228 ê Oan-hûn

作者:So͘, Iàn Tek 


本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


It-kiú-sù-chhit jī-jī-pat

Lāu-K tóng-kun tōa-tó͘-sat

Siū-lān ka-sio̍k chin m̄-ta̍t

Pi-chhám le̍k-sú lán ài bat


It-kiú-sù-chhit jī-jī-pat

Kun-tūi kā lán tòng-chò chha̍t

Chhiú hō͘ thih-sòaⁿ lâi phah-kat

Bô-tè sin-oan siū chhèng-sat


It-kiú-sù-chhit jī-jī-pat

Kok-bîn chèng-hú bô chām-chat

Kun-tūi gia̍h-chhèng lâi khióng-hat

Khòaⁿ lí bē sūn tio̍h khai-sat


It-kiú-sù-chhit jī-jī-pat

Jîn-bîn hoán-khòng bô khùi-la̍t

Chèng-hú léng-hiat chhiūⁿ ba̍k-cha̍t

Sí-chiá oan-hûn tà ba̍t-ba̍t


--------------

#台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:

2001年成立,宗旨:

(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。

(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。

(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。

(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。

E-mail:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄本文使用傳統白話字

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。