M̄-koán 2 Kip, 3 Kip ê E̍k-chêng, Góa Lóng Bô-kip

M̄管二級、三級ê疫情,我lóng無急 

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。

作者:Âng Ek-sim  (台羅會秘書長)

2020-2021 hiong-ok ê Bú-hàn hì-iām táⁿ-loān jîn-lūi seng-oa̍h kui-lu̍t, húi-bia̍t an-ek ê ji̍t-chí, hiáng-siū ê jîn-seng, léng-tòng ê keng-chè , kiān-khong ê ui-hia̍p, siau-hùi sok-sió téng-téng ê si̍p-koàn, lí kám-sī siū éng-hióng ê hit-ê?

Góa bô chha!

Góa bô siū éng-hióng! 

Góa goân-pún tō sī kui-lu̍t ê seng-oa̍h!

Hôe-sióng chit 2 tang ê keng-le̍k, kî-si̍t Sîn chá tō chai-iáⁿ ē hoat-seng tāi-chì, ta̍uh-ta̍uh-á leh kā góa hùn-liān khip-ín lâi kiâⁿ tī I an-pâi kui-ōe hó-sè ê lō͘-siōng, bô phian chiàⁿ-pêng, mā bô phian tò-pêng, chiah ē-tàng an-jiân siū I khòaⁿ-kò͘ oân-sêng I kau-tāi ê siok-tê.

2020 nî 1 goe̍h 17 ha̍k-kî iá-bē kiat-sok góa tō phiu-khì Hân-kok, Ji̍t-pún pàng-gû chia̍h-chháu chhit-thô, tī hân-kok Chē-chiu-tó (Jeju do) 1 lé-pài, ē-tàng kóng sī pok-hong chêng ê tiām-cheng, it-chhè lóng-sī chèng-siông ê seng-oa̍h. 1 lé-pài āu ê Ji̍t-pún, sin-bûn tō khai-sí hòng-sàng tiong-kok Bú-hàn Hôa-lâm hái-sán chhī-tiûⁿ ê pēⁿ-to̍k khok-sàn, ta̍k-kang hòng-sàng, lâng ê sîn-keng ta̍uh-ta̍uh-á ká ân, chù-tiōng chiap-chhiok kī-lî, sé-chhiú, kò-jîn ōe-seng. Kàu goe̍h-té tńg-lâi Tâi-oân, hit-chióng kín-tiuⁿ ê khì-hun í-keng pí Hân-kok, Ji̍t-pún khah koân, che tō sī Tâi-oân-lâng kiaⁿ-sí ê hiān-siōng. Kín-tiuⁿ ê khì-hun mā éng-hióng goân-pún 2 goe̍h chhe-it beh koh khì Oa̍t-lâm ê hêng-têng, chiah-chai tāi-chì kan-na tōa-tiâu--ah.

Tióng chhut--lâi ê sî-kan, beh chhòng-siáⁿ? 
Hit-kang ta̍h o͘-tó͘-bái chhut--khì, thêng chi̍t-ê chiok-kú ê chheⁿ-âng-teng, koh oa̍h-beh joa̍h--sí, kui-khì ji̍p-khì piⁿ-á ê tô͘-su-koán chhoe léng-khì, kiat-kó ji̍p--khì chŏaⁿ tiâu-leh, khòaⁿ kah pak-tó͘ iau, kā só͘-ū ê chheh lóng chioh tńg--lâi, khai-sí gián-kiú, tō án-ne, góa chin-chiàⁿ tī 2021 sūn-lī kā lūn-bûn siá liáu 7 goe̍h pit-gia̍p, lín kóng che sī-m̄-sī Siōng-tè chá tō an-pâi hó-sè--ê?

Chit-ê tiâu tī tô͘-su-koán, hō͘ góa goân-pún àn-sǹg eng-kai ē iáu-siū ê se̍k-sū kàu-chia ûi-chí, chin-chiàⁿ Siōng-tè sī bô gō͘-sū, koh pó-siú lán chhiú-thâu khang-khòe ê chin-sin. 2020 kàu 2021 góa lóng leh bú lūn-bûn ê tāi-chì, chi̍t-khún-thâu sio liân-sòa oân-sêng sió lūn-bûn hoat-piáu, lūn-bûn tāi-kong hoat-piáu, kah kháu-chhì. 

Tng sè-kài lóng siū e̍k-chêng éng-hióng ê tong-sî, Tâi-oân-lâng oa̍h kah chin hiau-pai, koaiⁿ bē-tiâu, khai-sí ià-siān khòaⁿ-khin hì-iām pēⁿ-to̍k ê ui-hia̍p, kó-jiân chhut-hiān hông-e̍k phòa-kháu, tì-sú 2021 nî 5 goe̍h, e̍k-chêng giâm-tiōng po̍k-hoat, tùi 2 kip giâ kàu 3 kip, thêng-pan, thêng-khò, bú kah chi̍t-kóa lāu-su giông beh khí-siáu tòng-bē-tiâu, hō͘ pêng-sî bô leh iōng tiān-náu ê láu-khok-khok ê kok-sió lāu-su, ai-siaⁿ oàn-siaⁿ liân-thian, tian-tò sī góa tōa-tōa kám-siā Siōng-tè, Tióng chhut--lâi ê sî-kan, beh chhòng-siáⁿ? Tong-jiân sī an-sim-á siu-kái lūn-bûn, cheng-pó͘ lūn-bûn lāi-iông, siu-chi̍p chu-liāu, siá kah giōng-beh lòng-piah, chóng-sǹg tán tio̍h kàu-siū kóng “ Hó! ē-tàng an-pâi kháu-chhì sî-kan--ah!” Ba̍k-sái chhiūⁿ bòng-chóaⁿ kám-tōng kah háu chhut--lâi, chiah ū thang tī 7goe̍h 30 kháu-chhì.

Che tī chhù chhiūⁿ chē-kaⁿ, thàu-chá chē--lòe khí-lâi lóng kòe-tàu--ah, chi̍t-kang kan-nā chia̍h chit-tǹg, khòaⁿ siáⁿ beh kiám-pûi lâi siá lūn-bûn it-ti̍t ta̍t-sêng goān-bōng, bián khai-chîⁿ koh ū ha̍k-su̍t ha̍k-ūi, it-kiam jī-kò͘ liŏ~~~!

Jîn-seng ū chiok-chē chhiàng-suh, lóng m̄-sī hiông-hiông lâi--ê, kî-si̍t sī Siōng-tè chá tō an-pâi hó-sè--ê, in-ūi siong-sìn chit-ê chin Sîn, I it-tēng bē pàng I ê iûⁿ lōng-liu-lian, I ē thiàⁿ-sioh lí kàu bô-sioh tāi-kè, sīm-chì lí ê kòe-chhò I lóng pau-iông bô khioh-hūn, lán nā thiaⁿ Siōng-tè ê ōe, I chū-jiân àⁿ-hīⁿ chim-chiok thiaⁿ lán ê kî-tó, só͘-í sī Siōng-tè khan góa chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ liâu-liâu-á kiâⁿ-kòe e̍k-chêng, kah I hun-hióng I sàng góa ê un-tián kah êng-iāu. 

#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。
台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。