鬧熱(二)

作者:張偉萍


炮仔暝


Tuì下晡開始,藝閣就開始一台一台出來se̍h街遊行--looh!北港ê藝閣是tī貨車頂kuân釘木座,木座kuân頂tsiah裝樓台亭閣,一台車一个主題,siat-tooh一个故事背景,北港囡仔ē-sái報名去扮仙,坐tī藝閣台頂扮演歷史iah是戲劇ê人物,ná遊行、ná tàn糖仔hōo路邊ê人khioh,tse是阮北港囡仔上歡喜ê代誌。M̄-nā ē-sái化妝kah suí-tang-tang,koh ē-sái穿角色ê戲服遊街、tàn糖仔,hông選tiâu坐tī藝閣頂kuân--ê,逐个lóng真風神ê款。Tann-á開始,真威風,m̄-koh坐規工mā ē忝,有ê忝kah哭--出-來,有ê腹肚iau、huah beh tńg--去,有ê想beh放尿,戲服tio̍h-ài一沿一沿褪--落-來,放了,tsiah-koh一沿一沿穿--tńg-去,舞死hua̋i工作人員。


阿公hām我徛tī門口埕,kā我講起我細漢扮藝閣ê往事。查某囡仔lóng愛suí,藝閣ê妝畫好,看著鏡內底家己變kah tsiah-nī suí,我就m̄甘hōo hue--去,suah m̄敢食飯,驚胭脂ē lak--去;mā m̄敢phak tī桌頂睏,甘願坐leh tuh-ku。就án-ne,tuì透早妝畫好,到下晡藝閣起行,我lóng m̄敢食,mā m̄敢睏,thìng候遊行結束,iau koh忝,tńg去到厝--裡tsiah敢háu--出-來,阿公hit時問我:「藝閣kuân頂ê阿姨無提mi̍h件hōo你食?」我目屎、鼻水tsha̍uh-tsha̍uh-tin,講:「有啊!In提糖仔hōo我食,m̄-koh老師講食糖仔ē lak喙齒,我tsua̋n m̄敢食!」逐家聽了,lóng笑hai-hai!阿公笑我古意,我顛倒受氣,叫是阿公講我「故意」!


參阿公講到暗頭仔,對面ê總舖師開始出菜--ah。阮兜門口埕已經排四塊桌仔,逐家lóng倚來beh食暗頓。北港鬧熱ê時,家家戶戶lóng辦桌請親tsiânn五十,人食煞,tsiah換轎食炮。北港人ē看hit冬趁偌濟錢,tsiah決定19 ê時tshuân偌濟炮。Hit冬,股市大好,大舅--ā tshuân 20箱炮仔,北港人無hau-siâu,放炮無leh算tshǹg--ê,lóng mā規箱規箱leh搬。


鬧熱tsit工,媽祖宮ê祖媽到六媽lóng ē出來繞境,阮兜屬五媽轎班會--ê,m̄-koh,逐家上期待--ê suah是虎爺轎。M̄知影是m̄是約束好,逐家tshuân hōo虎爺食ê炮lóng tàu濟--ê!有一冬,阮同窗hit个廟口阿惠in兜放siunn濟炮--ah,炮一放--落,虎爺tuì轎內tshìng-kuân,挵破轎蓋,直接tshìng到in兜三樓半ê厝尾頂,請tsiok久lóng請m̄落--來。逐家lóng leh議論,到底beh請虎爺食啥mih好料--ê,伊tsiah肯落--來。阮囡仔kheh tī大人後壁,khòo-khòo huah阮愛食ê糖仔餅仔,看ē-sái臆--著--未。虎爺食,阮mā thìng好tàu食,聲嗽siunn響,顛倒hông趕--落-來。


