Khioh字紙揣寶

作者:阿表

雖bóng,阮兜m̄是褲袋仔袋磅子,hōo阮ài tsiânn做iau雞無畏箠,iáu-m̄-koh厝內底ê錢也是無liōng-siōng到ē-sái hōo阮買東買西。因為tsit个原因,致使我出業揣著頭路,m̄免koh ài kā趁--來ê錢khai tī學費hia以後,我有兩、三年ê時間真拚勢leh買東買西——買衫、買鞋、買揹仔,m̄管價siàu是kuân iah是低,只要目睭看著有kah意就買。Hit-tsūn,m̄管lak袋仔內底有偌濟錢,只要人講ài買、ài食,lán就一定ài sio趁sio-hán烏白拍phún匪類ê日子。


我唯一ē去思考價siàu ê mi̍h件,只有冊tsit項,而且是計較kah連伊是佗一間出版社所出版--ê lóng ài計較。


不而過,生活永遠lóng有一ha̍k屎看三擔,hōo你無法kā家己所想、所規劃ê一切gîm-tiâu-tiâu。當初認為買mi̍h件bē-sái驚驚bē tio̍h等,所以一領著工資就愛sì-kè去拍phún。Tī hit場塗牛翻身以後,我開始有無仝ê想法。


塗牛伊kā感情hām我上好ê二姊tshuā走,mā kā我猶原leh揣時間想beh hiat-tàn-sak ê匪類全數紮走。一个人徛tī上熟sāi ê所在。當初計較、無計較ê一切就隨khat塗機起起落落,全部囥tī貨櫃內底,連一个sio辭ê機會to無。


Tī hit時,我ná tńg去囡仔時,見擺問阿爸hām阿母是按怎lán無法得參別人siāng款,ē-sái買he買tse。阿爸hām阿母ē講,人teh番薯pha過溝,lán teh番薯m̄落頭。M̄-koh,lán人ài m̄驚少年苦,ài ē記得只驚老來窮,張身勢無法得做飯食。


Hit日參阮翁兩人tī khioh字紙hia揀冊。阮翁問我tsit件代誌。


「自我熟sāi--你,我透底m̄ bat看過你買過半本食譜冊。是啥mih原因hōo你tsit回全揀食譜冊?」


「因為免費。」我講。


「Kan-na tsit个原因?」阮翁問。


我恬tsih-tsih一睏仔,hōo家己tshiau揣tsit件代誌ê頭尾。自細漢,阮阿爸lóng講,「冊是珍寶,你ài斟酌揀你ê珍寶。」有可能是tsit句話影響我買冊ê習慣。因為,阮囡仔時連beh買一本尪仔冊lóng是一件ài激算ê代誌。Bē-tàng準做十八仔leh sńg。所以,有可能是tsit層緣故,hōo我自細漢就感覺食譜冊無啥mih特別。因為,阮阿爸、阿母無照食譜冊來煮食,我也是食kah膨皮膨皮到tann。


「所以啊,你tsiânn實是mooh著一隻德國豬。」


「按怎講?」阮翁問。


「因端,參你牽手ê時,電子食譜已經一sì-kè。Tsit个變化,直接消除我可能無法得過ê坎。」


「啥mih坎?」阮翁目睭peh kah大大蕊問。


「Beh買一本食譜冊來改善你ê食si̍t問題。」我講。


「不而過,lín兜已經有一个bē-hiáu駛船嫌溪狹ê範例。」


「我想,我應該ē真緊就過坎--ah,m̄免khai你siunn濟時間tuè我leh食苦當做食補。」


「你beh ke khe̍h幾本食譜冊tńg去囤--無?」阮翁聽了問。


#心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。
--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。