Gōng-lâng-í

Gōng人椅

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:Lahjih  (台羅會會員)


Chi̍t ê lāu-tōa-lâng

Chē tī gōng-lâng-í

Koan   chū-chāi

Chheⁿ-chheⁿ sī chhiū-á

Âng-âng sī hoe

Chocolate chocolate  sī pe̍h-thâu-khok-á

Hū-hū-kiò  sī chū-tōng-chhia o͘-tó͘-bái

Phīⁿ chi̍t-ē ka-pi

Suh chi̍t-ē khong-khì

Tam chi̍t-ē o͘-ka-pi

Khó͘-khó͘ kam-kam bô-tiⁿ

Sió-khóa liâng-liâng sió-khóa léng-léng

Kha-kut léng-ki-ki

Ji̍p-lâi lāi-bīn bih-kôaⁿ

Chhù-lāi sio-lo̍h khah si̍t-chāi


#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。