阿媽兜拄仔好是kah間,阮囡仔kheh tī二樓看鬧熱上sù-sī。細漢舅--ā ài去tàu扛五媽轎,大舅就參厝邊頭尾做伙搬炮仔到路中ng。逐家lóng m̄輸--人,幾若十箱leh排,轎班iáu未到,規路lóng是一thōng一thōng ê炮仔山。Tuì二樓看--落,ná親像電動內底hit个『小精靈』beh出來食豆仔仝款。轎班到進前,ē有報馬仔、開路鼓做頭先,旗隊、樂團、南管、北管、濟公團、神童團、宋江陣、花鼓隊一个仔一个suà leh來,當然iáu-koh有北港上出名ê老塗獅。Tsua̋i駕前陣頭若過,就是神轎beh到--ah。每一頂神轎lóng ē停tī炮仔山頂kuân,thìng候炮仔ê招待。尤其是媽祖婆kap虎爺ê轎到ê時,炮仔一炸,白白ê煙霧隨tshìng-kuân,liam-mi就tshìng做一大蕊ê香菇頭,bē輸電影內ê核子炸彈爆炸——規tsuā路白茫茫,轎班ê烏影罩一沿仔白紗,親像皮猴戲tng-leh搬。加上炮仔聲、pi仔聲、huah-hiu ê聲,茫茫渺渺koh鬧熱tshih-tshih,見看lóng看bē siān!虎爺轎班ê人lóng穿黃底烏巡ê衫,見若虎爺食炮了後,in逐領衫lóng ke減有破空,黃底烏巡koh kap烏空;tī炮仔陣內底閃炮仔,nih跤尾跳起跳落,看--起-來親像bàng-gà內底ê『跳跳虎』,顛倒古錐!


透早


媽祖婆出巡hit暗,鬧熱滾滾bē赴睏。囡仔時lóng m̄知影家己啥mih時tsūn睏--去,kan-na知影第二工ê炮仔芳ē kā我叫醒。透早,窗仔門拍開,淡薄仔罩bông,lām淡薄仔臭火ta味,我為tsit款ê迷魂芳痴迷!


囡仔時有一擺鬧熱了,第二工ài讀冊,睏iáu未精神,冊包揹--leh,就ài去學校。行出阿媽兜門口,ná行ná怪奇,路哪ē ná行ná sìm;目睭peh金看,打馬膠路已經看bē著路面--ah,阮逐家lóng行tī炮仔路kuân頂,真心適。阮逐家ná行ná khioh炮仔,收集內底bē赴點to̍h ê火藥,細膩仔囥入去鉛筆kheh仔,拍算放學了後就ē-sái去糖廠sńg火。Hit工去到學校,升旗beh結束ê時tsūn,校長無張持廣播,講beh開始放學--ah,叫阮逐家tńg去厝--裡,tàu-sann-kāng掃炮仔hu。逐家歡歡喜喜,就án-ne放學--ah!街仔路掃清氣了後,我kā幾个仔同窗--ê招招--leh,就走去糖廠sńg炮仔,有ê紮香、有ê紮番仔火,我紮一疊字紙,將早起收集--來--ê火藥捲--起-來,tsiah-koh點火hōo炸一擺。一寡查埔囡仔嫌án-ne無刺激,就去掠一寡蟲來,將捲好ê火藥縛tī in身軀,tsiah-koh點hōo爆炸;阮查某囡仔lóng m̄敢看,有夠殘忍--ê。


我gōng神gōng神掠大路邊ê炮仔hu金金看,往事一幕一幕直直搬--出-來,一直到細漢舅--ā叫我:「阿萍--ā,你m̄是beh坐統聯ê車tńg去台北?哪ē hiah早就beh tńg--去?」我講:「Tio̍h啊!我ài tńg去游泳考試--lah!」阿媽叫細漢舅--ā等--一-下載我去坐車,伊ài koh tshuân一寡好食mi̍h hōo我紮tńg去食,將我ê揹仔tsinn kah ân-tòng-tòng,阿媽tsiah甘願放我走。Beh tsiūnn車進前,細漢舅--ā提一份報紙tuì窗仔門tu--入-來,講:「有閒tio̍h-ài khah tsia̍p tńg--來--leh!」


Hit冬,我20歲。Tsîng hit擺ê游泳考試過關了後,suah án-ne愈泅愈遠、愈泅愈遠,真久m̄ bat看鬧熱,mā離故鄉愈來愈遠--ah。


(煞)

#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 338期,2022年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。