Thīⁿ Káu-lān

作者:Png Chùn Gān(方俊彥)


Ū 1 ê cha-po͘-lâng leh peh chhiûⁿ-á ê sūn, lān-chiáu bô-tiuⁿ-bô-tî khì hō͘ thih-sòaⁿ kau--tio̍h, koh ùi chhiûⁿ-á poa̍h-poa̍h--loaih, lān-chiáu chőaⁿ khì hō͘ thih-sòaⁿ chián-chián--tn̄g, bô hoat-tō͘, lān-chiáu phóng--leh beh khì pēⁿ-īⁿ hông thīⁿ.

Khì kah pēⁿ-īⁿ, i-seng kā i khang-chhùi sé-sé--leh, siau-to̍k, hit ki lān-chiáu ā siau-to̍k-to̍k--leh, chìm tī poa̍h-tháng-á--lin, tán-hāu beh chhiú-su̍t kā thīⁿ tò-tńg--khì. Kiat-kó khì hō͘ 1 chiah lām-mōa-káu kā--khì, hō͘-sū khòaⁿ--tio̍h kóaⁿ-kín cháu khì jiok hit chiah káu. Hit chiah káu leh cháu hō͘ jiok ê sūn, khí kín-tiuⁿ, chőaⁿ kā hit ki lān-chiáu thun-thun--loeh. Hō͘-sū mā m̄ chai beh án-chóaⁿ, chiong chia-ê tāi-chì kā i-seng kóng. I-seng ā sòa hām hit ê cha-po͘-lâng chham-siông, kóng: “Tāi-chì kah chia lâi--ah, ā bô iam hit chiah káu-á--ê lâi thīⁿ, hûiⁿ-ti̍t pêⁿ-pêⁿ lóng 1 ki tú.” Cha-po͘-lâng bián-kióng tông-ì, bóe--à chhiú-su̍t mā sūn-sī. 

Kòe--kúi-kang-á lâi hôe-chín, i-seng kā mn̄g kóng: “Á kám ū hó-sè?” Cha-po͘-lâng kā kóng: “Kong-lêng sī lóng chèng-siông--lah, put-lī-kò m̄ chai sī án-chóaⁿ, góa nā tī lō͘--lin khòaⁿ-tio̍h tiān-pò͘-thiāu-á, kha to̍h bô-tiuⁿ-bô-tî siūⁿ-beh kā gia̍h--khaih.”#Bóng講笑 專欄,本文使用傳統白話字。
台文通訊BONG報334期,2022年1月出刊。


--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。