Siu-kiaⁿ Sîn-kong-lêng

收驚神功能 

作者:Tân Lī-bûn
(台羅會會員)

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


Tī Tâi-oân siu-kiaⁿ mā hō-chò teh-kiaⁿ, hoah-kiaⁿ, siu-háⁿ, tī bûn-hiàn ê kì-chài sī chiau-hûn gî-sek chi-it, só͘-pái mā hō-chò siu-hûn, kiò-hûn. Chá-kî in-ūi i-liâu bô hiah chìn-pō͘ kap lī-piān, jīn-ûi ē phòa-pēⁿ á-sī hoán-siông tiāⁿ-tio̍h sī chhiong-hoān tio̍h hiong-sîn-ok-soah, chiah hō͘-lâng saⁿ-hûn-chhit-phek cháu-cháu--khì, sin-thé chiah ē sit-hûn chhut tāi-chì, ka-siōng lán-lâng tùi thiⁿ-tē bû-hêng ê kèng-ùi, ta̍uh-ta̍uh-á hêng-sêng iōng siu-kiaⁿ khu-siâ, tī-pēⁿ ê gî-sek bûn-hòa, hō͘-lâng án koh-iūⁿ hoe-ho̍k kàu chèng-siông. Tī Tâi-oân siu-kiaⁿ thong-siông hām chong-kàu gî-sek, chong-kàu sìn-gióng saⁿ-thàng , só͘-pái siu-kiaⁿ ê hong-khì tī Tâi-oân chiâⁿ sî-kiâⁿ, m̄-koán sī bîn-kan kiong-tôaⁿ ia̍h-sī lâm-pak ū-miâ ê tōa-biō, lóng ū teh thè lâng siu-kiaⁿ, chok-chhái . Hiān-chhú-sî, siu-kiaⁿ í-keng piàn-chiâⁿ bîn-kan thoân-thóng liâu-hoat chi-it.

Siu-kiaⁿ bô kò͘-tēng ê têng-sū á-sī kui-kí, khah-chia̍p khòaⁿ-tio̍h--ê ū liām chiù-gí, iōng hû-á-lō͘, bí, saⁿ, lēng-kî…M̄-koán sī iōng tó chi̍t-khoán lóng ài seng pài-sîn, sòa--lo̍h-lâi chiah chhiáⁿ sîn tàu-sann-kāng chhú-lí chiòng-seng pah-pah-khoán ê būn-tê. Siu-kiaⁿ bô-it-tēng sī siu lâng niā-niā, chí-iàu sī tōng-bu̍t, ū lêng-hûn--ê, lóng ē-sái siu-kiaⁿ; siu-kiaⁿ mā bô-it-tēng ài kiaⁿ--tio̍h chiah ē-tàng siu, ū-sî-á nā kám-kak ūn-tô͘ teh bē sūn-sī mā ē-tàng siu, che piáu-bīn khòaⁿ--khí-lâi sī kā ū-hêng ê soe-ūn póe--khui; khêng-si̍t sī tùi-chèng-hā-io̍h tī-liâu hoân-ló ê sim.

Siu-kiaⁿ sui-bóng sī thoân-thóng liâu-hoat, m̄-koh kīn-tāi mā ū lâng jīn-ûi siu-kiaⁿ ē-tàng chiâⁿ-chò sim-lí lī-liâu ê chi̍t-pō͘-hūn. Ū gián-kiù hoat-hiān chit-má ê lâng khì biō--ni̍h siu-kiaⁿ tû-liáu thoân-thóng ê tī-pēⁿ, khu-siâ goân-in; ū kài-chē lâng sī ǹg-bāng khì biō--ni̍h iōng siu-kiaⁿ ê hong-sek tit-tio̍h sîn ê chiok-hok. Lēng-gōa, in-ūi hiān-tāi-lâng ap-le̍k siuⁿ-tōa, cheng-sîn, seng-lí sán-seng sit-tiâu ê hiān-siōng, hi-bāng tī sîn ê pang-chān hā ap-le̍k ē-tàng kî-chek lâi tháu-pàng.

Sûi-tio̍h sî-tāi choán-piàn, siu-kiaⁿ tû-liáu thoân-thóng ê kong-lêng, koh hoat-tián chhut hû-ha̍p hiān-tāi-lâng su-iàu ê sin su-kiû, an-tēng chē-chē hiān-tāi put-an ê sim, hō͘ sim-sin pêng-an, seng-oa̍h koh-khah chū-chāi. Pī tiông-sin tēng-gī ê siu-kiaⁿ tī kho-ha̍k sî-tāi thiàu-thoat kū-té kong-lêng, hō͘ chit-ê thoân-thóng ê siu-kiaⁿ sìn-gióng ē-tàng kè-sio̍k tī sè-kan hoat-hui koh-khah lī-ek chiòng-seng ê sûn-khôan.  


#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報330期,2021年9月出刊。


台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。