Lóng-Tho̍k Tâi-Oân Siong-Thiàⁿ─ 228

朗讀台灣傷疼 ─ 228


作者:陳俐雯


本專欄「台羅會交流道」ê稿由台灣羅馬字協會提供kap校對,編輯部無koh做文字編輯。


Goe̍h, àm-tām ê kng-sòaⁿ chiò tī khún-pa̍k ê ūn-miā

月,暗淡的光線照佇捆縛的運命

Chhun thiⁿ-chhiⁿ pôe-phōaⁿ tîm-tāng ê kha-pō͘

賰天星陪伴沉重的腳步

Chhiò hit-toān kóng bē chhut chhùi ê le̍k-sú

唱彼段講袂出喙的歷史 

1947 nî pi-chêng-hō͘ lo̍h bōe-thêng, bông-bū póe bē-sòaⁿ

1947年悲情雨落袂停,雺霧掰袂散

Phòa-éng ê lêng-hûn chì-khì bān-tiōng, piàⁿ seⁿ-sí

破湧的靈魂志氣萬丈,拚生死

Nāi-hô káu-khì ti-lâi siâ-hong-kông

奈何狗去豬來1邪風狂

Phàu-hóe chhèng-siaⁿ lûi-kong sih-nah

砲火銃聲雷公爍爁


Loān-sè-hong khîⁿ hiâu-hēng ê lâng, hoe lo̍h-thô͘

亂世風鉗2僥倖3的人,花落塗

Thun-chia̍h ê chheⁿ-liông hûn-toān chheng-bān-lâng, hoeh-chho boán-kheⁿ

吞食的青龍4魂斷千萬人,血臊滿坑

Sam-hûn-chhit-phek bān-kiap-put-ho̍k teh kún-ká

三魂七魄萬劫不復teh滾絞

Gōng-gōng leh tán chi̍t-si-si-á chèng-gī ê hi-bāng

戇戇teh等一絲絲仔正義的希望


Pe̍h-hó͘ chhàng-chhiu háu-hoah:

白虎5聳鬚吼喝:

Góa beh phòa-khui, lín

我欲剖開,恁

Chū-iû ê sim-chōng

自由的心臟

Tô͘-sat poān-loān ê su-sióng

屠殺叛亂的思想

Beh koah bô thiaⁿ-ōe ê hīⁿ-á

欲割無聽話的耳仔

Phut-tn̄g m̄-goān khut-ho̍k ê kha-kut

刜斷毋願屈服的跤骨

Chiah-koh liô ām-kún-kin ê hoeh, kek

才閣𠞭頷頸筋的血,激

Chi̍t-àng pà-khoân sèng-lī ê chiú khèng-chiok

一甕霸權勝利的酒慶祝


A-san-á hóe-chhèng gia̍h-koân, khí-chho͘-chhân

阿山仔6火銃攑懸,起粗殘

Án jì-puh-á téng lâi-lâi hôe-hôe sàu-siā

按吉甫仔頂來來回回掃射

Chhiong-kông ê chhèng-chí chi̍t-lia̍p chi̍t-lia̍p

猖狂的銃子一粒一粒

Kǹg-thàng náu-chhóe siā-kòe phôe-bah

貫迵腦髓射過皮肉

Chia lêng-tî ê to-iáⁿ toat-miā ê chhèng-siaⁿ, kā

遮淩遲的刀影奪命的銃聲,共

Bak-hoeh ê lêng-hûn an tī le̍k-sú ê o͘-àm-tē

沐血7的靈魂安佇歷史的黑暗地


  1. 「狗去豬來」是台灣社會戰後初期時行的用語,用「狗」形容統治台灣欲50冬的日本人,用「豬」形容戰後來台灣接管的中國人。
  2. 纏。
  3. 可憐。
  4. 指青天白日滿地紅的「青天」。
  5. 指青天白日滿地紅的「白日」。 
  6. 民國38年底,按中國戰敗逃難來台灣的軍隊。
  7. 染血。


--------------

#台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:

2001年成立,宗旨:

(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。

(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。

(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。

(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。

E-mail:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄本文使用傳統白話字

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。