現代女性ê母親身份kap對婚姻ê期待

作者:陳育萱


今仔日母親節,想講趁拍折,買一台洗碗--ê,m̄-koh翁--ê無同意,詳細kā問,tsiah知影應該是驚得水管ē that--leh……原本單純ê事件,kuân度提升到「Tsit个家lóng ài聽你--ê!」、「我tī厝--eh lóng無地位!」、「無人beh聽我--ê!無人尊重--我!」Ua̋~代誌就buē收煞--ah。


現在ê女性身--上揹新時代ê期待——ài gâu保養、tsia̍p運動、gâu作穡、照顧序大、tshuā囡仔——步步項項lóng ài顧hōo好勢。上kài困難--ê是,tsit个要求新女性ài有新時代模樣ê社會,suah tiānn-tiānn用舊時代ê刻板印象來要求男性——查埔(ta-poo)應該出去趁錢,查埔buē-hiáu tshuā囡仔,查埔下班忝--ah,需要歇睏,囡仔mài kā老爸吵——m̄-koh老母mā是ta̋nn下班neh!全職顧囡仔ê老母,甚至無thang下班,目睭peh金就leh上班--ah,suah koh tiānn-tiānn hōo人貼「無生產力」、「靠別人真好命」、「Lín翁趁真濟hooh?」、「Lín翁壓力一定tsiok大--ê」tsit款ê貼紙。囡仔不管時lóng leh揣老母,若揣老爸tio̍h-ài特別排時間。Án-ne,除了囡仔睏--去ê時tsūn,老母ê「me time」1 tī佗位?一家伙仔kám有「quality time」2?Iah是tī lán ê文化內底khah無tsit款想法?


到tann,各縣市iá-koh leh舉辦『模範母親』kap『模範婆媳』tsit類ê活動,已經有70幾冬ê歷史--ah,觀念實在tsiok tè buē著時代neh!有時仔拄著一寡狀況,是姑不而將,有人選擇面對,有人選擇逃閃;無論佗一種,lóng是個人ê選擇,無需要tsiânn做啥mih人ê模範,mā m̄免學習。Tsit款「食苦當做食補」ê精神,buē輸愈苦愈厲害,愈值得鼓勵、學習仝款;若án-ne,我甘願無愛tsit種「榮耀」,lán逐人就家己ē-tàng承擔--ê、重視ê部份做出選擇,好好仔過日就好。母親節ē-tàng表示對老母ê感情無m̄-tio̍h,m̄-koh應該是逐工lóng ài感謝、lóng ài快樂tsiah tio̍h。


舊年tsiok tshìng ê連續劇《俗女養成記2》,女主角陳嘉玲kap in翁蔡永森tī風颱天leh冤家ê hit幕,tsiok寫實--ê——女性kap男性tī婚姻內底,長期欠溝通、無khuì力koh去kā對方褒嗦。兩性觀點全無仝,戲齣將真濟人拄--著ê情形搬--出-來。論真,婚姻是一種選擇,beh用啥mih款ê態度對待親人mā是一種選擇。人講冤家無好話,m̄-koh若是為著避免冤家,變做lóng無愛講出心內ê感受,一直吞忍,無法度好好仔溝通,兩个人ê關係早慢ē愈行愈遠。兩性追求平權ê社會,女性mā ē-tàng受真好ê教育,有好ê成就;tng in選擇照顧家庭ê時tsūn,tsit个社會、lán身軀邊ê人,kám有用新時代ê標準來對待女性?


婚姻到底是啥mi̍h?你對婚姻ê期待是啥mi̍h?Tsit幾年來,lán ê教育一直強調「情緒教育」,認bat情緒、接納家己、對別人有同理心、處理家己ê情緒,kap家己和解、kap別人和解。一个人無法度起造「家庭祭壇」3、mā無法度做婚姻諮商,人kap人ê關係無法度靠單方面就ē-tàng維持。囡仔無法度選擇爸母,m̄-koh你ē-tàng選擇beh做啥mih款ê爸母、啥mih款ê牽手。情緒無好ê時tsūn,你ē-tàng選擇beh按怎表示,你ē-tàng講歹聽、刻薄ê話,mā ē-sái選擇好好仔講,mā ē-sái選擇無講話。無愛表達ê人,suah期待別人去了解你ê感受、知影你ê需要,真正困難!Tsia-ê代誌lóng tsiok重要,需要學習kap練習。


話koh講倒tńg--來,現代女性ê母親身份,需要做ê工、需要面對ê代誌,kap古早比--起-來是有真大ê無仝。雖然koh有tsiânn濟需要改善ê所在,總--是一直leh進步。愈來愈濟男性,願意投入時間kap精神,逐家共同拍拚經營家庭,相信tse就是大部份老母對婚姻ê期待——ē-tàng做老母,mā猶原ē-sái是in家己。Ǹg望逐位老母,lóng ē-sái用你上自在ê姿態,行你選擇ê路。 


  1. me time:完全屬於你家己ê時間,kan-na為著你家己來安排;m̄是為家庭、為著囡仔iah是任何人。Lán逐家lóng需要mā值得án-ne ê時間。
  2. quality time:專工撥一段時間hōo重要ê人,專心陪伴,互相交流、表達感情,專心鬥陣一段時間。
  3. 家庭祭壇:基督教ê家庭規家伙仔利用一段專門ê時間踮tī厝內,逐家做伙靈修、分享、祈禱、交流、sńg、互相關心,是培養屬靈生活ê方式之一。


#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 338期,2022年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。