Sò͘-jī Koa

數字歌

本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


作者:Âng Ek-sim  (台羅會秘書長)

It-nî ê gín-á kā kan-tan ê sò͘-jī liām-chò “chí, nn̄g, saⁿ, sì, ō͘, lá, chhih, peh, káu, chá”, nā siang-ūi-sò͘ liām, “ chá, jī-chá, saⁿ-chá, sì-chá, ō͘-chá, lā-chá, chhì-chá, peh-chá, káu-chá, chì--pah” thâu gōng-gōng... Bêng-bêng liām sò͘-jī nā-ē piàn ăi-sat-chuh ?


Tn̂g-kî kàu-ha̍k koan-chhat, gín-á pêng-siông chiok-gâu liām chi̍t-kóa hôa-gí ū-ê bô-ê ê koa-iâu, siong-tùi Tâi-gí soah piàn é-káu, kì-tî lāi chhōe bô sin-sek ê gín-á liām-iâu, khah liām tō hia-ê peh-lêng-si, hóe-kim-ko͘, thiⁿ-o͘-o͘…., in lóng bô chhù-bī só͘-í bē ài, tong-jiân ē hông kám-kak Tâi-gí lóng he kū-àu kū-chháu, lāu-lâng leh kóng ê ōe, Tâi-gí koh ū siáⁿ-mih sī kó͘-chá thoân lo̍h--lâi, ē-tàng hō͘ gín-á liām ê, góa mā it-ti̍t leh chhōe, it-ti̍t leh su-khó, siūⁿ beh kái-piàn... 


Kin-nî se̍k-sū pit-gia̍p khah-ū sim-su pìⁿ kàu-ha̍k ê tāi-chì, tō lâi tián-pó chi̍t-ē, ē-tàng liān chhùi-súi cheng-ka Tâi-gí lêng-le̍k siōng tiōng-iàu ê sī pa̍t-lâng bô ê, ū-kàu chhiⁿ...


“Pe̍h-ōe-jī bûn-hiàn-koán” bāng-chām ê chu-liāu, 1959 nî 11 goe̍h Tām-chúi tiong-ha̍k Pe̍h-ōe-jī sú-liāu Iù-tī khò-pún tē-jī khò ê “Sò͘-jī koa”: 


1 2 (chi̍t nn̄g)  chhōe ke-nn̄g, 3 4 (saⁿ sì) gia̍h khoe-sìⁿ, 

5 6 (gō͘ la̍k) khioh gîn-kak, 7 8 (chhit peh)  tì chháu-le̍h, 

9 10 (kàu cha̍p) hō͘ sap-sap, 11 12 (cha̍p-it cha̍p-jī) o̍h siá-jī, 

13 14 (cha̍p-saⁿ cha̍p-sì ) chia̍h hê-chìⁿ, 

15 16 (cha̍p-gō͘ cha̍p-la̍k) mn̂g tio̍h sak, 

17 18 chē chin kheh, 19 20 chheh tō ha̍p. 


Kàu-ha̍k su-kiû góa ka-tī pó͘-chhiong cheng-ka 21-30. 


21 22 ( jī-it, jī-jī) lâi kiâⁿ-kî, 23 24 (jī-saⁿ jī-sì) siù chiam-chí

25 26 (jī-gō͘ jī-la̍k) o͘-ba̍k-ba̍k, 27 28 (jī-chhit jī-peh) the̍h tī ngeh

29 30 (jī-káu saⁿ-cha̍p) óaⁿ tò-khap.


Kah gín-á chò-hóe liām rap ná kín ná bān, Tâi-gí khò piàn im-ga̍k khò.


Sin-sek ê chhòng-chok sī chin-hó, m̄-koh kò-jîn khah kah-ì ū le̍k-sú sèng ê chu-liāu, tāi-piáu lán ū kú-tn̂g ê bûn-hòa té-tì, chí-sī hông pàng bē-kì niâ, lán ài kā khioh tńg--lâi. Tâi-gí sī sian-chìn tòe ē tio̍h iù-jî 0-3 hòe n̂g-kim-kî náu-tì chhì-kek khai-hoat ê tiâu-liû, gí-giân lêng-le̍k sī bī-lâi kok-chióng lêng-le̍k hoat-tián ê chí-piau, siōng tiōng-iàu ài iông-ha̍p sò͘-ha̍k, bí-su̍t, gí-giân, seng-oa̍h ê to-goân chêng-kéng kah seng-oa̍h keng-giām.

 

Che bûn-hiàn chu-liāu sī ta̍k-ê kong-ke sú-iōng, nā-ū lâng ē-tàng iân-sio̍k kā chiap lo̍h--khì, lán mā sī leh chò iân-sio̍k “láu-ki chiap sin oe” ê khang-khòe.#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。

台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。