Ayapa話死ê時

Ayapa-ōe Sí ê Sî


(本文是漢羅合用kap全羅馬字一段一段對照)

作者:陳雷

Ayapa話死ê時,一葉樹葉仔tī樹林內跋--落-來。無聲無soeh。無人越頭,無人流目屎,無人tio̍h驚。

Ayapa-ōe sí ê sî, 1 hio̍h chhiū-hio̍h-á tī chhiū-nâ lāi poa̍h--lo̍h-lâi. Bô-siaⁿ-bô-soeh. Bô lâng oa̍t-thâu, bô lâng lâu ba̍k-sái, bô lâng tio̍h-kiaⁿ.

Ayapa話死ê時,hit个人講,我是最後ê Ayapa人,無人知影伊teh講啥。無人kā伊安慰,無人會失禮。

Ayapa-ōe sí ê sî, hit ê lâng kóng, góa sī chòe-āu ê Ayapa-lâng, bô lâng chai-iáⁿ i teh kóng siáⁿ. Bô lâng kā i an-ùi, bô lâng hōe-sit-lé. 

Ayapa話hō͘人刣--死ê時,無反抗、無流血、無刀刣ê傷。無人問,啥人刣--ê,為啥mi̍h?

Ayapa-ōe hō͘ lâng thâi--sí ê sî, bô hoán-khòng, bô lâu-hoeh, bô to thâi ê siong. Bô lâng mn̄g, siáⁿ-lâng thâi--ê, ūi-siáⁿ-mi̍h?

Ayapa話hō͘人刣--死ê時,厝--裡、學校、教堂,規街仔路lóng是謀殺者。無攑刀、無攑銃,in kan-na一支喙西班牙話一直講:「Yo no... Yo no...」(M̄是我……m̄是我……)。

Ayapa-ōe hō͘ lâng thâi--sí ê sî, chhù--nih, ha̍k-hāu, kàu-tn̂g, kui ke-á-lō͘ lóng sī bô͘-sat-chiá. Bô gia̍h to, bô gia̍h chhèng, in kan-nā 1 ki chhùi Se-pan-gâ-ōe it-ti̍t kóng: “Yo no... Yo no...”(M̄ sī góa... m̄ sī góa...).

台灣話beh hō͘人刣--死ê時,厝--裡、學校、教堂,規街仔路lóng是謀殺者。無攑刀、無攑銃,in kan-na一支喙中國話一直講:『不是我……不是我……』(M̄是我……m̄是我……)。
 
Tâi-oân-ōe beh hō͘ lâng thâi--sí ê sî, chhù--nih, ha̍k-hāu, kàu-tn̂g, kui ke-á-lō͘ lóng sī bô͘-sat-chiá. Bô gia̍h to, bô gia̍h chhèng, in kan-nā 1 ki chhùi Tiong-kok-ōe it-ti̍t kóng:『不是我……不是我……』(M̄ sī góa... m̄ sī góa...).


#寫hō͘學生朋友ê代誌 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。