Sù-kùi koa-siaⁿ

四季歌聲

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:Khu Phek-hôa  (台羅會會員)

Chúi-ke op-op-op, chhân-kap-á tī leh kiò

Phang-á hng-hng-hng, bi̍t-phang leh chò-kang 

Chhun-thiⁿ í-keng kàu, siaⁿ-im lâi ha̍p-chàu


Chhiū-siâm chi̍t-chi̍t-chi̍t, am-po͘-chê leh chhiùⁿ-koa 

Tek-ke-á kih-ko͘-koâi, kih-ko͘-koâi

Hoe-á-hôe-siūⁿ kok-kok-kok, kok-kok-kok

Joa̍h-thiⁿ í-keng kàu, siaⁿ-im lâi-ha̍p-chàu


Tiū-sūi thiàu-bú, phiú phiú phiú

Hong chhoe chhiū-hio̍h, sah sah sah

Hō͘ lo̍h gîm-chî, tap-tap-tih

Chhiu-thiⁿ í-keng kàu, siaⁿ-im lâi-ha̍p-chàu


Léng-hong chhoe--lâi sih-sih-chùn

Tek-á sio-kho̍k, koàiⁿ koàiⁿ koàiⁿ

Kôaⁿ-thiⁿ í-keng kàu, siaⁿ-im lâi ha̍p-chàu 


Chúi lâu ji̍p hái, liu-liu khì

Ji̍t-thâu lo̍h hái, sim hi-bî

Hiông-hiông piàn kah tiām-chih-chih

Tán-thāi koa-siaⁿ chài-lâi sî


#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。