Siàu念阮阿公,有孝阮阿媽

作者:景景


阮阿公是作田人,勤儉拍拚為家庭,對阿公ê記憶淡薄仔清楚koh有bē記--得ê所在,阿公leh笑ê時,目睭賰一條線,hō͘人真溫暖ê感覺。


Koh ē記得16冬前,阿公tī阮讀大學ê時就過身--ah。伊是一个作田人,因為阿公作穡真拚勢,熱天tiāⁿ-tiāⁿ tī日頭真炎ê時猶原leh作穡,大粒汗細粒汗,曝kah tio̍h痧。寒天時仔逐家lóng bih tī厝內,伊mā是ài去巡田水,等田水六分滿chiah關,che lóng是mê角!寒天時仔阿公ê跤凍kah bē行bē chih力,伊mā是照常巡田水。Che一般人就bē堪--得,koh-khah免講是阿公。阿公、阿媽逐工lóng leh操煩chia-ê田ê代誌,看天食飯。田ài處理ê代誌真濟,落種、 掖肥、挲草、chhū藥仔,逐項lóng ài照顧kah真周全,逐部份lóng ài注意,m̄是滾sńg笑--ê。就算chiah認真--ah,mā無一定有好收成,因為好收ài看天氣。阿公天未光tio̍h-ài出門作穡, 暗時7、8點就去睏,che是作田人一工ê規律。


阿公tiāⁿ-tiāⁿ提家己種ê菜hō͘阮食,「阿如,che菜無噴農藥,真好,tńg厝tio̍h-ài叫lín阿母煮來食,菜蟲咬kah真歹看,he無要緊。」Tiāⁿ-tiāⁿ mā叫阮有時間就tńg來看看--leh、chhit-thô--一-下。看著我就講,chit-má讀冊讀kah按怎?Tang時beh考試?Ài食khah濟--leh!Ài穿khah燒--leh!Che是阿公想lán chit个序細,所講ê關心ê話。


阿公身體無好,koh chiok操勞,tiāⁿ-tiāⁿ心bē清,掛念田ê收成好bái。而且古早ê時代無自來水,lóng lim地下水lim kah肝結石。有一工,肝結石雄雄變嚴重,指數chhèng kah真koân。蹛院一站仔就無法度醫治,阿爸、阿母hit-chūn一直行病院,m̄-koh阿公無偌久就過身--ah。


阿公過身以後,賰阿媽一个人蹛tī祖厝。到taⁿ 16冬過--去--ah,阿媽規工也是一个人騎跤踏車去作穡、巡田水。伊beh代替阿公kā chit塊田顧tiâu-tiâu。雖然阿爸tiāⁿ-tiāⁿ去看頭看尾,阿爸mā是kā阿媽講:「你跤無勇,m̄-thang騎chiah遠ê田岸路。」阿媽m̄聽,猶原án-ne生做,伊lóng講:「無做哪有thang食?」。Chit-má阿媽beh 90歲--ah,mā是放bē落,真正是一世人lóng leh為田無閒,chit塊田kap伊ê囝孫仔仝款惜命命。 #台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 338期,2022年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。